Критерії якості контенту інтернет-медіа

І. Ю. Тонкіх

Анотація


У статті розглянуто фактори, що впливають на якість інформаційно- го наповнення мережевих видань, з метою визначення шляхів удосконалення й перспектив розвитку інтернет-медіа. Запропоновано під час формування контенту звертати увагу на загальні вимоги, що висуваються до всіх сайтів: унікальність тексту, релевантність пошуковим запитам, зручність навігації, юзабіліті як вдала інформаційна архітектура, структурованість матеріалу тощо. При цьому не менш важливими залишаються традиційні професійні стандарти журналістської творчості, актуальні для всіх медіа: дотримання морально-етичних та юридичних вимог, реалізація основних функцій та принципів журналістики, відповідність інформаційним запитам цільової аудиторії. Забезпечення належного рівня якості контенту сприятиме збільшенню читацької аудиторії, підвищенню відвідуваності сайта, що корелює з його комерційним успіхом і конкурентоспроможністю в умовах щорічного збільшення кількості інтернет-видань.

 


Ключові слова


інтернет-медіа, мережева журналістика, контент, сайт

Повний текст:

PDF

Посилання


Принципы качества веб-сайтов по культуре : руководство / под. ред. М. Т. Н. Темпера, А. Темпера ; [пер. с англ. Н. Браккер]. — М., 2006. — 64 с.

Антонюк А. С. Характеристики якісного веб-сайту / А. С. Антонюк, Н. Р. Пасічник // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів (Тернопіль, 22–23 травня 2015 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2015. — С. 81–82.

Дмитрів Л. Якість текстового контенту сайту з погляду редактора / Л. Дмитрів // Вісн. Книжк. палати. — 2014. — № 9. — С. 10–12.

Женченко М. І. Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ / М. І. Женченко // Наукові записки Інституту журналістики : зб. наук. пр. — 2012. — Т. 49. — С. 142–146.

Федорчук А. Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ / А. Федорчук // Бібліотеч. вісн. — 2009. — № 4. — С. 21–25.

REFERENCES

Tempera M. T. N. and Tempera A. (Eds.) (2006), Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook, Translated by Brakker, N., Moskow, Russia, 64 р.

Antonyuk A. S. & Pasichnyk N. R. (2015), „Kharakterystyky yakisnoho vebsaytu” [Descriptions of Quality Website], Suchasni komp’yuterni informatsiyni tekhnolohiyi : materialy V Vseukrayins’koyi shkoly-seminaru molodykh vchenykh i studentiv, Ternopil’, TNEU, May 22–23, pp. 81–82.

Dmytriv L. (2014), „Yakist’ tekstovoho kontentu saytu z pohlyadu redaktora” [Quality of Text Content of Website is from the Point of View of Editor], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, Vol. 9, pp. 10–12.

Zhenchenko M. I. (2012), „Novitni redaktors’ki profesiyi v umovakh konverhentsiyi ta mul’tymediatyzatsiyi ZMI” [The Newest Editorial Professions in the Conditions of Convergence and Multimediatization of Mass Media], Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky : zbirnyk naukovykh prats’, Vol. 49, pp. 142–146.

Fedorchuk A. (2009), „Osoblyvosti stvorennya informatsiynykh resursiv na osnovi tradytsiynykh ta elektronnykh ZMI” [Features Creation of Informative Resources are on the Basis of Traditional and Electronic Mass Media], Bibliotechnyy visnyk, Vol. 4, pp. 21–25.
Copyright (c) 2019 І. Ю. Тонкіх

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування