Соціокомунікативний підхід до дослідження редакційно-видавничого процесу

О. В. Тріщук

Анотація


Розкрито сутність соціокомунікативного підходу, який передбачає розуміння редакційно-видавничого процесу як сукупності взаємопов’язаних соціальних (організаційно-управлінських, творчих, виробничих, інформаційних і маркетингових) послідовних дій, спрямованих на продукування, уведення в інформаційно-комунікативний обіг видавничого продукту, який задовольняє читацькі потреби різних соціальних груп, є засобом передачі суспільних цінностей, що сприяє формуванню комунікативної спільноти. Характерною його рисою є визнання того факту, що існування цього процесу визначається узгодженістю таких елементів, як: суб’єкти-комунікатори (автор, редактор, читач), авторський текст і створений на його основі видавничий продукт, інформаційно-комунікаційний простір. Усі вони є соціальними феноменами, що працюють за певними правилами та комунікативними стратегіями. Основа єдності цих елементів закладена в загальних фундаментальних цінностях, інтересах під час взаємодії комунікаторів та решти складників редакційно-видавничого процесу.

 


Ключові слова


редакційно-видавничий процес, соціокомунікативний підхід, комунікатор, автор, редактор, читач, видавничий продукт, авторський текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернигора Н. Особливості літературного редагування творів для дітей / Н. Вернигора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Журналістика. — 2010. — Вип. 17. — С. 50–53.

Городенко Л. Особливості процесів редагування у мережевій комунікації / Л. Городенко // Стиль і текст. — 2010. — Вип. 11. — С. 17–25.

Громова Н. М. Психологія діалогічної взаємодії автора газетного тексту і читача / Н. М. Громова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред.: С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Вип. 13. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — С. 48–58.

Женченко М. І. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України / М. І. Женченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Журналістика. — 2010. — Вип. 17. — С. 43–46.

Жирун О. А. Особистість редактора як суб’єкта комунікативного процесу / О. А. Жирун // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. — 2005. — № 2. — С. 66–75.

Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі / М. Кочерган // Диво- слово. — 2003. — № 5. — С. 24–29.

Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації / О. М. Левчук // Наукові записки Інституту журналістики. — 2014. — Т. 55. — С. 85–90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzizh_2014_55_18 (дата зверення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Побідаш І. Л. Професія редактора: термінологічний, творчий та функціональний аспекти / І. Л. Побідаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. проф. В. В. Різун. — Київ : КНУ, 2010. — Вип. 17: Журналістика. — С. 46–50. 230 Обрії друкарства, № 1 (6) / 2018

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики : [сайт] / — Електронні дані. — Київ, 2011. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf (дата звернення 25.09 2017). — Назва з екрана. — 9 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : Монографическое пособие / Е. А. Селиванова. — Київ : ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. — 336 с.

Федонюк А. А. Соціокомунікативна інженерія: об’єкт та предмет дослідження / А. А. Федонюк, Н.Е. Кунанець, В.І. Кут, В.В. Пасічник/ Україна-цивілізація / Збірник наукових праць. — Т. 4. — Ужгород, 2015. — С. 275–283.

Фіголь Н. М. Роль редактора у підготовці мовностилістичного наповнення електронного навчального видання / Н. М. Фіголь // Стиль і текст. — Київ : Вид-во Київського університету імені Тараса Шевченка. — 2014. — Вип. № 15. — С. 99–107.

Фіялка С. Б. Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи» / Фіялка С. Б. ; НТУУ «КПІ». — Київ, 2012. — 18 с.

REFERENCES

Vernyhora N. (2010), «Features of literary editing works for children», Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka», Vol. 17, pp. 53–55.

Horodenko L. (2010), «Features of editing processes in network communication», Styl’ i tekst, Vol. 11, pp. 17–25.

Hromova N. M. (2010), «The psychology of the dialogic interaction of the author of the newspaper text and the reader», Problemy suchasnoyi psykholohiyi : zb. nauk. pr. Kam’yanets’-Podil’s’koho nats. un-tu imeni Ivana Ohiyenka, Aksioma, Kam"yanets’-Podil’s’kyy, Vol. 11, pp. 48–58.

Zhenchenko M. I. (2010), «Methodology of drafting legal acts of the Verkhovna Rada of Ukraine», Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya : Zhurnalistyka, Vol. 17, pp. 43–46.

Zhyrun O. A. (2005), «Personality of the editor as the subject of the communicative process», Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Vol. 17, pp. 66–75.

Kocherhan M. (2005), «Linguistics at the present stage», Dyvoslovo, Vol. 5, pp. 24–29.

Levchuk O. M. (2014), «Editorial positions in the field of information specialization», Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, Vol. 55, pp. 85–90, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_18.

Pobidash I. L. (2010), «Editor’s work: terminology, creative and functional aspects», Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa, KNU, Kyyiv, Vol. 17, pp. 46–50.

Rizun V. V. (2011), Sketches for the methodology of research in social communications, available at : http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf, 9 р.

Selyvanova E. A. (2002), Fundamentals of linguistic theory of text and communication: Monograph, TsUL, Fytosotsyotsentr, Kyyiv, 336 р.

Fedonyuk A. A., Kunanets’ N. E., Kut V. I. and Pasichnyk V. V. (2015), «Socio-communicative engineering: object and subject of research», Ukraine is a civilization, Uzhhorod, Vol. 4, pp. 275–283.

Fihol’ N. M. (2014), «The role of the editor in the preparation of the linguistic content of the electronic educational publication», Styl’ i tekst, Vyd-vo Kyyivs’koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Kyyiv, Vol. 15, pp. 99–107.

Fiyalka S. B. (2012), «Editing Educational Literature on Cultural Studies for Higher Education», NTUU «KPI», Kyyiv, 18 p.
Copyright (c) 2019 О. В. Тріщук

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування