Інструменти впливу на читача студентської періодики

Т. О. Скороход

Анотація


У статті обґрунтовано потребу ідентифікувати читацьку аудиторію редакціями періодичних видань як необхідного етапу під час визначення стратегії розвитку свого медіа. Встановлення складників медіааудиторії допомагає редакціям зрозуміти свого читача, його інформаційні запити, стимулювати вироблення в нього регулярної звички читання та максимально задовольнити його інформаційні потреби. Розкрито сутність поняття «читач-студент» як індивіда, який випрацьовує навик регулярно звертатися до періодики, коли ознайомлюється з матеріалами студентських видань, адже цікавиться студентським життям і новинами ВНЗ та володіє для цього необхідними мовними й культурними навичками. Читачів студентської періодики диференційовано за звичкою та частотою, метою читання, задоволеністю інформацій- них потреб на активних критичних, активних малокритичних, помірно активних і критичних, пасивних, критичних і невдоволених, малокритичних і невибагливих; читачів-студентів, які постійно вдаються до читання, роблять це час від часу, або ж використовують періодику в пошуках інформації здебільшого випадково. Наведено характеристики гіперактивних, активних, помірно активних, пасивних читачів-студентів, комунікативна активність яких може бути оцінною, прохально-апеляційною, подячною, конструктивною. З’ясовано основні прийоми активізації уваги читачів студентських ви- дань у текстовій та позатекстовій сферах.

 


Ключові слова


читацьке сприймання, інструменти впливу, студентська періодика, диференціація читачів, типи читачів, комунікативна активність, звички читання, інформаційні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблеми розуміння : монографія / В. М. Владимиров. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2003. — 272 с.

Гвоздєв В. М. Типологія медіааудиторії за рівнем комунікативної активності / В. М. Гвоздєв // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. — 2013. — № 1. — С. 59–63.

Завгородня Л. В. Типологія читача як комунікативно-теоретична проблема / Л. В. Завгородня // Актуальні питання масової комунікації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 2006. — Вип. 7. — С. 76–78.

Литвиненко О. О. Типологія читачів як засіб систематизації знань із психології читацтва / О. О. Литвиненко // Гуманіт. вісн. / Переяслав- Хм. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. — 2012. – Вип. 25. — С. 366–373.

Лозинський А.-Л. Р. Автор, видавець, читач — проблема взаємодії в цифрову епоху / А.-Л. Р. Лозинський // Наук. зап. УАД. Сер. Соціальні комунікації. — 2015. — Вип. 1. — С. 55–61.

Орлова О. Образ читача в структурі художнього твору / О. Орлова // Філологічні науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 2011. — Вип. 8. — С. 40–46.

Свитич Л. Г. Социология журналистики : учеб. пособие / Л. Г. Сви- тич. — М. : Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2005. — 119 с.

REFERENCES

Vladymyrov V. (2003), «Journalism, personality, society: issue of mutual understanding», monograph, Lugansk, The printing house of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 272 р.

Gvozdyev V. (2013), «The typology of audience of different media on the level of communicative activity», The state and the regions. Social communication, Vol. 1, pp. 59–63.

Zavgorodnya L. (2006), «The typology of readers as сommunicative and theoretical issue», Current Issues of Mass Communication, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vol. 7, pp. 76–78.

Lytvynenko O. (2012), «The typology of readers as tool to making systematic knowledge of readers psychology», Humanitarian Bulletin of the State Higher Educational Institution «Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University», Vol. 25, pp. 366–373.

Lozynskyj A.-L. (2015), «Issue of the relationships between author, publisher and reader in the digital era», Scientific Papers of the Ukrainian academy of printing. Social Communication, Vol. 1, pp. 55–61.

Orlova O. (2011), «Reader’s perspective in the structure of the literary works», Philological Sciences, Poltava National V. G. Korolenko Pedagogical University, Vol. 8, pp. 40–46.

Svytych L. (2005), «Sociology of journalism», Institute of the International Law and Economics named after A. S. Griboedov, 119 р.
Copyright (c) 2019 Т. О. Скороход

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування