Медіадіяльність України під час гібридної агресії

Т. В. Фісенко

Анотація


У статті розглядаються кейси, що демонструють алгоритми ведення інформаційних кампаній в Україні, які призводять до зростання соціального напруження в суспільстві. Крім того, розмежовуються підходи до визначення понять «інформаційна кампанія» та «інформаційна операція» у різних науках, окреслюються особливості функціонування терміна «інформаційна кампанія» в соціальних комунікаціях. У процесі дослідження визначено медіакомунікаторів, які залучені до процесу інформування аудиторії та ведення інформаційних кампаній з метою додаткової дестабілізації ситуації в Україні. З позиції вейвлет-аналізу розглянуто типові графіки спланованих інформаційних кампаній за останній рік, які стосуються проблем державного рівня, зокрема у сферах політики, економіки, культури, комерційної діяльності недержавних агентів. Огляд спланованих інформаційних кампаній дав можливість визначити основні засади інформаційної роботи для запобігання загостренню кризової ситуації у країні, а також для організації діяльності роботи медіафахівців різних спеціалізацій під час гібридної агресії.

 


Ключові слова


гібридна війна, комунікаційні технології, інформаційна політика, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Магда Є. Гібридна війна: сутність та структура феномену / Є. Магда // Міжнародні відносини : Серія «Політичні науки». — 2014. — № 4. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/pol_n/article/ view/2489/2220 (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Полтораков О. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою / О. Полтораков // Гілея : науковий вісник. — 2015 — Вип. 100. — С. 258–260.

Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається… / В. Горбулін // Дзеркало тижня. Україна. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/internal/ gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Горбулін В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В. Горбулін, О. Додонов, Д. Ланде. — Київ : Інтертехнологія, 2009. — 164 с.

Семигіна Т. Словник із соціальної політики / Т. Семигіна. — Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 253 с.

Ukraine | RSF // Reporters without borders [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://rsf.org/en/ukraine.

Порошенко передав «Рошен» в «сліпий траст» // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/ rotshildi-pidtverdili-stvorennya-slipogo-trastu-dlya-poroshenka204918_.html (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Мищенко Т. Со 150 евро до 22: В АПИТУ хотят снизить сумму беспошлинного ввоза // ITC.ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// itc.ua/blogs/so-150-evro-do-22-v-apitu-hotyat-snizit-summu-bezposhlinnogo-vvoza/ (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

«Псевдонационализация» ПриватБанка — очередная информационная атака на клиентов банка // ПриватБанк [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://privatbank.ua/ru/news/-psevdonacionalizacija-privatbanka-ocherednaja-informacionnaja-ataka-naklijentov-banka/ (дата звернення 10.10.2017). — Назва з екрана.

Ландэ Д. Информационные операции в компьютерных сетях: моделирование, выявление, анализ / Д. Ландэ, В. Додонов, Т. Коваленко // Материалы пятой Международной конференции «Моделирование-2016», 25–27 мая 2016 г. — Київ : ИПМЕ НАН Украины, 2016. — C. 198–201.

REFERENCES

Magda Y. (2014), Gibrydna vijna: sutnist ta struktura fenomenu [Hybrid War: the nature and structure of the phenomenon]. Journal of Mizhnarodni vidnosyny : Seriya „Politychni nauky” — International relations: Series „Political Science”, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ pol_n/article/ view/2489/2220.

Poltorakov O. (2015), Gibrydna vijna v konteksti asymetrychnogo svitoustroyu [Hybrid war in the context of asymmetric world order]. Journal of Gileya, Gileya, 100, 258–260.

Gorbulin V. (2016), Gibrydna vijna: vse tilky pochynayetsya… [Hybrid War: everything is just beginning], available at: http://gazeta.dt.ua/internal/ gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html.

Gorbulin V., Dodonov O. and Lande D. (2009), Informacijni operaciyi ta bezpeka suspilstva: zagrozy, protydiya, modelyuvannya [Information operations and safety of society: the threat, resistance, modeling]. Intertexnologiya, Kyiv, 164 p.

Semygina T. (2005), Slovnyk iz social’noyi polityky [Glossary of Social Policy]. VD „Kyiv-Mohyla Academy”, Kyiv, 253 p.

Reporters without borders (2016), Ukraine, available at: https://rsf.org/en/ ukraine (accessed 22 December 2016).

Dzerkalo tyzhnya [Mirror of the week] (2016), Poroshenko peredav „Roshen” v „slipyj trast” [Poroshenko gave „Rochen” to the „blind trust”], available at: http://dt.ua/ECONOMICS/rotshildi-pidtverdili-stvorennya-slipogo-trastu-dlyaporoshenka-204918_.html (accessed 22 December 2016).

Myshhenko T. (2016), So 150 evro do 22: V APYTU hotyat snyzyt summu besposhlynnogo vvoza [From 150 euros to 22: Association of Ukrainian information technology enterprises wants to reduce the amount of duty-free import], available at: http://itc.ua/blogs/so-150-evro-do-22-v-apitu-hotyatsnizit-summu-bezposhlinnogo-vvoza/ (accessed 22 December 2016).

PryvatBank (2016), Psevdonacyonalyzacyya PryvatBanka — ocherednaya informacyonnaya ataka na klyentov banka [PrivatBank pseudonationalization is a regular information attack on the bank’s customers], available at: https://privatbank.ua/ru/news/-psevdonacionalizacija-privatbanka-ocherednaja-informacionnaja-ataka-na-klijentov-banka/ (accessed 22 December 2016).

Landje D., Dodonov V. and Kovalenko T. (2016), Informacionnye operacii v komp’juternyh setjah: modelirovanie, vyjavlenie, analiz [Information operations in computer networks: modeling, identification, analysis], Proceedings of the Fifth International Conference „Modelling-2016”, National Academy of Sciences of Ukraine, Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering, Kyiv, 25–27 May, pp. 198–201.
Copyright (c) 2019 Т. В. Фісенко

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування