Електронні видання України

Н. М. Фіголь

Анотація


У статті йдеться про ринок електронних видань України. Виділено його основні сегменти, які становлять собою художні електронні видання, які пропонують сьогодні сучасні видавництва, електронні навчальні видання, які створюють та акумулюють вищі навчальні заклади. Окреслено головні проблеми, що спостерігаються на цьому ринку: відсутність чітких вимог до створення та оформлення електронних видань, брак уніфікації, стандартизації, коли фактично кожне видавництво встановлює свої норми, вимоги, постає перед дилемою, як класифікувати та подати таке видання. Усі ці проблеми спричинено браком єдиної державної політики щодо електронних видань. Перспективою вирішення ситуації, що склалась на ринку електронних видань, може стати створення єдиного державного органу зі стандартизації, контролю та обліку цих видань.

 


Ключові слова


електронне видання, ринок, класифікація, стандартизація, електронний посібник, електронний підручник

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохін В. М. Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Аdobe captivate / В. М. Анохін // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2012. — № 731. — С. 71–76.

Бажал А. Електронний підручник: легко в торбинці, порожньо в калитці? / Бажал А. // Газета ZN.UA. — Режим доступу: https://gazeta.dt.ua/ EDUCATION/elektronniy pidrnchnik legko v torbintsi, porozhno v ka littsi. html (дата звернення 10.05.17). — Назва з екрана.

Бугайчук К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання : мереж. журн. — 2011. — № 2 (22). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/2011_2/11bklpsv.pdf. — 12 с (дата звернення 12.10.16). — Назва з екрана.

Вараксин Г. С. Касификация образовательных электронных изданий [Електронний ресурс] / Г. С. Вараксин // ikt-school.com: веб-сайт. — 2015. — Режим доступу : http://www.ikt-school.com/икт-в-школе/ образовательные-электронные-издания/классификация-образовательных-электронных-изданий (дата звернення 22.03.15). — Назва з екрана.

Відкритий світ (національний проект). — Режим доступу : https:// uk.wikipedia.org/wiki/Відкритий_світ_(національний_проект) (дата звернення 14.05.17). — Назва з екрана.

Гречихин А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : учеб.-метод. пособ. в помощь авт. и ред. / А. А. Гречихин Ю. Г. Древс. — М. : Логос; Московский гос. ун-т печати, 2000. — 255 с.

Кальварія. — Режим доступу: http://calvaria.org.ua/ (дата звернення 07.10.2017). — Назва з екрана.

Киричок Т. Ю. Електронні видання / Т. Ю. Киричок. — Київ : НТУУ «КПІ», 2010. — 400 с.

Клуб сімейного дозвілля. — Режим доступу : www.bookclub.ua (дата звернення 07.10.2017). — Назва з екрана.

Кононець Н. В. Наукове обґрунтування принципу гіпертекстовості при створенні електронного підручника для індивідуалізації навчання студентів / Н. В. Кононець // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 4 (57). — С. 175–181.

Корбут О. Г. Електронний підручник як елемент освітнього середовища / О. Г. Корбут // Збірник п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі». — Київ : Наук. думка, 2010. — С. 24– 38.

Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібн. — 2-е вид., перероб. і доп. / В. В. Різун, Т. В. Скотникова — Київ : Преса України, 2008. — 144 с.

Серажим К. С. На матеріалах сучасної газетної публіцистики : монографія / К. С. Серажим. — Київ : Ін-т журналістики, 2002. — 392 с.

Тріщук О. В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : монографія / О. В. Тріщук. — Київ : НТУУ «КПІ», 2009. — 392 с.

Фіялка С. Б. Принципи організації електронних навчальних видань із культурознавства / C. Б. Фіялка. — Режим доступу : http://journlib.univ. kiev.ua (дата звернення 12.10.16). — Назва з екрана.

REFERENCES

Anokhin V. M. (2012), «Requirements for modern electronic educational editions and the possibility of their implementation in the environment of Adobe captivate», Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika», pp. 71–76.

Bazhal A. «Electronic textbook: easy in the bag, empty in the wicket?», Hazeta ZN. UA., available at : https://gazeta.dt.ua/EDUCATION/elektronniy pidrnchnik legko v torbintsi, porozhno v ka littsi.html (accessed 10.05.17).

Buhajchuk K. L. (2011), «Electronic textbook: concept, structure, requirements», Informacijni Tekhnologhiji ta Zasoby Navchannja [Information Technologies and Education Tools], Vol. 2 (22), available at: http://journal. iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/437/395.

Varaksin G. S. (2015), Kasifikatsiya obrazovatel’nykh elektronnykh izdaniy [electronic resource] / G. S. Varaksin // ikt-school.com: website, available at : http://www.ikt-school.com/ изданий (accessed 22.03.15).

Open World (national project), available at : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Відкритий_світ_(національний_проект) (accessed 14.05.17).

Hrechykhyn A. A. (2000) Secondary school textbook: Typology, standardization, computerization, Lohos, Moskva, 255 p.

Kal’variya, available at : http://calvaria.org.ua/ (accessed 07.10.2017).

Kyrychok T. Yu. (2010), «Electronic Publishing», NTUU«KPI», Kyiv, 400 p.

Klub simeynoho dozvillya, available at : www.bookclub.ua (accessed 07.10.2017).

Kononets’ N. V. (2009), «Scientific substantiation of the principle of hypertext when creating an electronic textbook for the individualization of student learning», Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal’noosvitniy shkolakh: zb. nauk. prats’, Zaporizhzhya, Vol. 4 (57), pp. 175–181.

Korbut O. G. (2012), Electronic textbook as part of the educational environment, available at : www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-5-2.php (accessed 22.03.15).

Rizun V. V. and Skotny’kova T. V. (2008), Methods of scientific research in journalism, Presa Ukrayiny’, Ky’yiv, 144 p.

Serazhy’m K. S. (2002), On the materials of modern newspaper journalism, Insty’tut zhurnalisty’ky’, Kyiv, 392 p.

Trishhuk O. V. (2009), The phenomenon of scientific and information discourse in the field of social communications, NTUU «KPI», Ky’yiv, 392 р.

Fiialka, S. B. (2010), «The principles of e-learning editions of cultural studies», available at: http://journlib.univ.kiev.ua (accessed 12.10.16).
Copyright (c) 2019 Н. М. Фіголь

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування