Комунікаційний вплив діяльності українських національно-демократичних організацій періоду розпаду СРСР на формування національної пам’яті українців

М. Т. Андрійчук

Анотація


У статті розглянуто особливості інформаційної роботи опозиційних до радянського комуністичного режиму українських громадських об’єднань та політичних партій з метою формування у масовій свідомості українського народу національної ідентичності та пам’яті. Висвітлено найефективніші методи комунікаційного впливу опозиційних сил на українське суспільство доби «горбачовських реформ»: видання та поширення нелегальних періодичних і неперіодичних видань (самвидаву), видань української діаспори (тамвидаву), застосування інших форм агітаційно-пропагандистської роботи. Проаналізовано типи та тематику тогочасного самвидаву. Виявлено причини, що призвели до його занепаду. На основі аналізу документів радянських спецслужб визначено ефективність комунікаційної діяльності українських національно-демократичних організацій.

Ключові слова


видання, самвидав, тамвидав, комунікаційний вплив, національна пам’ять

Повний текст:

PDF

Посилання


Галущак М. Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х — початку 90-х років ХХ століття / Михайло Галущак // Українознавство. — 2015. — № 3 (56). — С. 119–131.

Неформальна преса в Україні (1988–1991): Каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ : Смолоскип, 2001. — 144 с.

Зайцев Ю. Д. Євшан-зілля / Ю. Д. Зайцев // Енциклопедія історії України: В 10 т. / редкол. В. А. Смолій (голова) та ін. — Т. 3 : Е–Й. — Київ: Наук. думка, 2005. — С. 104–105.

Шановний читачу! [Передмова до першого випуску альманаху «Євшан-зілля»] // Персональний сайт Валентина Стецюка (Львів) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.v-stetsyuk.name/uk/Lit/Publ/203352.html# (дата звернення 07.09.2017). — Назва з екрана.

Вільчинський О. Від «Поступу» до «Post-Поступу»: національна ідея і становлення української незалежної держави / О. К. Вільчинський // Наук. зап. Ін-ту журналістики. — Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. — Т. 26 (січень–березень). — С. 203–206.

Золоті ворота. Спеціальний джерелознавчий додаток до незалежного часопису в борні за незалежну Україну. — 1990. — № 2 (червень). — 10 с.

Українська Повстанча Армія. Документи. Факти. Спогади // Бібліотека українського визволення. — [Б.м.]: [Б.д.].

Бандера С. Комунізм цілком противний духові української нації // Бібліотека українського визволення. — [Б.м.]: [Б.д.].

Досвітні вогні. Народний Рух України за перебудову. Трибуна низових осередків. — 1990. — № 7 (жовтень) — 12 с.

Поступ. Вісник Товариства Лева. — 1990. — № 3 (20).

Шлях до волі. Видання Рівненської філії УРП. — 1990. — № 5 (6).

Шлях до волі. Видання Рівненської філії УРП. — 1990. — № 4 (5).

Рада. Збірка матеріялів з українських проблем. — Київ. — 1989. — Ч. 3. (Грудень). — 46 с.

Костилєва С. О. До питання про природу трансформаційних процесів у системі друкованих ЗМІ другої половини 80-х — першої половини 90-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Світлана Олександрівна Костилєва. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50670/16-Kostylyeva.pdf?sequence=1 (дата звернення 12.09.2017). — Назва з екрана.

Корбут C. Симон Петлюра / Сидір Корбут. — [Б.м.]: [Б.д.]. — 24 с.

Рішення спільного засідання оперативних штабів МВС і КДБ УРСР про заходи попередження масових антигромадських проявів. 23 серпня 1989 р. // Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): Документи і матеріали / Упоряд. В. М. Даниленко. — Київ : Смолоскип, 2013. — С. 607–611.

Огляд про досвід КДБ УРСР із зміцнення зв’язків з громадськістю. 23 липня 1991 р. // Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990): Документи і матеріали / упоряд. В. М. Даниленко. — Київ : Смолоскип, 2013. — С. 612–626.

REFERENCES

Halushchak M. (2015), «Suspilno-politychne znachennya lvivskoyi neformalnoyi presy kintsya 80-kh — pochatku 90-kh rokiv ХХ stolittya», Ukrayinoznavstvo, Vol. 3 (56), pp. 119–131.

«Neformalna presa v Ukrayini (1988–1991): Kataloh za materialamy hazetnykh fondiv Natsionalnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadskoho» (2001), Smoloskyp, Kyiv.

Zaytsev Yu. (2005), «Yevshan-zillya», in Smoliy, V. (Ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny in 10 vol., Vol. 3: E–Y, Naukova dumka, Kyiv, pp. 104–105.

«Shanovnyy chytachu! [Peredmova do pershoho vypusku al’manakhu «Yevshan-zillya»]», available at : www.v-stetsyuk.name/uk/Lit/Publ/ 203352.html# (accessed 7 September 2017).

Vilchynskyy O. (2007), «Vid «Postupu» do «Post-Postupu»: natsionalna ideya i stanovlennya ukrayinskoyi nezalezhnoyi derzhavy», Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky KNU im. T. Shevchenka, Vol. 26, pp. 203–206.

Zoloti vorota. Spetsialnyy dzhereloznavchyy dodatok do nezalezhnoho chasopysu v borni za nezalezhnu Ukrayinu (1990), Vol. 2.

«Ukrayinska Povstancha Armiya. Dokumenty. Fakty. Spohady», Biblioteka ukrayinskoho vyzvolennya.

Bandera S. «Komunizm tsilkom protyvnyy dukhovi ukrayinkoyi natsiyi», Biblioteka ukrayinskoho vyzvolennya.

Dosvitni vohni. Narodnyy Rukh Ukrayiny za perebudovu. Trybuna nyzovykh oseredkiv (1990), Vol. 7.

Postup. Visnyk Tovarystva Leva (1990), Vol. 3(20).

Shlyakh do voli. Vydannya Rivnenskoyi filiyi URP (1990), Vol. 5 (6).

Shlyakh do voli. Vydannya Rivnenskoyi filiyi URP (1990), Vol. 4 (5).

Rada. Zbirka materiyaliv z ukrayinskykh problem (1989), Vol. 3.

Kostylyeva S. «Do pytannya pro pryrodu transformatsiynykh protsesiv u systemi drukovanykh ZMI druhoyi polovyny 80-kh — pershoyi polovyny 90-kh rr. XX st.», available at : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/50670/16-Kostylyeva.pdf?sequence=1 (accessed 12 September 2017).

Korbut S. «Symon Petlyura».

«Rishennya spilnoho zasidannya operatyvnykh shtabiv MVS i KDB URSR pro zakhody poperedzhennya masovykh antyhromads’kykh proyaviv. 23 serpnya 1989 r.» (2013), Politychni protesty y inakodumstvo v Ukrayini (1960–1990): Dokumenty i materially, in. Danylenko V. (Comp. ed.), Smoloskyp, Kyiv, pp. 607–611.

«Ohlyad pro dosvid KDB URSR iz zmitsnennya zvyazkiv z hromadskistyu. 23 lypnya 1991 r.» (2013), Politychni protesty y inakodumstvo v Ukrayini (1960–1990): Dokumenty i materially, Politychni protesty y inakodumstvo v Ukrayini (1960–1990): Dokumenty i materially, in. Danylenko V. (Comp. ed.), Smoloskyp, Kyiv, pp. 612–626.
Copyright (c) 2019 М. Т. Андрійчук

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування