Ринок інтерактивних книг в Україні

І. Л. Побідаш, В. О. Рожанська, Н. М. Фіголь

Анотація


У статті йдеться про інтерактивні книги на українському видавничому ринку. Розвідок щодо цього питання в українській науці обмаль. Історія видання інтерактивних книг в Україні розпочалась 2011 р. Нині серед видавництв-лідерів інтерактивних книжок можна виділити «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Лева», цифрове видавництво Gutenbergz та «Glowberry Books». У статті зокрема йдеться про історію створення найвідомішої вітчизняної інтерактивної книга «Снігова королева» видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Перераховано переваги та недоліки інтерактивної книги.

 


Ключові слова


інтерактивна книга, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», дитяча книжка

Повний текст:

PDF

Посилання


Городенко Л. Теорія мережевої комунікації: Монографія / За загал. наук. ред. В. Ф. Іванова. — Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2012. — 387 с.

Єфімова М. П. Видавництва дитячої книги в Україні : новітні видавничі технології / М. П. Єфімова // Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 7. — С. 157–167.

Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : Записки рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2014. — Вип. 19. — С. 259–263.

Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання : перспективи роз- витку в Україні / В. Лупенко // Український інформаційний простір. — 2014. — № 3. — С. 267–271.

Мосюндз К. Інтерактивні книжки як інноваційний спосіб подання інформації / К. Мосюндз // Український інформаційний простір. — 2014. — № 3. — С. 272–276.

«Видавництво Старого Лева» розробило першу дитячу книжку для iPad // Новини : останні новини сьогодні на порталі ZAXID.NET 168 Обрії друкарства, № 1 (6) / 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews. do?vidavnitstvo_starogo_leva_rozrobilo_pershu_dityachu_knizhku_dlya_ipad&objectId=1236729 (дата звернення 02.10.2017). — Назва з екрана.

Фіголь Н. М. Ринок електронних видань України // Обрії друкарства. — 1 (6). — 2018. — С. 150–159.

Сайт видавництва «Gutenbergz» [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу : http://gutenbergz.com/ua (дата звернення 02.10.2017).— Назва з екрана.

Українські інтерактивні книжки для дітей (2011–2015) // kazkarka.com — блог про сучасну дитячу літературу [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу : http://kazkarka.com/dobirky/ukrayinski-interaktivni-knizhki-dlyaditey.html (дата звернення 02.10.2017).— Назва з екрана.

«Скриня. Речі сили»: в Украине вышла интерактивная книга на основе фольклора // Последние новости из мира моды, авто, науки и техники Styler [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://styler.rbc.ua rus/nauka_i_tehnika/-skrinya-rechi-sili-ukraine-vyshla-interaktivnaya-1472447662.html (дата звернення 02.10.2017). — Назва з екрана.

Сайт видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ababahalamaha.com.ua (дата звернення 02.10.2017). — Назва з екрана.

Re-reading Old Favorites : A Holiday Guest Post by Oksana Lushchevska // Seven Impossible Things Before Breakfast [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blaine.org/sevenimpossiblethings/?p=3951 (дата звернення 02.10.2017). — Назва з екрана.

Как создавалась самая популярная украинская книга для iPad // Ain.ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ain.ua/2013/02/08/kak-sozdavalas-samaya-populyarnaya-ukrainskaya-kniga-dlya-ipad (дата звернення 02.10.2017).— Назва з екрана.

REFERENCE

Gorodenko L. (2012), The theory of network communication: Monograph, Akademiya Ukrayins`koyi Presy`, Centr Vil`noyi Presy`, Ky`yiv, 387 р.

Yefimova M. P. (2015), Children's Books Publishers in Ukraine: Newest Publishing Technologies, Teoriya ta prakty`ka dy`zajnu. My`stecztvoznavstvo, vol. 7, pp. 157–167.

Yefimova M. P. (2014), Interactive children's book in Ukraine: formation and prospects // Ukrainian culture: past, modern, ways of development, Naukovi Zapy`sky` rivnens`kogo derzhavnogo gumanitarnogo universy`tetu, Rivne, vol. 19, pp. 259–263.

Lupenko V. (2014), Children's interactive electronic editions: prospects of development in Ukraine, Ukrayins`ky`j informacijny`j prostir, vol. 3, pp. 267–271.

Mosyundz K. (2014), Interactive books as an innovative way of presenting information, Ukrayins`ky`j informacijny`j prostir, vol. 3, pp. 272–276.

«Old Lion Publishing House» has developed the first children's book for the iPad // Novy`ny` : ostanni novy`ny` s`ogodni na portali ZAXID.NET, available at : http://zaxid.net/news/showNews.do?vidavnitstvo_starogo_leva_rozrobilo_pershu_dityachu_knizhku_dlya_ipad&objectId=1236729 (accessed 02.10.2017).

Figol` N. M. (2018), The market of electronic editions of Ukraine, Obriyi drukarstva, vol. 1 (6), Pp. 150–159.

Gutenbergz publishing house website, available at : http://gutenbergz.com/ua (accessed 02.10.2017).

Ukrainian Interactive Books for Children (2011-2015), kazkarka.com — a blog about modern children's literature, available at : http://kazkarka. com/dobirky/ukrayinski-interaktivni-knizhki-dlya-ditey.html (accessed 02.10.2017).

«Chest. Things are power»: an interactive book based on folklore came out in Ukraine, Posledny`e novosty` y`z my`ra modы, avto, nauky` y` texny`ky` Styler, available at : https://styler.rbc.ua (accessed 02.10.2017).

The site of the publishing house "A-BA-BA-GA-LA-MA-GA", available at : http://ababahalamaha.com.ua (accessed 02.10.2017).

Re-reading Old Favorites : A Holiday Guest Post by Oksana Lushchevska, Seven Impossible Things Before Breakfast, available at : http://blaine.org/sevenimpossiblethings/?p=3951 (accessed 02.10.2017).

How to create the most popular Ukrainian book for iPad, Ain.ua, available at : https://ain.ua/2013/02/08/kak-sozdavalas-samayapopulyarnaya-ukrainskaya-kniga-dlya-ipad (accessed 02.10.2017).
Copyright (c) 2019 І. Л. Побідаш, В. О. Рожанська, Н. М. Фіголь

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування