Медіконтент та конвергентні методи соціальних комунікацій

О. В. Чекмишев

Анотація


У статті йдеться про реалізацію конвергованих соціально комунікацій- них проектів та синерговані ефекти соціального інжинірингу через вплив на медіа контент. Зокрема розглядаються результати проекту «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі», який організаційно був спільною акцією Європейського Союзу та Ради Європи, а бенефіціарієм виступала Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України. Дослідження було виконане громадськими організаціями (ГО) Асоціація «Спільний простір» та «Європа ХХІ». На матеріалах цього дослідження у статті доводиться ефект соціального інжинірингу в результаті поєднання моніторингу регіональних медіа, анкетування експертів та журналістів, а також фокус-групових досліджень типової аудиторії шести регіонів України (Сумський, Донецький, Херсонський, Черкаський, Рівненський та Чернівецький, областях). У статті доводиться, що застосування такої методології, крім безпосередньо самих результатів дослідження (моніторингу, анкетування, фокус-групових досліджень), водночас стає самостійним явищем процесу масової комунікації, спроможним безпосередньо впливати на медіа контент і бути реальним інструментом соціального інжинірингу, який може застосований у процесі сучасних трансформацій системи соціальних комунікацій в Україні — передовсім у соціально комунікаційній моделі: влада-медіа-організації громадянського суспільства.

 


Ключові слова


конвертовані соціальнокомунікаційні методи, медіаконтент, моніторинг ЗМІ, анкетування, фокус-групові дослідження, соціальний інжиніринг

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев А. Н. Контент-анализ в социологии и точки соприкосновения с другими отраслями знания / А. Н. Алексеев // Проблемы контент-анализа в социологии ; [материалы Сибирского социологического семинара / Отв. ред. А.Н.Алексеев]. — Новосибирск : СО АН СССР, 1970.

Алексеев А. Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства / А. Н. Алексеев // Социология культуры. Труды 9. Вып. 1. — М. : Советская Россия, 1974. — С. 135, 144.

Баранов А. В. Опыт текстового анализа газеты / А. В. Баранов // Количественные методы в социальных исследованиях: материалы совещания, прошедшего в г. Сухуми 17–20 апреля 1967 г. ; [Информ. бюлл. Научного совета АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований, ССА, Отд-ния конкр. соц. иссл. Института философии АН СССР]. — М., 1968. — № 9.

Іванов В. Ф. Контент-аналіз: методологія і методика дослідження ЗМК: навчальний посібник / [наук. ред. А. З. Москаленко] / В. Ф. Іванов. — К. : ІСДО, 1994. — 112 с.

Іванов В. Ф. Предмет контент-аналізу: проблема визначення / В. Ф. Іванов // Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ : матеріали Міжнародної наукової конференції [м. Київ, 24–25 трав. 2007 р.] / Інститут журналістики КНУ імені Та- раса Шевченка ; [за заг. ред. О. В. Чекмишева ; упоряд. Н. Ващенко]. — К. : ІЖКНУ імені Тараса Шевченка, 2007. — С. 92–100.

Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: навчальний посібник / В. Ф. Іванов. — Черкаси : ЧДУ, 2003.

Костенко Н. Досвід контент-аналізу: моделі та практики: монографія / Наталія Костенко, Валерій Іванов. — К. : Центр вільної преси, 2003.

Лауристин М. О возможностях контент-анализа в социологическом исследовании массовой коммуникации / Марью Лауристин // Проблемы контент-анализа в социологии ; [Материалы Сибирского социологического семинара / отв. ред. А.Н.Алексеев]. — Новосибирск : СО АН СССР, 1970. — C. 22–27.

Лауристин М. Применение контент-анализа для изучения направленности содержания газеты / Марью Лауристин // Труды по социологии. Т. 2. — Тарту : Тартуский ун-т, 1972. — С. 120.

Лауристин М. Применение контент-анализа для описания содержания газеты / М. Лауристин, Р. Тимак // Методы исследования журналистики: тезисы докладов научной конференции. — Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. ун-та, 1974. — С. 26–27.

Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, Р. К. Рич ; [пер. с англ. / предисловие А. К. Соколова]. — М. : Весь Мир, 1997.

Мертон Р. Фокусированное интервью / Р. Мертон, М. Фиске, П. Кендалл — М., 1991. — 87 с.

Новітні дослідження українського медійного середовища в рамках європейських стандартів (2009–2010). Асоціація «Спільний простір» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/ Sociolog_mas_komun.doc — Назва з екрана.

Почепцов Г. Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Г. Г. Почепцов. — К. : Альтерпрес, 2010. — 254 с.

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики : [сайт] / Володимир Різун. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf (25.03.2017). — Назва з екрана.

Соціологія масової комунікації: робоча навчальна програма для студентів спеціальності журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю ; укладач проф. Іванов В. Ф. [Електронний ресурс] // Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. — Режим доступу : http://journlib.univ. kiev.ua/Sociolog_mas_komun.doc. — Назва з екрана.

Ядов В. А. Методологические проблемы конкретного социологического исследования ; [основные принципы марксистского конкретного социального исследования и методологический анализ эмпирического изучения мотивации труда] : автореферат дисс. ... докт. филос. наук / Ядов В. А. — Л., 1967.

Ядов В. А. Методология и процедуры социологических исследований / Владимир Александрович Ядов. — Тарту : ТГУ, 1968.

Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / Владимир Александрович Ядов [Электронный ресурс] // Социология по-новому. — Режим доступа : http://socioline.ru/ node/536. — Название с экрана.

Ядов В. А. Стратегии и методы качественного анализа данных / Владимир Александрович Ядов // Социология: 4М. — 1991. — №1 [Элек- тронный ресурс]. — Режим доступа : www.vuzlib.net/beta3/html/ 1/20489/ — Название с экрана.

Ядов В. А. Стратегия социологического иcследования / Владимир Александрович Ядов [Электронный ресурс] // Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net/beta3/ html/1/20489/. — Название с экрана.

Almond G. Public opinion and national security policy / G. Almond // Public Opinion Quarterly, 1956. — Vol. 20. — P. 371–378.

Lippmann W. Public opinion / Walter Lippmann. — New York : Harcourt, Brace, 1984.

Walter Lippmann. — New York : Harcourt, Brace, 1984.

REFERENS

Almond G. (1956), Public opinion and national security policy / G. Almond // Public Opinion Quarterly, Vol. 20, pp. 371–378.

Lippmann W. (1984), Public opinion / Walter Lippmann, New York : Harcourt, Brace.

Alekseev A. N. (1970), Content analysis in sociology and points of contact with other branches of knowledge, Problemы kontent-analy`za v socy`ology`y`, SO AN SSSR, Novosy`by`rsk.

Alekseev A. N. (1974), analysis, its tasks, objects and means, Socy`ology`ya kul`tury, Soveczkaya Rossy`ya, Moskva, vol. 1, pp. 135, 144.

Baranov A. V. (1968), Experience in text analysis of the newspaper, Koly`chestvennye metody v socy`al`nyh y`ssledovany`yah: matery`aly soveshhany`ya, Moskva, vol. 9.

Ivanov V. F. (1994), Content-analiz: methodology and methodology of dosage of CMK: navnychnyi posobnik, Ky`yiv, ISDO, 112 p.

Ivanov V. F. (2007), Subject content: problem viznachennya, Metodologichne zabezpechennya pidgotovky` zhurnalists`ky`x kadriv u procesi rozderzhavlennya mas-media ta stvorennya sy`stemy` suspil`ny`x ta gromads`ky`x ZMI : materialy` Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi, Ky`yiv, Insty`tut zhurnalisty`ky` KNU imeni Tarasa Shevchenka, pp. 92–100.

Ivanov V. F. (2003), Sociology of mass communication: a manual, Cherkasy`, ChDU.

Kostenko N. and Ivanov V. F. (2003), Content analysis experience: models and practices: monograph, Ky`yiv, Centr vil`noyi presy`.

Laury`sty`n M. (1970), On the possibilities of content analysis in the sociological study of mass communication, Problemy kontent-analy`za v socy`ology`y`, Novosy`by`rsk, SO AN SSSR, pp.22–27.

Laury`sty`n M. (1972), The use of content analysis to study the content of the newspaper, Trudы po socy`ology`y`, Tartu : Tartusky`j un-t, vol. 2, p. 120.

Laury`sty`n M. (1974), Use of content analysis to describe the content of the newspaper, Metodы y`ssledovany`ya zhurnaly`sty`ky`: tezy`sы dokladov nauchnoj konferency`y`, Rostov-na-Donu, Y`zdatel`stvo Rostovskogo uny`versy`teta, pp. 26–27.

Mangejm Dzh. B. and Ry`ch R. K. (1997), Political science. Methods of research, Moskva, Ves` My`r.

Merton R., Fy`ske M. and Kendall P. (1991), Focus on the interview, Moskva, 87 p.

Recent studies of the Ukrainian media environment in the framework of European standards (2009–2010). Associative "Free Space", available at : http://journlib.univ.kiev.ua/Sociolog_mas_komun.doc (accessed 12.10.17).

Pochepczov G. G. (2010), Social engineering: socio-and psycho-engineering management of large masses of people, Ky`yiv, Al`terpres, 254 p.

Rizun V. V., Sketches for the methodology of research in social communications, Naukova storinka profesora Volody`my`ra Rizuna, Insty`tut zhurnalisty`ky`, available at : http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_ metodologiyi.pdf (accessed 23.05.17).

Sociology of Mass Communication: A work syllabus for students specializing in journalism, advertising and public relations, Insty`tut zhurnalisty`ky` KNU imeni Tarasa Shevchenka, available at : http://journlib.univ.kiev.ua/ Sociolog_mas_komun.doc (accessed 23.05.17).

Yadov V. A. (1967), Methodological problems of specific sociological research; [basic principles of Marxist concrete social research and methodological analysis of empirical study of labor motivation], Leny`ngrad. 20. Yadov V. A. (1968), Methodology and procedures of sociological research, Tartu : TGU.

Yadov V. A., Sociological research: methodology, program, methods, available at : http://socioline.ru/node/536 (accessed 23.05.17).

Yadov V. A. (1991), Strategies and methods for qualitative data analysis, Socy`ology`ya: 4M., available at : www.vuzlib.net/beta3/html/1/20489 (accessed 23.05.17).

Yadov V. A. Strategy of sociological investigation, Vuzlib, Эkonomy`kopravovaya by`bly`oteka, available at : http://www.vuzlib.net/beta3/ html/1/20489 (accessed 23.05.17).

Almond G. (1956), Public opinion and national security policy, Public Opinion Quarterly, vol. 20, pp. 371–378.

Lippmann W. (1984), Public opinion, New York : Harcourt, Brace.
Copyright (c) 2019 О. В. Чекмишев

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування