Образ «нової» поліції на сторінках регіональних інтернет-сайтів (на прикладі м. Херсон)

Я. Л. Гаврилова

Анотація


У статті виокремлено й досліджено фактори формування позитивного/ негативного образу «нових» поліцейських у журналістських текстах. Зосереджено увагу на аналізі жанрових особливостей та визначено тематику матеріалів, присвячених діяльності реформованої поліції. У науковій розвід- ці констатовано, що формування позитивного образу та довіри населення до правоохоронних органів, залежить від того, як мас-медіа висвітлюють діяльність поліції, наскільки якісно й об’єктивно інформують аудиторію то- що. Для дослідження обрано інтернет-версію херсонської газети «Вгору» та сайт «Херсон online» за 2015–2017 рр. Науково-теоретичною базою статті слугували праці з іміджології та PR таких науковців, як О. Бандурка, І. Бойко, С. Братель, О. Садовник, Е. Станко.


Ключові слова


образ, поліція, медіа, громадська думка, довіра

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією / О. М. Бандурка. — Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2003. — 346 с.

Бойко І. В. Основні критерії оцінки діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України / І. В. Бойко. — Київ : Авангард, 2003. — 278 с.

Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції / С. Г. Братель. — Київ : Смолоскип, 2007. — 269 с.

Васіна О. Владельцы СМИ, или кто заказывает «информационную музыку» в Николаеве и Херсоне [Електронний ресурс] / О. Васіна, Т. Гайдабас // Інститут Масової Інформації. — 2016. — Режим доступу : http://zerkalo.mk.ua/najgolovnishe/vladelcy-smi-ili-kto-zakazyvaetinformacionnuyu-muzyku-v-nikolaeve-i-xersone.html (дата звернення 05.09.2017). — Назва з екрана.

Вгору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vgoru.org/index.php (дата звернення 05.09.2017). — Назва з екрана.

Закон України Про Національну поліцію [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. — Редакція від 12.07.2017 — Режим до- ступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення 08.09.2017). — Назва з екрана.

Нікітенко С. Херсонські ЗМІ пройшли тест на прозорість [Електронний ресурс] / С. Нікітенко // Інститут Масової Інформації. — 2016. — Режим доступу : http://imi.org.ua/analytics/55576-hersonski-zmi-proyshli-testna-prozorist.html (дата звернення 08.09.2017). — Назва з екрана.

Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу укра- їнського спорту / О. О. Садовник. — Київ : Ін-тут журн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2009. — 147 с.

Херсон-онлайн [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://khersonline.net/ (дата звернення 05.09.2017). — Назва з екрана.

Stanko E. Beyond Measuring ’How Good a Job’ Police Are Doing: The MPS Model of Confidence in Policing. Policing / E. Stanko, B. Bradford // A Journal of Policy and Practice. — 2009. — 330 с.

REFERENCES

Bandurka O. M. (2003), Partners’ki vzajemovidnosyny mizh naselennjam i milicijeju, Harkiv, Vydavnyctvo Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu vnutrishnih sprav, 346 p.

Bojko I. V. (2003), Osnovni kryterii’ ocinky dijal’nosti organiv i pidrozdiliv vnutrishnih sprav Ukrai’ny, Kyi’v, Avangard, 278 p.

Bratel’ S. G. (2003), Gromads’kyj kontrol’ za dijal’nistju milicii’, Kyi’v, Smoloskyp, 269 p.

Vasina O. and Gajdabas T. (2016), Vladel’cы SMY, yly kto zakazыvaet «ynformacyonnuju muzыku» v Nykolaeve y Hersone, Instytut Masovoi’ Informacii’, available at: http://zerkalo.mk.ua/najgolovnishe/ vladelcy-smi-ili-kto-zakazyvaet-informacionnuyu-muzyku-v-nikolaeve-ixersone.html (accessed 05.09.2017).

Vgoru, available at: http://vgoru.org/index.php (accessed 05.09.2017).

Zakon Ukraїni Pro Nacіonal’nu polіcіju [Elektronnij resurs] // Sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. — redakcіja vіd 12.07.2017, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (accessed 08.09.2017).

Nikitenko S. (2016), Hersons’ki ZMI projshly test na prozorist’, Instytut Masovoi’ Informacii’, available at: http://imi.org.ua/analytics/55576- hersonski-zmi-proyshli-test-na-prozorist.html (accessed 08.09.2017).

Sadovnyk O. O. (2009), Zasoby masovoi’ komunikacii’ ta formuvannja imidzhu ukrai’ns’kogo sportu, Kyi’v, Instytut zhurnalistyky Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 147 p.

Herson-onlajn [Elektronnyj resurs], available at: http://khersonline.net/ ((accessed 05.09.2017).

Stanko E., B. Bradford (2009), Beyond Measuring ’How Good a Job’ Police Are Doing: The MPS Model of Confidence in Policing. Policing, A Journal of Policy and Practice, 330 p.
Copyright (c) 2019 Я. Л. Гаврилова

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування