Умови формування українського журналістикознавства та його наукової мови

Н. В. Орлова

Анотація


У статті на основі науково-теоретичного аналізу журналістикознавчих досліджень українських учених проаналізовано умови розвитку журналістикознавства в Україні, формування його поняттєво-термінологічного апарату. Установлено, що за період своєї більш ніж столітньої історії українська наука про журналістику розвивалася нерівномірно, за складних історичних та політичних обставин, за відсутності державності, бурхливого розвитку технічних засобів зв’язку, в багатомовному комунікаційному середовищі. Дослідження засвідчило, що на становлення українського журналістикознавства та його наукової мови з різною силою впливали різні чинники. Основними стали екстралінгвальні (історико-політичні, соціально-комунікативні, виробничо-технологічні) та інтралінгвальні (еволюція лексичного складу мови, видання словників, у яких зафіксована журналістикознавча термінолексика, наукових статей, монографій, підручників тощо).

 


Ключові слова


українське журналістикознавство, поняттєво-термінологічний апарат журналістикознавства, соціальні комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Різун В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : [монографія] / В. В. Різун, Т. А. Трачук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 232 с.

Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах : [довідник] / Д. С. Григораш. — Львів : Вища школа, 1974. — 295 с.

Богданов Н. Г. Справочник журналиста / Н. Г. Богданов, Б. А. Вяземский. — Л. : Лениздат, 1971. — 686 с.

Бугрим В. В. Журналістика екстремальних подій (теоретико-прикладні аспекти) / В. В. Бугрим // Журналістика : преса, телебачення, радіо : республіканський міжвідомчий науковий збірник. Вип. 22 / [відп. ред. А. З. Москаленко]. — Київ : Вища школа, 1990. — С. 35–43.

Здоровега В. Й. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) : [навч. посіб. для студ. ф-тів ж-ки ун-тів] // [В. Й. Здоровега та ін. ; відп. ред. В. Й. Здоровега]. — Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. — 328 с.

Трачук Т. А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття / Т. А. Трачук // Українське журналістикознавство / [голова редкол., голов. ред. В. В. Різун] ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. — 2011. — Вип. 12. — С. 5–8.

REFERENCES

Rizun V. V. and Trachuk T. A. (2005), Narys z istoriyi ta teoriyi ukrayins’koho zhurnalistykoznavstva : [monohrafiya], Kyyiv, Nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, 232 p.

Hryhorash D. S. (1974), Zhurnalistyka u terminakh i vyrazakh : [dovidnyk], L’viv, Vyshcha shkola, 295 p.

Bohdanov N. H. and Vyazemskyy B. A. (1971), Spravochnyk zhurnalysta, L., Lenyzdat, 686 p.

Buhrym V. V. (1990), Zhurnalistyka ekstremal’nykh podiy (teoretykoprykladni aspekty), Zhurnalistyka : presa, telebachennya, radio : respublikans’kyy mizhvidomchyy naukovyy zbirnyk, Vol. 22 / [vidp. red. A. Z. Moskalenko]. — Kyiv, Vyshcha shkola, pp. 35–43.

Zdoroveha V. Y. (1989), Teoriya i praktyka radyans’koyi zhurnalistyky (Osnovy maysternosti. Problemy zhanriv) : [navch. posib. dlya stud. f-tiv zh-ky un-tiv], L’viv, Vyd-vo pry L’viv. un-ti, 328 p.

Trachuk T. A. (2011), Zahal’nyy pohlyad na rozvytok ukrayins’koho zhurnalistykoznavstva protyahom 90-kh rokiv KhKh stolittya, Ukrayins’ke zhurnalistykoznavstvo, [holova redkol., holov. red. V. V. Rizun] ; Instytut zhurnalistyky KNU imeni Tarasa Shevchenka, Vol. 12, pp. 5–8.
Copyright (c) 2019 Н. В. Орлова

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування