Трансформація засобів комунікації: як інтернет і соціальні мережі впливають на політичну комунікацію і змінюють відчуття реальності

Автор(и)

  • Т. В. Літвінова-Михальонок кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261706

Ключові слова:

трансформація засобів комунікації, соціальні мережі, політичний піар, масові комунікації, українські медіа

Анотація

Розглянуто, які сучасні засоби комунікації були використані під час виборів шостого Президента України у 2019 році. У дослідженні застосовано метод порівняння — для дослідження виборчих кампаній президентів України та США. За допомогою методу узагальнення з’ясовані спільні риси у політичному піарі на прикладі використання соціальних мереж для політичної комунікації. Виявлено, що соціологічних досліджень з метою з’ясувати, а з яких конкретно джерел у соціальних мережах українські користувачі отримують інформацію про події в Україні та світі, не проводилося. За результатами дослідження трансформації в Україні засобів масової комунікації було з’ясовано, що соціальні мережі впливають на учасників політичних процесів у двосторонньому порядку. 

Посилання

Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний; [пер. с нем. А. Ю. Антоновского, Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко, В. В. Каганчук, С. В. Месяц]. Москва : Логос, 2010. 248 с.

Білан Н. І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики. 2010. С. 59–62.

Гоцур О. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. №50. С. 196–203.

Данько. Ю. А. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179–184.

Данько Ю. А. Соціальні мережі як засіб політичної комунікації // Еuropean political and law discourse. 2015. №2. С. 204–209.

Денисюк Ж. З. Комунікативні Інтернет-практики у формуванні соціокультурних цінностей суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2017. № 2. С. 81. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_2_20 (дата звернення: 27.10.21).

Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда: результати всеукраїнського опитування громадської думки. 2019. URL : https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/­164308/AReport_Media_Feb2019_v2.pdf (дата звернення: 27.10.21).

Житарюк М. Теорії та моделі масової інформації (Масова комуні­кація) : навч.-метод. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 244 с.

Забужко О. Оксана Забужко: Не спи, моя рідна земля… // Deutsche Well. 2019. URL: https://p.dw.com/p/3FktG (дата звернення: 27.10.21).

Інтернет, телебачення чи газети: звідки українці черпають інфор­мацію // Український інтерес. 2019. URL : https://uain.press/news/internet-telebachennya-chy-gazety-zvidky-ukrayintsi-cherpayut-informatsiyu-1024986 (дата звернення: 27.10.21).

Луман Н. Реальность масс-медиа; [пер. с нем. А.Ю. Антоновского]. Москва: Праксис, 2005. 256 с.

Почепцов Г. Дезинформация. Киев : Паливода А. В., 2019. 248 с.

Соціальні мережі та месенджери в Україні. 2021. URL : https://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socialni-merezhi-ta-mesendzheri-v-ukraini (дата звернення: 27.10.21).

Соцмережі як джерело інформації українців [Електронний ресурс]. 2021. URL : https://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii-ukrainciv (дата звернення: 27.10.21).

Thomas F. How Twitter affected the 2016 presidential election [Електронний ресурс] // VOX, CEPR Policy Portal 2020. URL : https://voxeu.org/article/how-twitter-affected-2016-presidential-election (дата звернення: 27.10.21).

перемог і 15 «зрад» за 30 років незалежності України. Версія «Детектора медіа» // Детектор медіа. 2021. URL : https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84 (дата звернення: 27.10.21).

REFERENCES

Bekhmann, H. (2010). Modern society: risk society, information society, knowledge society. [Sovremennoe obshchestvo: obshchestvo ryska, ynformatsyonnoe obshchestvo, obshchestvo znanyi]; [translated from German A. Yu. Antonovskoho, H. V. Horokhovoi, D. V. Efremenko, V. V. Kahanchuk, S. V. Mesiats]. Moskva: Lohos. 248 р.

Bilan, N. I. (2010). Features of social communications on the Internet. [Osoblyvosti sotsialnykh komunikatsii v interneti]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. Рр. 59–62.

Hotsur, O. P. (2021). Sotsialni merezhi ta blohy yak instrumenty realizatsii PR-kampanii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Zhurnalistyka. Vol. 50. Pp. 196–203.

Danko, Yu. A. (2012). Social`ni merezhi yak forma suchasnoyi komunikaciyi: plyusy` i minusy` [Social networks as a form of modern communication: pros and cons] // Suchasne suspil`stvo. Vol. 2.Pp. 179–184.

Danko, Yu. A. Sotsialni merezhi yak zasib politychnoi komunikatsii [Social networks as a means of political communication] // European political and law discourse. 2015. Vol. 2. Pp. 204–209.

Denysiuk, Zh. Z. Komunikatyvni Internet-praktyky u formuvanni sotsiokulturnykh tsinnostei suspilstva [Communicative Internet practices in the formation of socio-cultural values of society] // Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Filosofiia. Kulturolohiia. 2017. Vol. 2. Pp. 81. Retrieved 5 November 2021 from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_2_20.

Dzherela informatsiï, mediahramotnist i rosiy̆ska propahanda: rezultaty vseukra­ïnskoho opytuvannia hromadskoï dumky [Sources of information, media literacy and Russian propaganda: the results of an all-Ukrainian public opinion poll]. 2019. Retrieved 5 November 2021 from : https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/164308/AReport_Media_Feb2019_v2.pdf.

Zhytariuk, M. (2018). Teorii ta modeli masovoi informatsii (Masova komunikatsiia) [Theories and models of mass information (Mass communication)] : navch.-metod. posibnyk. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 244 p.

Zabuzhko, O. Oksana Zabuzhko: Ne spy, moia ridna zemlia… [Oksana Zabuzhko: Don't sleep, my native land…]// Deutsche Well. 2019. Retrieved 5 November 2021 from: https://p.dw.com/p/3FktG.

Internet, telebachennia chy hazety: zvidky ukraintsi cherpaiut infor­matsiiu [Internet, television or newspapers: where Ukrainians get their information from] // Ukrainskyi interes. 2019. Retrieved 5 November 2021 from: https://uain.press/news/internet-telebachennya-chy-gazety-zvidky-ukrayintsi-cherpayut-informatsiyu-1024986.

Luman, N. (2005). Realnost mass-medya [Reality of mass media]; [per. s nem. A.Iu. Antonovskoho]. Moskva: Praksys. 256 p.

Pochepczov, G. (2019). Dezy`nformacy`ya [Misinformation]. Ky`ev : Paly`voda A. V. 248 p.

Sotsialni merezhi ta mesendzhery v Ukraini [Misinformation]. 2021. Retrieved 5 November 2021 from : https://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socialni-merezhi-ta-mesendzheri-v-ukraini/.

Sotsmerezhi yak dzherelo informatsii ukraintsiv [Social networks and messengers in Ukraine]. 2021. Retrieved 5 November 2021 from : https://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii-ukrainciv/.

Thomas, F. How Twitter affected the 2016 presidential election // VOX, CEPR Policy Portal. 2020. Retrieved 5 November 2021 from: https://voxeu.org/article/how-twitter-affected-2016-presidential-election.

peremoh i 15 «zrad» za 30 rokiv nezalezhnosti Ukrainy. Versiia «Detektora media» [15 victories and 15 "betrayals" for 30 years of independence of Ukraine. Media Detector Version] // Detektor media. 2021. Retrieved 5 November 2021 from: https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Літвінова-Михальонок, Т. В. (2022). Трансформація засобів комунікації: як інтернет і соціальні мережі впливають на політичну комунікацію і змінюють відчуття реальності. Обрії друкарства, (1(11), 99–109. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261706

Номер

Розділ

Статті