Специфіка тематичного вибору матеріалу для медичного фахового журналу

Г. Г. Поберезська

Анотація


У статті визначено особливості першого етапу редагування медично- го фахового журналу — аналіз теми авторського оригіналу. Виокремлено критерії для вибору теми: 1) відповідність теми профілю видання та його призначенню; 2) конкретній цільовій аудиторії: видання для фахівців різного профілю та відповідно до їхньої статусно-компетентісної ролі в медичному закладі; 3) відповідність теми кваліфікації автора. Наведено приклади, вказано типові помилки, яких припускаються редактори, коли аналізують відповідність теми цим критеріям. Акцентовано аспект високого професіоналізму редактора медичного журналу, який формується, зокрема, з: глибокої обізнаності в тій галузі медицини, до якої належить його видання; постійної роботи з джерелами професійної інформації. Зазначено сайти для професійної самоосвіти редактора медичного журналу. Проведено анкетне опитування редакторів та інших працівників компанії Цифрового видавництва MCFR та виявлено джерела їхнього професійного самовдосконалення, а також чинники, які мотивують працівників до самоосвіти. 


Ключові слова


медичний фаховий журнал, перспективне планування, авторський оригінал, тема авторського оригіналу, професіоналізм редактора

Повний текст:

PDF

Посилання


Рекомендації ICMJE із підготовки, подання, редагування та публікації наукових робіт у медичних рецензованих виданнях. — Режим доступу: http:// www. zsmu.edu.ua/upload/razdel ukr.docx (дата зверненя 10.10.2017). — Назва з екрана.

Ярошенко Т. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів // Вісн. Книжк. палати. — Київ, 2005. — № 4. — С. 29.

Артамонова Н. О. Сучасні тенденції розвитку наукової медичної інформації / Н. О. Артамонова // Вісн. ХДАК. Сер. Бібліотека. — 2009. — № 27. — С. 45–51.

Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 800 с.

Мучник Б. С. Основы стилистики и редактирования / Б. С. Мучник. — Ростов н/Д : Феникс, 1997. — 478 с.

Морозова М. С. Медицинская литература в системе научных коммуникаций: проблемы издания и распространения: автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Морозова Мария Станиславовна ; Б-ка РАН. — СПб., 2004. — 22 с.

Свістельник І. Особливості випуску медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20–30-х роках ХХ століття // Вісн. Книжк. пала- ти. — Київ, 2014. — № 2. — С. 1–3.

Козиряцька С. Спеціалізовані видання з медицини як складова веб-каталогів медичних сайтів // Діалог: Медіа-студії. — Київ, 2014. — № 8–9. — С. 480–490.

REFERENCES

Recommendations of ICMJE from preparation, presentation, editing and publication of the advanced studies in the medical criticized editions, available at: http://www.zsmu.edu.ua/upload/razdel ukr.docx.

Iaroshenko T. (2005), „Evolution of magazine as to the means of scientific communication : from the printed editions to the original electronic magazines”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, Vol. 4, 29 р.

Artamonova N. O. (2009), „Modern progress of scientific medical information trends”, VIsn. HDAK. Ser. BIblIoteka, Vol. 27, рр. 45–51.

Mylchyn A. Э., Cheltsova L. K. (1999), „Reference book of publisher and author”, M. : Olymp, 800 р.

Muchnyk B. S. (1997), „Bases of style and editing”, Rostov-n/D : Fenyks, 478 р.

Morozova M. S. (2004), „Medical literature is in the system of scientific communications” : problems of edition and distribution avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 05.25.03, B-ka RAN, 22 р.

Svistelnyk I. (2014), „Features of producing of medical editions are for industry of physical culture and sport in 20–30th of ХХ of century”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, Vol. 2, pp. 1–3.

Kozyriatska S. (2014), „Specialized editions from medicine as a constituent of web-catalogues of medical web-sites”, Dialoh: Media-studii, Vol. 8–9, pp. 480–490.
Copyright (c) 2019 Г. Г. Поберезська

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування