Особливості давніх рукописів лікарських та господарських порадників

Т. Г. Файчук

Анотація


Порівняльний типологічний аналіз рукописів порадників XVIІІ–ХІХ ст. дозволив дослідити структуру, виділити й охарактеризувати особливості цих видань, проаналізувати універсальні моделі довідкових статей різних за характером і змістом текстів. Досліджені пам’ятки за цільовим призначенням є виданнями прикладного, практичного спрямування, мають довідкову структуру, матеріал подається у концентрованому вигляді, в систематичному порядку. Давні порадники логічно поділені на розділи, які складаються з параграфів, або відразу становлять сукупність параграфів. Характерна ознака кожного параграфа — стисле подання інформації та універсальність внутрішньої структури, у якій логічно виділяється початкова частина й основний текст. Систематизація інформації порадників відбувається різними способами: застосовується алфавітне групування статей або формування статей згідно з покажчиком (змістом, реєстром). Рукописи порадників неоднакові за будовою, не мають визначеної схеми, зафіксованого й постійно відтворюваного плану викладу. Досліджені нами рукописи умовно поділено на кілька груп залежно від специфіки, характеру подання інформації, композиції.


Ключові слова


науково-практичний жанр, лікарський порадник, господарський порадник, травник, структура тексту, довідкова стаття

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриш І. В. Розвиток українського наукового стилю 20-30-х років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів): авто- реф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Гавриш І. В.; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2000. — 176 с.

Дядюра Г. М. Функціональні параметри образності в науковому стилі (на матеріалі текстів природничих та технічних наук): дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Дядюра Г. М.; Черкаський інженерно-технологічний ін-т. — Київ, 2001. — 213 с.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. — Київ: Наук. думка, 1982. — 210 с.

Жанри і стилі в історії української літературної мови / Німчук В. В., Русанівський В. М., Чепіга І. П. — Київ, 1989. — 293 с.

Зелінська Н. В. Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика ХІХ — початку ХХ ст.: дис. д-ра філол. наук: 10.01.08 / Зелінська Надія Віталіївна; Українська академія друкарства. — Львів, 2004. — 426 с.

Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови: Структура наукового тексту / А. П. Коваль. — Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1970. — 306 с.

Левчук І. П. Структурно-семантична організація жанру рецензії XIX–XX ст.: дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Левчук І. П.; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2007. — 233 с.

Наєнко Г.М. Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні / Г. М. Наєнко. — Київ: Освіта України, 2013. — 404 с.

Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функ- ціонально-стилістичний аспект) / Н. Ф. Непийвода. — Київ: ТОВ «МФА», 1997. — 303 с.

Пещак М. М. Розвиток давньоруського і староукраїнського наукового тексту / М. М. Пещак. — Київ: Українознавство, 1994. — 272 с.

Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. — Київ: Наук. думка, 1993. — 192 с.

Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст — соціум — культура — мовна особистість: монографія / Т. В. Радзієвська; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 491 с.

Синиця І. А. Мовна особистість автора у науково-гуманітарному тексті XIX ст. (комунікативний, культурологічний, образно-стилістичний аспекти): автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.02.02 / Синиця І. А.; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — Київ, 2007. — 36 с.

Тріщук О. В. Науково-інформаційний дискурс як соціокомунікативне явище: монографія / О. В. Тріщук. — Київ: НТУУ «КПІ», 2009. — 392 с.

REFERENCES

Gavrish I. V. (2000), Development of Ukrainian scientific style of 20-30-th years of ХХ century (on the material of scientific and technical texts): author’s abstract (PhD Thesis), Kharkiv.

Dyadyura H. M. (2001), Functional parameters of imagery in a scientific style (on the basis of texts of natural and technical sciences) (PhD Thesis), Kyyiv.

Yermolenko S. Ya. (1982), Syntax and stylistic semantics, Kyyiv, Naukova dumka.

Nimchuk V. V., Rusanivskij V. M. and Chepiga I. P. (1989), Genres and styles in history of literary Ukrainian, Kyyiv.

Zelinska N. V. (2004), Poetics of the scientific text: Ukrainian scientific journalism of the XIX — early XX centuries (PhD Thesis), L., 426 p.

Koval A. P. (1970), Scientific style of contemporary Ukrainian language: Structure of the scientific text. Kyyiv: Vyd-vo Kyyivs’koho un-tu.

Levchuk I. P. (2007), Structural-semantic organization of the genre of the review of the XIX–XX centuries (PhD Thesis), Lutsk.

Naenko G. M. (2013), Scientific text of the Middle Ukrainian period in linguistic, text-linguistic and communicative-functional coverage, Kyyiv, Osvita Ukrayiny.

Nepyvoda N. F. (1994), The language of Ukrainian scientific and technical literature (functional-stylistic aspect), Kyyiv, TOV "MFA".

Peshchak М. М. (1994), Development of Old and Old Ukrainian scientific text, Kyyiv, Ukrayinoznavstvo.

Radziyevska T. V. (1993), Text as a means of communication, Kyyiv, Naukova dumka.

Radziyevskaya T. V. (2010), Essays on Conceptual Analysis and Linguistics of the Text. Text — socium — culture — linguistic personality, Kyyiv, Inform.-analit. ahentstvo.

Sinitsa I. A. (2007), The author’s linguistic personality in the scientific and humanitarian text of the XIX century (communicative, culturological, figurative-stylistic aspects): author’s abstract (PhD Thesis), Kyyiv.

Trishchuk O. V. (2009), Scientific and information discourse as a social and communicative phenomenon (PhD Thesis), Kyyiv, NTUU «KPI».
Copyright (c) 2019 Т. Г. Файчук

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування