Медіа полінаціонального Закарпаття: проблеми формування етнічної та громадянської ідентичності

Ю. М. Бідзіля

Анотація


Автор розглядає інформаційне поле Закарпаття крізь проблеми формування етнічної та громадянської ідентичності мультинаціональної аудиторії найзахіднішої області України. Специфіка мас-медіа цього регіону, як складової загальнодержавного інформаційного простору, зумовлена тим, що місцеві ЗМК вдовольняють інформаційні потреби не лише українською, але й угорською, румунською, російською, ромською, німецькою, словацькою та іншими мовами. Одночасно закарпатська аудиторія, проживаючи в прикордонні, володіючи кількома мовами, має вільний доступ до будь-якого інформаційного продукту чотирьох країн ЄС, з якими межує область. Широка палітра державних та недержавних медіа покликана сприяти формуванню у жителів Закарпаття почуття не лише причетності до своєї етнічної групи, але й громадянської (державної) ідентичності. Однак, на думку автора, через поширення деструктивних матеріалів, розповсюдження інформаційних міфів, як в українських, так і закордонних ЗМК, надумано формується стійкий сепаратистський образ регіону. Розв’язання цих проблем автор бачить у створенні в Україні чіткої медіасистеми та вироблення державної інформаційної стратегії, зокрема в поліетнічних прикордонних регіонах.

Ключові слова


інформаційний простір, мас-медіа, полінаціональне інформаційне поле, етнічні ЗМК, етноідентичність, громадянська ідентичність, міжкультурна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підруч. / В. Здоровега. — 3-тє вид. — Львів : ПАІС, 2008. — 276 с.

Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація» / В. В. Різун. — Київ : Видавничий центр «Просвіта», 2008. — 260 с.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. — Київ : НІСД, 2011. — 336 с.

Остапець Ю. О. Закарпаття через призму політичних виборів : [монографія] / Ю. Остапець, М. Токар. — Ужгород : Вид-во «Карпати», 2009. — 408 с.

Сіленко А. Політичний вплив технологій інформаційного суспільства / А. Сіленко // Соціальна психологія. — 2007. — С. 53–61.

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Дж. Лалл ; пер. з англ. — Київ : «К.І.С.», 2002. — 264 с.

Мак-Люен М. Галактика Гутенберга: Становлення людини друкованої книги / М. Мак-Люен; пер. з англ. А. А. Галушки, В. І. Постнікова. — 2-е вид., перероб. — Київ : Ніка-Центр, 2008. — 392 с.

Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) : [монографія] / М. Степико. — Київ : Товариство «Знання», КОО, 1998. — 251 с.

Закон України Про освіту // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2017. — № 38–39, с. 380. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Караськов В. Румунія, Угорщина і Польща — в їх діях є «погано» приховувані територіальні претензії/ Валентин Карасьов // Віче Борислава. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://viche-boruslava. org.ua/index.php/derzhava-i-suspilstvo/268-rumuniya-uhorshchynai-polshcha-v-yikh-diyakh-ye-pohano-prykhovuvani-terytorialni-pretenziyi (дата звернення 03.10.2017). — Назва з екрана.

Угорщина та Румунія будуть разом захищати свої національні меншини на Закарпатті / Новини Закарпаття. — 03.10.2017. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/ 88104-ugorschina-ta-rumunya-budut-razom-zahischati-svoyi-naconalnmenshini-na-zakarpatt.html (дата звернення 03.10.2017). — Назва з екрана.

Дорош С. Що криється за мовним конфліктом між Україною та Угорщиною?/ Світлана Дорош// ВВС — Україна. — 03.10.2017. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/ features-41467131(дата звернення 03.10.2017). — Назва з екрана.

Ethnic Media in America: The Giant Hidden in Plain Sight, Jun. 07. 2005 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http/www.newamericamedia. org/news/viev_article.html? article (дата звернення 19.11.2006). — Назва з екрана.

Двадцять мільйонів українців проживають за кордоном — [Електронний ресурс] // Інтернет-ресурс «Рідна країна». — Режим доступу : http://ridna.ua/2012/12/20-miljoniv-ukrajintsiv-prozhyvayut-za-kordonom (дата звернення 23. 11.2014). — Назва з екрана.

REFERENCES

Zdoroveha V. Y. (2008), Teoriia i metodyka zhurnalists’koyi tvorchosti: pidruchnyk [Theory and methodology of journalistic creativity ], L’viv: PAIS. 276 р.

Rizun V. V. (2008), Teoriya masovoyi komunikatsiyi: pidruch. dlya stud. haluzi 0303 «zhurnalistyka ta informatsiya» [The theory of mass communication], Kyiv : Vydavnychyy tsentr «Prosvita», 260 р.

Stepyko M. T. (2011), Ukrayins’ka identychnist’: fenomen i zasady formuvannya : monohrafiya [Ukrainian identity: the phenomenon and principles of formation], Kyiv : NISD, 336 р.

Ostapets’ Yu. O. (2009), Zakarpattya cherez pryzmu politychnykh vyboriv : monohrafiya [Transcarpathia through the prism of political elections], Uzhhorod : Vyd-vo «Karpaty» publ., 408 p.

Silenko A. (2007), Politychnyy vplyv tekhnolohiy informatsiynoho suspil’stva [Political Influence of Information Society Technologies] Sotsial’na psykholohiya — Social Psychology. Spets. vyp, pp. 53–61.

Lall Dzh. (2002), Mas-media, komunikatsiya, kul’tura: hlobal’nyy pidkhid [Mass media, communication, culture: a global approach] per. z anhl, Kyyiv, «K.I.S.», 264 p.

Mak-Lyuen M. (2008), Halaktyka Hutenberha: Stanovlennya lyudyny drukovanoyi knyhy [Gutenberg galaxy: the formation of a person’s printed book] per. z anhl. A. A. Halushky, V. I. Postnikova, Kyyiv : Nika-Tsentr, 392 p.

Stepyko M. T. (1998), Buttya etnosu: vytoky, suchasnist’, perspektyvy (filosofs’ko-metodolohichnyy analiz) : monohrafiya [Being ethnicity: Origins, Present and Prospects], Kyiv : Tovarystvo «Znannya», KOO, 251 p.

Zakon Ukrayiny Pro osvitu Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) (2017), Vol. 38–39, p. 380 [The Law of Ukraine On Education], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Karas’kov V. Rumuniya, Uhorshchyna i Pol’shcha — v yikh diyakh ye «pohano» prykhovuvani terytorial’ni pretenziyi [Hungary and Poland in which actions are "poorly" concealed territorial claims] Viche Boryslava — Veche Borislav, available at: http://viche-boruslava.org.ua/index.php/ Обрії друкарства, № 1 (6) / 2018 39 derzhava-i-suspilstvo/268-rumuniya-uhorshchyna-i-polshcha-v-yikhdiyakh-ye-pohano-prykhovuvani-terytorialni-pretenziyi.

Uhorshchyna ta Rumuniya budut’ razom zakhyshchaty svoyi natsional’ni menshyny na Zakarpatti [Hungary and Romania will together protect their national minorities in Transcarpathia] Novyny Zakarpattya–Transcarpathia News 03.10.2017, available at: http://transkarpatia.net/transcarpathia/ politic/88104-ugorschina-ta-rumunya-budut-razom-zahischati-svoyinaconaln-menshini-na-zakarpatt.html.

Dorosh S. Shcho kryyet’sya za movnym konfliktom mizh Ukrayinoyu ta Uhorshchynoyu? [What hiding behind the linguistic conflict between Ukraine and Hungary?] Svitlana Dorosh// VVS — Ukrayina. — The BBC-Ukraine. 03.10.2017, available at: http://www.bbc.com/ukrainian/ features-41467131.

Ethnic Media in America: The Giant Hidden in Plain Sight, Jun. 07. 2005, available at: http//www.newamericamedia.org/news/view_article. html?article.

Dvadtsyat’ mil’yoniv ukrayintsiv prozhyvayut’ za kordonom [Twenty million Ukrainians live abroad], Internet-resurs «Ridna krayina», Native country, available at: http://ridna.ua/2012/12/20-miljoniv-ukrajintsivprozhyvayut-za-kordonom.
Copyright (c) 2019 Ю. М. Бідзіля

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування