Роль української діаспори у протидії інформаційним маніпулятивним технологіям противника на міжнародній арені в умовах гібридної війни

О. О. Гусак

Анотація


У статті розглянуто роль діаспори у створенні позитивного міжнародно- го іміджу України. Виявлено, що іноземні медіа не завжди вигідно для України інформують своїх громадян про ситуацію в нашій державі, тому залучення діаспори та використання нею певних інструментів протидії інформаційним впливам та інформування може істотно покращити імідж України. Інтернет-медіа та соціальні мережі сьогодні використовуються противником для поширення фейкової інформації та пропаганди, впливу на громадську свідомість, як зброя масово ураження свідомості в інформаційній війні. У статті проаналізовано висвітлення українською діаспорою подій в Україні на сторінках своїх медіа та соцмереж та запропоновано інструменти асиметричної відповіді на гібридну агресію, які можуть використовуватися діаспорою в медіапросторі інших країн, в інтернеті, зокрема в соціальних мережах.

 


Ключові слова


гібридна війна, діаспора, комунікаційні технології, соціальні мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Радковець Ю. «Гібридна війна» Путіна проти Меркель // Укрінформ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1990217-gibridna-vijna-putina-proti-merkel.html.

Міфтахов Б. Русо пацифісто. Як антивоєнні мітинги в Німеччині грають на руку Росії // Еспресо [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://espreso.tv/article/2016/03/10/ruso_pacyfisto_yak_antyvoyenni_mityngy_u_nimechchyni_grayut_na_ruku_rosiyi.

Міфи і фейки про Україну, які поширює Росія у Нідерландах // Стожари [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.svitua.org/index. php/novunu/svit/item/3575-mify-i-feiky-pro-ukrainu-iaki-poshyriuierosiia-u-niderlandakh.

Червоненко В. Як Україна програла референдум у Нідерландах // ВВС Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160407_netherlands_referendum_results_hk.

В Іспанії проросійські активісти провокують українців за гроші — представник діаспори // Громадське [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://hromadske.ua/posts/v-ispanii-prorosiiski-aktyvisty-provokuiutukraintsiv-za-hroshi-predstavnyk-diaspory.

Юринець О. Україна має активніше співпрацювати з українською діаспорою в різних країнах, зважаючи на активізацію проросійських сил в Європі // Жінки у політиці [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.womeninpolitics.org.ua/Jurinec_Ukraina_ma%D1%94_aktivnshe_spvpracjuvati_z_ukrainskoju_dasporoju_v_rznix_krainax_zvazhajuchi_na_a.

Бойко С. Агенти Путіна. Польська мережа // Главком [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://glavcom.ua/publications/agenti-putinapolska-merezha-370242.html.

Семиляк О. Михайло Ратушний: «Українська діаспора стала своєрідним волонтером» // УВКР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.uvkr.org/interview/9260.

Mackinnon M. Bypassing official channels, Canada’s Ukrainian diaspora finances and fights a war against Russia // The Globe and Mail. — Mode of access: http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukraine-canadasunofficial-war/article23208129/.

Українська діаспора закликала звільнити Надію Савченко // УВКР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.uvkr.org/news/6734.

Stop Putin’s War: У 70 містах світу розпочався антивоєнний протест українців // Vidia [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// vidia.org/2016/61219.

Танасійчук О. Евген Чолій, президент Світового Конґресу Українців. Кожен українець може стати воїном інформаційного фронту // Укрінформ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrinform. ua/rubric-society/2140223-evgen-colij-prezident-svitovogo-kongresuukrainciv.html.

Бергер Й. Заразительный. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными / Йона Бергер ; пер. с англ. Елены Ивченко. — М. : ACT ; Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 227 с.

REFERENCES

Radkovets Y. (2016), «Hibrydna viina» Putina proty Merkel [Putin’s «Hybrid Warfare» against Merkel]. Ukrinform, available at: http://www.ukrinform. ua/rubric-politycs/1990217-gibridna-vijna-putina-proti-merkel.html (accessed 15 December 2016).

Miftakhov B. (2016), Ruso patsyfisto. Yak antyvoienni mitynhy v Nimechchyni hraiut na ruku Rosii [Ruso patsyfisto. How Germany’s anti-war protests play into Russian hands]. Espreso, available at: http://espreso.tv/article/2016/03/10/ruso_pacyfisto_yak_antyvoyenni_mityngy_u_nimechchyni_grayut_na_ruku_rosiyi (accessed 15 December 2016).

Mify i feiky pro Ukrainu, yaki poshyriuie Rosiia u Niderlandakh [Myths and fakes about Ukraine, disseminated by Russia in the Netherlands]. Stozhary, available at: http://www.svitua.org/index.php/novunu/svit/item/3575- mify-i-feiky-pro-ukrainu-iaki-poshyriuie-rosiia-u-niderlandakh_(accessed 17 December 2016).

Chervonenko V. (2016), Yak Ukraina prohrala referendum u Niderlandakh [How Ukraine lost the referendum in the Netherlands]. BBC Ukraine, available at: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160407_netherlands_referendum_results_hk (accessed 17 December 2016).

V Ispanii prorosiiski aktyvisty provokuiut ukraintsiv za hroshi [Pro-Russian activists in Spain provoke Ukrainians for money]. Hromadske, available at: http://hromadske.ua/posts/v-ispanii-prorosiiski-aktyvistyprovokuiut-ukraintsiv-za-hroshi-predstavnyk-diaspory (accessed 17 December 2016).

Yurynets O. (2015), Ukraina maie aktyvnishe spivpratsiuvaty z ukrainskoiu diasporoiu v riznykh krainakh, zvazhaiuchy na aktyvizatsiiu prorosiiskykh syl v Yevropi [Ukraine should cooperate more actively with Ukrainian diaspora in various countries because of activation of pro-Russian forces in Europe]. Zhinky u politytsi — Women in politics, available at: http:// www.womeninpolitics.org.ua/Jurinec_Ukraina_ma%D1%94_aktivnshe_spvpracjuvati_z_ukrainskoju_dasporoju_v_rznix_krainax_zvazhajuchi_ na_a (accessed 20 December 2016).

Boiko S. (2016), Ahenty Putina. Polska merezha [Putin’s agents. Polish network]. Glavkom, available at: http://glavcom.ua/publications/agentiputina-polska-merezha-370242.html (accessed 20 December 2016).

Semyliak O. (2016), Mykhailo Ratushnyi: «Ukrainska diaspora stala svoieridnym volonterom» [Mykhailo Ratushnyi: Ukrainian diaspora has become a volunteer]. UVKR, available at: http://www.uvkr.org/interview/9260 (accessed 20 December 2016).

Mackinnon M. (2015), Bypassing official channels, Canada’s Ukrainian diaspora finances and fights a war against Russia. The Globe and Mail, available at: http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukrainecanadas-unofficial-war/article23208129/ (accessed 22 December 2016).

Ukrainska diaspora zaklykala zvilnyty Nadiiu Savchenko [Ukrainian diaspora called for the release of Nadiya Savchenko]. UVKR, available at: http://www.uvkr.org/news/6734 (accessed 22 December 2016).

Stop Putin’s War: U 70 mistakh svitu rozpochavsia antyvoiennyi protest ukraintsiv [Stop Putin’s War: Ukrainians began anti-war protests in 70 cities across the globe]. Vidia, available at: http://vidia.org/2016/61219 (accessed 22 December 2016).

Tanasiichuk O. (2016), Evhen Cholii, prezydent Svitovoho Kongresu Ukraintsiv. Kozhen ukrainets mozhe staty voinom informatsiinoho frontu [Evhen Cholii, President of the Ukrainian World Congress. Every Ukrainian can become a warrior of the information war front]. Ukrinform, available at:http://ukrinform.ua/rubric-society/2140223-evgen-colij-prezidentsvitovogo-kongresu-ukrainciv.html (accessed 22 December 2016).

Berger, J. (2014), Zarazitelnyy. Psikholohiya sarafannoho radio. Kak produkty i idei stanovyatsya populyarnymi [Contagious. Why Things Catch On], ACT, Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, 227 p.
Copyright (c) 2019 О. О. Гусак

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування