Назва наукового журналу як елемент його концепції

В. О. Касянчук

Анотація


Пошук шляхів просування наукового журналу в міжнародний простір спонукає до вивчення концепцій успішних видань, одним з елементів якої є назва. Назва видання орієнтує споживачів наукової інформації, яка основна мета й дослідницьке поле видання, формат публікацій. Актуальність виявлення найпродуктивніших зразків найменування обґрунтована домінуванням англійської мови, що ставить перед редакціями неангломовних країн проблему пошуку назви оригінальної і водночас традиційної для міжнародної наукової спільноти. Можна виділити три групи назв: тематичні, традиційного формату й самобутні, серед яких найпоширенішими є перші дві. Характерною рисою номінації є усталеність формулювань: назви утворюються за шаблонами, поєднуючи такі концепти: тематика, тип видання, географічна приналежність (міжнародна й територіальна), ознака дослідницької роботи, інституційна належність. Незважаючи на стандартність побудови, назва відображає особливості часопису, які можуть бути розширені за допомогою підназв уточнювального характеру. Відтворення концепції через назву спостерігається також у фактах її зміни або корекції.


Ключові слова


науковий журналу, назва журналу, концепція журналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Шильникова О. Г. Название литературно-художественного журнала как элемент его поэтики: номинативный, консолидирующий, символический аспекты / О. Г. Шильникова // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. — 2011. — № 2. — С. 218–222. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=16370164 (дата обращения 02.08.2017). — Название с экрана.

Бессараб А. О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації. — 2011. — № 4. — C. 125–130.

Рю Д. Размышления по поводу названия журнала: в помощь российским редакторам и издателям [Электронный ресурс] / Д. Рю // Научный редактор и издатель. — 2016. — Том 1. — № 1–4. — С. 46–47. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28353047 (дата обращения 02.08.2017). — Название с экрана.

Testa J. The Thomson Reuters journal selection process [Електронний ресурс] / J. Testa // The Thomson Reuters : web-site. — Mode of access: http://scientific.thomsonreuters.com/wok/benefits/essays/journalselection.

Davis P. What’s In a (Journal) Name? / P. Davis // Режим доступу: http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/12/18/whats-in-a-journal-name.

Tempest D. The effect of journal title changes on impact factors / David Tempest // Learned Publishing. — Volume 18. — Issue 1 (January 2005), — рp. 57–62.

REFERENCES

Shilnikova O. (2011), «The name of a literary magazine as an element of its poetics: nominative, consolidating, symbolic aspects», Humanitarian vector. Series: Pedagogy, Psychology, Vol. 2, рр. 218–222, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=16370164.

Bessarab A. (2011), «Editor Remarks about Titles of Periodical Scientific Professional Editions of Ukrainian», State and regions. Series. Social communication, Vol. 4, рр. 125–130.

Rew D. (2016), «Thoughts on Journal Titles for Russian Editors and Publishers», Scientific editor and publisher, Vol. 1, Vol. 1–4, рр. 46–, from https://elibrary.ru/item.asp?id=28353047.

Testa J. «The Thomson Reuters journal selection process», The Thomson Reuters : web-site, available at: http://scientific.thomsonreuters.com/wok/ benefits/essays/journalselection.

Davis P., «What’s In a (Journal) Name?», The Scholarly Kitchen : available at: http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/12/18/whats-in-a-journalname.

Tempest D. (2005), «The effect of journal title changes on impact factors», Learned Publishing, Vol. 18, Is. 1 (January), pp. 57–62, available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1087/0953151052801460/pdf.
Copyright (c) 2019 В. О. Касянчук

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування