Використання нових медіа в релігійній комунікації

М. В. Бурдейна

Анотація


Розглядається застосування інтернет-комунікацій у взаємодії най- більших християнських конфесій України із сучасним суспільством. Зазначається, що нові медіа як інструменти комунікації дозволили налагодити більш тісні взаємини з аудиторією традиційних релігійних медіа, адже основною їхньою перевагою названо саме можливість отримання швидкого зворотного зв’язку та полеміки. У статті акцентовано увагу на присутності релігійних організацій у соціальних мережах та розглянуто динаміку популярності цього різновиду нових медіа до та після законодавчої заборони інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам інтернету до низки ресурсів/сервісів. Констатовано стабільне лідерство плат- форми Facebook, яку й запропоновано як ще один актуальний новомедійний майданчик для комунікативної взаємодії Церкви та суспільства соціальну мережу Instagram.


Ключові слова


нові медіа, релігійна комунікація, соціальні мережі, Facebook, Instagram

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р. — Центр Разумкова. — Київ, 2017. — 94 с.

21 technology tipping points we will reach by 2030 // Business Insider [Електронний ресурс] : Web-сайт. — Режим доступу : http://www.businessinsider.com/technology-tipping-points-we-will-reach-by-2030-2016-11/ #90-of-the-population-will-have-unlimited-and-free-data-storageby-2018-1 (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

Лавриш Ю. Церква у нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації : монографія / Ю. Лавриш. — Львів, 2017. — 156 с.

Гадьо Н. Католицька Церква і комунікація: від слова до онлайну / Наталія Гадьо // Теле- та радіожурналістика. — Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 2014. — № 13. — С. 182–191.

Maciaszek P. Nowa ewangelizacja przez nowe media / Paweł Maciaszek // Kultura — Medi — Teologia, 2012. — № 22. — S. 8–17.

Данько-Сліпцова А. Нові медіа: історія, типологія / А. Данько-Сліпцова // Освіта регіону [Електронний ресурс] : Web-сайт. — Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/1242 (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

Городенко Л. М. Нові медіа: журналістика чи комунікація? / Л. М. Городенко //Актуальні питання масової комунікації. — 2013. — Вип. 14. — С. 65–70.

Михайлова О. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України / О. Михайлова : дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій. — Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. — 187 с.

Священики в соціальних мережах // Credo [Електронний ресурс] : Web-сайт. — Режим доступу : http://credo.pro/2011/02/39917 (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

YouTube посунув Вконтакте: рейтинг популярних сайтів за березень [Електронний ресурс] / Kantar TNS CMeter : Web-сайт. — Режим доступу : https://tns-ua.com/who-we-are/youtube-posunuv-vkontakte-reytingpopulyarnih-saytiv-za-berezen (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

Указ Президента України № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”» [Електронний ресурс] : Web-сайт. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

Рейтинг популярних сайтів за липень 2017 [Електронний ресурс] / Kantar TNS CMeter : Web-сайт. — Режим доступу : https://tns-ua.com/ news/reyting-populyarnih-saytiv-za-lipen-2017 (дата звернення: 28.10.2017). — Назва з екрана.

Рейтинг популярних сайтів за жовтень 2017 [Електронний ресурс] / Kantar TNS CMeter : Web-сайт. — Режим доступу : https://tns-ua.com/ news/reyting-populyarnih-saytiv-za-zhovten-2017 (дата звернення 28.10.2017). — Назва з екрана.

REFERENCES

Razumkov Center (2017), The main principles and ways of forming a common identity of Ukrainian citizens. Information and analytical materials for the Round Table April 12, 94 pp.

21 technology tipping points we will reach by 2030, Business Insider, available at: http://www.businessinsider.com/technology-tipping-points-we-will-reach-by-2030-2016-11/#90-of-the-population-will-haveunlimited-and-free-data-storage-by-2018-1 (accessed 28.10.2017).

Lavrysh YU. (2017), «Church in the New Medias of Ukraine: Problems and Priorities of Communication», Monograph, 156 pp.

Gadio N. (2014), «Catholic Church and Communication: From the Word to Online», Television and Radio Journalism, Ivan Franko National University of Lviv, Vol. 13, pp. 182–191.

Macyashek P. (2012), «New evangelization through new media», Culture — Media — Theology, Vol. 22, pp. 8–17.

Danko-Sliptsova A., «New Media: History, Typology», Education of the Region, available at: http://social-science.com.ua/article/1242 (accessed 10.28.2017).

Gorodenko L. M. (2013), «New Media: Journalism or Communication?», Topical issues of mass communication. Issue 14, pp. 65–70.

Mikhailova O. (2016), «Reflection of Social Problems in Modern Mass Media of Ukraine», Dissertation of the Candidate of Sciences in Social Communications, Theory and History of Social Communications, KNU named after Taras Shevchenko, 27.00.01, 187 pp.

Priests in social networks, Credo, available at: http://credo.pro/2011/ 02/39917 (accessed 10.28.2017).

YouTube moved to VKontakte: ranking of popular sites for March [Electronic resource]. Kantar TNS CMeter, available at: https://tns-ua.com/ who-we-are/youtube-posunuv-vkontakte-reyting-populyarnih-saytiv-zaberezen (accessed 28.10.2017).

Decree of the President of Ukraine «On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated April 28, „On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)”», Vol. 133, (2017), available at: http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (accessed 28.10.2017).

Popular sites ranking for July 2017, Kantar TNS CMeter, available at: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-lipen-2017 (accessed 28.10.2017).

Popular sites ranking for October 2017, Kantar TNS CMeter, available at: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-zhovten-2017 (accessed 10.28.2017).
Copyright (c) 2019 М. В. Бурдейна

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування