Медіатизація життя переселенців у регіональній пресі на прикладі видання «Молодий буковинець» за 2014–2016 роки

Я. В. Циба

Анотація


Тема внутрішньо переміщених осіб (вимушених переселенців) актуальна в Україні через збройні конфлікти та окупацію. Близько 4000 тис. вимушених переселенців з Луганська, Донецька та Криму нині живуть у Буковинському регіоні. Чернівецькі засоби масової інформації повідомляли про вимушених переселенців і закликали буковинців на допомогу. Найбільше матеріалів про внутрішньо переміщених осіб за 2014–2016 роки висвітлювало провідне чернівецьке видання «Молодий буковинець», яке завжди формувало стан суспільної свідомості буковинців. Завдання статті — медіатизувати життя вимушених переселенців у регіональній пресі, а саме через контент — аналіз видання «Молодий буковинець» за 2014–2016 рр. Здійснено цифровий фактаж — кількість матеріалів про кримчан, донеччан, луганчан, виведено тематичний відсоток висвітлення проблематики внутрішньо переміщених осіб, тональність, динаміку — коли найбільше писали, коли увага зменшувалася і чому, зазначено авто- рів матеріалів і рубрики, в яких вони писали на тему вимушених переселенців.

 


Ключові слова


медіатизація, вимушені переселенці, адаптація, Буковина, «Молодий буковинець»

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко К. І. Висвітлення в українських медіа теми міграції: політичні аспекти проблематики // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 101. — С. 244–246.

Асоціація «Спільний простір». Висвітлення тематики вимушено переміщених осіб у регіональних ЗМІ (порівняльний аналіз). Висвітлення теми внутрішньо переміщених осіб в українських ЗМІ Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. — Режим доступу : http://www.prostirmonitor.org/index2.php?PGID=728 (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Вчасно. Переселенці — не тягар, вони — потенціал для розвитку громад, нова кров, нова енергія, — Світлана Єременко: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://vchasnoua.com/special/immigrants/ articles/53284-pereselentsi-ne-tyagar-voni-potentsial-dlya-rozvitkugromad-nova-krov-nova-energiya-svitlana-eremenko (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Вчасно. Справочник для переселенцев. — Режим доступу : https:// vchasnoua.com/special/immigrants/links (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Гордієнко Тетяна. ЗМІ про переселенців: стигматизації поменшало, але й уваги теж. — Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/ standards/zmi_pro_pereselentsiv_stigmatizatsii_pomenshalo_ale_y_ uvagi_tezh (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Долженкова Інна. Переселенці чи все ж таки біженці? «Полілог» на 5-му. — Режим доступу : http://detector.media/kritika/article/120655/2016-11- 17-pereselentsi-chi-vse-zh-taki-bizhentsi-polilog-na-5-mu (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Тарасенко Н. Ситуація на Донбасі у дискурсі українських ЗМІ: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuviap.gov.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=1655:situatsiya-na-donbasiu-diskursi-ukrajinskikh-zmi&catid=8&Itemid=350 (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Телекритика. Журналісти мають називати вимушених переселенців переселенцями, а не біженцями — експерти: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/kontekst/2014-09-20/98327 (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

REFERENCES

Bondarenko K. I. (2007), Vy’svitlennya v ukrayins’ky’x media temy’ migraciyi: polity’chni aspekty’ problematy’ky’, Kul’tura narodov Pry’chernomor’ya, Vol. 101. — pp. 244–246.

Asociaciya «Spil’ny’j prostir». Vy’svitlennya tematy’ky’ vy’musheno peremishheny’x osib u regional’ny’x ZMI (porivnyal’ny’j analiz). Vy’svitlennya temy’ vnutrishn’o peremishheny’x osib v ukrayins’ky’x ZMI Chernivecz’ka, Ivano-Frankivs’ka, Xmel’ny’cz’ka, L’vivs’ka, Rivnens’ka, Ternopil’s’ka, Voly’ns’ka ta Zakarpats’ka oblast, available at: http://www.prostir-monitor. org/index2.php?PGID=728.

Vchasno. Pereselenci — ne tyagar, vony’ — potencial dlya rozvy’tku gromad, nova krov, nova energiya, available at: https://vchasnoua.com/special/ immigrants/articles/53284-pereselentsi-ne-tyagar-voni-potentsial-dlyarozvitku-gromad-nova-krov-nova-energiya-svitlana-eremenko.

Vchasno. Spravochny’k dlya pereselencev, available at: https://vchasnoua.com/ special/immigrants/links.

Gordiyenko T. ZMI pro pereselenciv: sty’gmaty’zaciyi pomenshalo, ale j uvagy’ tezh, available at: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/ zmi_pro_pereselentsiv_stigmatizatsii_pomenshalo_ale_y_uvagi_tezh/.

Dolzhenkova I. Pereselenci chy’ vse zh taky’ bizhenci? «Polilog» na 5-mu, available at: http://detector.media/kritika/article/120655/ 2016-11-17-pereselentsi-chi-vse-zh-taki-bizhentsi-polilog-na-5-mu/.

Tarasenko N. Sy’tuaciya na Donbasi u dy’skursi ukrayins’ky’x ZMI, available at: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_conten t&view=article&id=1655:situatsiya-na-donbasi-u-diskursi-ukrajinskikhzmi&catid=8&Itemid=350.

Telekry’ty’ka. Zhurnalisty’ mayut’ nazy’vaty’ vy’musheny’x pereselenciv pereselencyamy’, a ne bizhencyamy’ — eksperty’, available at: http:// ru.telekritika.ua/kontekst/2014-09-20/98327.
Copyright (c) 2019 Я. В. Циба

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування