Українські мережеві інформаційні агентства в умовах медіаконвергенції

Г. С. Скуртул

Анотація


Українські новинні агентства на початку ХХІ століття вийшли на новий рівень функціонування в умовах інтернет-комунікації, розвитку соціальних мереж та епохи глобалізації. У запропонованій розвідці розглядаються особливості функціонування інформаційних агентств в інтернеті на прикладі діяльності національного агентства «Укрінформ». Аналіз структурно-функціонального призначення, диверсифікації послуг, організації діалогу і практичної взаємодії з аудиторією, трансформації жанрів дозволяє автору статті систематизувати основні характеристики інформаційного агентства як повноцінного мережевого засобу масової інформації, визначити його як конвергентну редакцію, а також виявити нові тенденції розвитку: поліфункціональність, посилення взаємодії вербального й візуального, нові прийоми та форми подачі інформації. Крім того, автор розглядає ребрендинг «Укрінформу» в системі іномовлення України, що посилює конвергентні стратегії аналізованого медіа, сприяє мультимедізації новин, багатоканальності сприйняття жанрового контенту та ремедіації в цілому.

 


Ключові слова


інформаційне агентство, конвергенція, мережеві медіа, мультимедійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранова Е. Конвергентная журналистика. Теория и практика / Е. Ба- ранова. — М. : Юрайт, 2014. — 269 с.

Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Качкаевой. — М. — 2010. — 200 с.

Цимбаленко Є. Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій / Є. Цимбаленко // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. — Київ : Вид.-друк. комплекс ун-ту Україна, 2013. — № 3. — С. 81–86.

Кульшманов К. Современные информационные агентства: типология, функции, мировые тенденции развития : автореф. дис. философии : спец. 6D050400 «Журналистика» / К. Кульшманов. — Астана, 2014. — 36 с.

Филимонов М. Скорость и многоформатность. Объединенная редакция ин- формационного мультимедийного агентства / М. Филимонов // Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Качкаевой. — М., 2010. — С. 63–68.

Супруненко С. Історія виникнення та розвитку інформаційних агентств [Електронний ресурс] / С. Супруненко. — Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_2/23.html (дата звернення 01.10.2017). — Назва з екрана.

Нестеряк Ю. Інформаційні агентства як об’єкт наукового дослідження [Електронний ресурс] / Ю. Нестеряк. — Режим доступу : http:// journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1351 (дата звернення 01.10.2017). — Назва з екрана.

Фоменко В. Основні етапи виходу інформаційного агентства Укрінформ на ринок економічних новин (1990–2010) / В. Фоменко // Вiсн. Харкiв. нац. ун-ту iм. В.Н. Каразiна. Сер. : Соціальні комунікації. — 2010. — № 903. — Вип. 2. — С. 89–94.

Офіційний сайт інформаційного агентства «Укрінформ». — Режим до- ступу : https://www.ukrinform.ua (дата звернення 01.10.2017). — Назва з екрана.

Конах В. Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід України [Електронний ресурс] / В. Конах. — Режим доступу : http://www.niss. gov.ua/articles/1493 (дата звернення 01.10.2017). — Назва з екрана.

Харченко О. «Раніше поява ексклюзиву в „Укрінформі” була великим святом, а нині це норма» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://detector.media/infospace/article/123352/2017-02-20-oleksandrkharchenko-ranishe-poyava-eksklyuzivu-v-ukrinformi-bula-velikimsvyatom-a-nini-tse-norma (дата звернення 01.10.2017). — Назва з екрана.

REFERENCES

Baranova E. (2014), Konverhentnaia zhurnalystyka. Teoryia y praktyka [Convergent journalism. Theory and practice] Moscow, Russia, 269 p.

Zhurnalistika i konvergentsiya: pochemu i kak traditsionnye SMI prevrashchayutsya v mul’timediynye (2010), [Journalism and convergence: why and how traditional media into multimedia] Moscow, Russia, 200 p.

Tsymbalenko Ye. (2013), Konverhentsiya mas-media i mediakomunikatsiy. [The convergence of mass media and media communications], Osvita rehionu: Politolohiya. Psykholohiya. Komunikatsiyi, Vol. 3. pp. 81–86.

Kul’shmanov K. (2014), Sovremennye IA: tipologija, funkcii, mirovye tendencii razvitija. [Modern news agencies: typology, functions, global trends] Astana, 36 p.

Filimonov M. (2010), Skorost’ i mnogoformatnost’. Ob’edinennaya redaktsiya informatsionnogo mul’timediynogo agentstva. [Speed and mnogopartiinosti. Joint editorial multimedia Agency]. Zhurnalistika i konvergentsiya: pochemu i kak traditsionnye SMI prevrashchayutsya v mul’timediynye. [Journalism and convergence: why and how traditional media into multimedia], Moscow, Russia, pp. 63–68.

Suprunenko S. Istoriia vynyknennia ta rozvytku informatsiinykh ahentstv. [The history of the emergence and development of news agencies]. Retrieved September 28, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vdakk/2009_2/23.html.

Nesteryak Yu. Informatsiyni ahentstva yak ob"yekt naukovoho doslidzhennya. [Information Agency as the object of scientific research]. Retrieved September 28, available at: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1351.

Fomenko V. (2010), Osnovni etapy vykhodu informatsiynoho ahent·stva Ukrinform na rynok ekonomichnykh novyn. [The main stages in the information Agency UKRINFORM on the market economic news]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu im. V.N. Karazina. Ser. : Sotsial’ni komunikatsiyi, Vol. 903, pp. 89–94.

Ofitsiynyy sayt informatsiynoho ahentstva «Ukrinform». Retrieved September 19, available at: https://www.ukrinform.ua.

Konakh V. Evoliutsiia inomovlennia v inozemnykh derzhavakh: dosvid Ukrainy. [Evolution of international broadcasting in foreign countries: the experience of Ukraine]. Retrieved September 28, available at: http://www. niss.gov.ua/articles/1493.

Kharchenko O. «Ranishe poiava ekskliuzyvu v „Ukrinformi” bula velykym sviatom, a nyni tse norma». [Previously, the appearance of exclusive in „UKRINFORM” was a great holiday, and now it is the norm]. Retrieved September 28, available at: http://detector.media/infospace/ article/123352/2017-02-20-oleksandr-kharchenko-ranishe-poyavaeksklyuzivu-v-ukrinformi-bula-velikim-svyatom-a-nini-tse-norma.
Copyright (c) 2019 Г. С. Скуртул

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування