Мобільне радіомовлення як передумова конструювання персонального журналістського медіа-хабу

Т. С. Гиріна

Анотація


Досліджено відмінність функцій виконуваних аматорами та професіоналами-журналістами під час їхньої діяльності в інформаційному просторі. Осмислено відповідальність за якість та відповідність поширюваної інформації «правилам гігієни» та етикету при роботі з інформацією. Констатовано, що не повне розуміння соціального устрою суспільства, стає підґрунтям для емоційно забарвлених безапеляційних висновків, які створюють ілюзію масовості та документальності. Продемонстровано інструментар програм розроблених для мобільних платформ та призначених для ведення професійної діяльності радіожурналістами. Встановлено, що технологічний розвиток радіомовлення проявляється в трьох напрямках: розвиток цифрового радіо- мовлення, інтернет-мереж, мобільних сервісів. До основних характеристик новітніх ЗМК, він віднесено автоматизацію, варіаційність, модульність, транскодування, цифрову форму (математичні алгоритми, фільтри тощо).


Ключові слова


медіа-хаб, мобільна журналістика, радіомовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлин І. Основи журналістики / І. Михайлин. — Київ: ЦУЛ, 2011. — 496 с.

Горевалов С. Військова журналістика України: історія та сучасність : монографія / С. Горевалов. — Львів : Львівська політехніка, 1998. — 388 с.

Москаленко А. Теорія журналістики : навч. посіб. / А. Москаленко. — Ки- їв : Експрес-об’ява, 1998. — 336 с.

Halpern Wenger D. Help Wanted: Mobile Journalism Skills Required by Top U.S. News Companies [Electronic resource] / D. Halpern Wenger, L. Owens, P. Thompson // Research Gate. — 2014. — Avaiable at: https://www.researchgate.net/publication/270675717_Help_Wanted_Mobile_Journalism_Skills_Required_by_Top_US_News_Companies.

Web site «Google Play» [Electronic resource] // Google Play. — 2017. — Avaiable at: https://play.google.com/store/search?q=музыка%20и%20ра- дио&c=apps&hl=ru.

Web site «Digitalbox.ru» [Electronic resource] // Sales House online audio ads Digitalbox.ru. — 2015. — Avaiable at: http://digitalbox.ru/online-radio/ bret-kinsella-internet-radio-bigger-than-facebook/.

Піддубний О. Радіо в мережі. Світові тенденції [Електронний ресурс] / О. Піддубний // Piddubny.com. — 2013. — Режим доступу: http:// piddubny.com/radio-v-merezhi-svitovi-tendentsiji/.

Маттер А. Мобильные технологии открывают местным СМИ пути для цифровой перестройки [Електронный ресурс] / А. Маттер // Radio.Ru. — 2014. — Режим доступа: http://radioportal.ru/node/62705.

Сайт «РокРадіо online» [Електронний ресурс] // Rockradio. — 2017. — Режим доступу: http://rockradio.com.ua/pro-nas.htm.

Web site «MyRadio» [Electronic resource] // Google Play. — 2017. — Avaiable at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myradio.player&hl=ru.

Web site «Radiotopia» [Electronic resource] // Radiotopia. — 2017. — Avaiable at: https://www.radiotopia.fm/.

Смирнов А. От «дигитального» искусства к «постдигитальной» эстетике ощибок [Електронный ресурс] / А. Смирнов // Центр электроакустической музыки Термен-центр. — 2005. — Режим доступа: http:// asmir.info/lib/postdigital1.htm.

Піддубний О. Що таке Нові медіа? [Електронний ресурс] / О. Піддубний // Piddubny.com. — 2014. — Режим доступу: http://piddubny.com/ scho-take-novi-media/.

Скіп І. Сучасне радіо — це не тільки звук, але й зображення, — Роман Заяць [Електронний ресурс] / І. Скіп // Школа журналістики УКУ. — 2015. — Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/2878/.

REFERENCES

Mykhailyn I. (2011), Osnovy zhurnalistyky, 496 p.

Horevalov S. (1998), Viiskova zhurnalistyka Ukrainy: istoriia ta suchasnist, 388 p.

Moskalenko A. (1998), Teoriia zhurnalistyky : navchalnyi posibnyk, 336 p.

Halpern Wenger D. (2014), Help Wanted: Mobile Journalism Skills Required by Top U.S. News Companies, avaiable at: https://www.researchgate.net/ publication/270675717_Help_Wanted_Mobile_Journalism_Skills_ Required_by_Top_US_News_Companies.

Web site „Google Play” (2017), avaiable at: https://play.google.com/store/search?q=музыка%20и%20радио&c=apps&hl=ru.

Web site „Digitalbox.ru (2015), avaiable at: http://digitalbox.ru/onlineradio/bret-kinsella-internet-radio-bigger-than-facebook/.

Piddubnyi O. (2013), Radio v merezhi. Svitovi tendentsii, avaiable at: http://piddubny.com/radio-v-merezhi-svitovi-tendentsiji.

Matter A. (2014), Mobylnye tekhnolohyy otkryvaiut mestnym SMY puty dlia tsyfrovoi perestroiky, avaiable at: http://radioportal.ru/node/62705.

Web site „RokRadio online” (2017), avaiable at: http://rockradio.com.ua/ pro-nas.htm.

Web site „MyRadio” (2017), avaiable at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myradio.player&hl=ru.

Web site „Radiotopia” (2017), avaiable at: https://www.radiotopia.fm/.

Smyrnov A. (2005), Ot „dyhytalnoho” yskusstva k „postdyhytalnoi” estetyke oshchybok, avaiable at: http://asmir.info/lib/postdigital1.htm.

Piddubnyi O. (2014), Shcho take Novi media? avaiable at: http://piddubny. com/scho-take-novi-media.

Skip I. (2015). Suchasne radio — tse ne tilky zvuk, ale i zobrazhennia, — Roman Zaiats, avaiable at: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/2878.
Copyright (c) 2019 Т. С. Гиріна

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування