Висвітлення театральної діяльності на сторінках галицьких періодичних та книжкових видань 20–30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми

А. В. Чубрей

Анотація


Досліджено історіографію одного з важливих аспектів історії української журналістики та видавничої справи — висвітлення театральної діяльності на сторінках пресових і книжкових видань Галичини 20–30-х рр. ХХ ст. З’ясовано, у контексті яких досліджень науковці зверталися до цієї теми. Проаналізовано основні розвідки з історії української журналістики та видавничої справи, монографії, бібліографічні довідники, щоб встановити ступінь дослідження окресленої теми. Визначено особливості підходів, якими послуговувалися науковці у різний час, звертаючись до висвітлення театральної діяльності на сторінках галицької преси та книг. Якщо вчені, чиї праці були опубліковані у 20–30-х рр. та у пострадянський період, обирали для дослідження увесь доступний масив інформації, то радянські історики переважно концентрували свою увагу на виданнях із виразним радянофільським спрямуванням. З’ясовано роль книг та періодики, присвячених театру, для розвитку тогочасного культурного руху.

 


Ключові слова


історіографія, історія журналістики, історія видавничої справи, часопис, періодика Галичини 20–30-х рр. ХХ ст., видавнича справа20–30-х рр. ХХ ст., театральна періодика

Повний текст:

PDF

Посилання


Животко А. Історія української преси / А. П. Животко. — Київ : Наша культура і наука, 1999. — 368 с.

Сніцарчук Л. Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини / Л. Сніцарчук. — Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2009. — Вип. 1. — С. 26–53.

Галацька В. Свідомісна інтерпретація факту в театральній публіцистиці України переломного періоду (2013–2015 рр.) (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань) / В. Л. Галацька // Вісн. Дніпропетр. ун–ту.– 2016. — Вип. 16. — С. 52–57.

Волобуєва А. Театральна преса Києва 1918–1941 рр. : типологічний аспект / А. Волобуєва // Образ. — 2014. — Вип. 15. — С. 101–106.

Полякова Ю. Театральная периодика Харькова (1917–1933) : типология, тематика, проблематика / Ю. Полякова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. — 2011. — Том 16. — С. 110–126.

Собіянський В. Типологія театрально-мистецьких періодичних видань України 1920-х рр. / В. Собіянський // Науковий вісник Київського національного університету театру, телебачення і кіно ім. І. К. Карпенка- Карого. — 2010. — Вип. 7. — С. 196–215.

Нигрицький Л. Аматорські гуртки / Л. Нигрицький // Наш прапор. — 1935. — Ч. 46 (16 червня). — С. 5.

Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865– 1939) / О. Дроздовська ; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефани- ка. — Львів, 2001. — 364 с. — (Період. вид. міст України).

Середа О. Українська мистецька преса Галичини 20–30-х рр. ХХ ст. : джерелознавчий аспект / О. Середа // Зб. праць Н.-д. центру періодики. — 2011. — Вип. 1. — С. 37–66.

Олексюк М. Ленінська ідейна спадщина і прогресивна преса Західної України / М. Олексюк. — Львів : Вид–во Львів. ун–ту, 1972. — 276 с.

Цьох Й. Комуністична преса Західної України : роль друкованої пропаганди в ідеологічній діяльності КПЗУ 1919–1939 рр. / Й. Цьох. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1961. — 235 с.

Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150–ліття / Ю. Тернопільський; Спілка українських журналістів Америки. — Джерзі Ситі : Вид-во М. П. Коць, 1974. — 176 с. — С. 102.

Місило Є. Бібліографія української преси в Польщі (1918–39) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918–1919) / Є. Місило. — Едмонтон, Альберта : Вид-во Канад. ін–ту укр. студій, 1991. — 278 с.

Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939) / М. Мартинюк; НАНУ, Львівська наук. б–ка ім. В. Стефаника. — Львів : [б. и.], 1998. — 298 с.

Аматорський театр. — 1925. — Ч. 1 (січень–березень). — С. 32.

Видання Івана Тиктора та концерну «Українська преса» / уклала В. Денисюк. — Львів, 2000. — 368 с.

Кусий О. Репертуар «Діточого Театру» (1921–1939) у серії «Діточа бібліотека» Михайла Таранька / О. Кусий // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. — Львів, 2006. — Вип. 14. — С. 144–155.

Кусий Л. Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939) / Л. Кусий // Зап. Львів. нац. наук. Біб-ки України ім. В. Стефаника. — 2009. — № 1. — С. 139–153.

Корнєєва Г. Українська дитяча книжка Галичини (друга половина ХІХ ст. — 1939 р.) / Г. Корнєєва. — Львів : [б. в.], 2004. — 300 с.

Владимирова Н. Міжвидові зв’язки як чинник входження українського театру у західноєвропейський культурний простір (сторінками львівської преси 1900–30-х років) / Н. Владимирова // Вісн. Львів. ун-ту. — 2007. — Вип. 7. — С. 3–11.

Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях у 1918–1939 роках / О. Боньковська // Студії мистецтвознавчі. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2008. — № 2. — С. 27–48.

REFERENCES

Zhy’votko A. (1999), „The history of the Ukrainian press”, Our culture and science, Kyiv.

Sniczarchuk L. (2009), „Dynamics of development of the Ukrainian press of inter-war Galicia”, Collection of works of research center of periodicals, Vol. 1, pp. 26–53.

Galacz’ka V. (2016), „Consciousness interpretation of the fact in the theatrical publicism of the turning period (2013–2015) (based on the specialized periodicals)”, Journal of Dnipropetrovsk University, Vol. 16, pp. 52–57.

Volobuyeva A. (2014), „Theatrical press of Kyiv 1918–1941: typological aspect”, Obraz, Vol. 15, pp. 101–106.

Poljakova Ju. (2011), „Theatrical Periodicals of Kharkov (1917–1933): typology, subjects matters, range of problems”, Bulletin of Odessa National University, Vol. 16, pp. 110–126.

Sobiyans’ky’j V. (2010), „The typology of theatrical and artistic periodicals of Ukraine in the 1920’s”, Scientific Herald of the Kyiv National University of Theater, TV and Cinema named after I. K. Karpenko-Karyi, Vol. 7, pp. 196–215.

Ny’gry’cz’ky’j L. (1935), „Amateur circles”, Our flag, Vol. 46, p. 5.

Drozdovs’ka O. (2001), „Ukrainian magazines of county cities of Galicia (1865–1939)”, Lviv.

Sereda O. (2011), „The Ukrainian artistic press of Galicia 20–30’s of the twentieth century: source study aspect”, Collection of works of research center of periodicals, Vol. 1, pp. 37–66.

Oleksyuk M. (1972), „Lenin’s ideological heritage and progressive press of Western Ukraine”, Lviv university pub., Lviv.

Cz’ox J. (1961), „The Communist Press of Western Ukraine: The role of printed propaganda in the ideological activity of the KPZU of 1919–1939”, Book-journal pub., Lviv.

Ternopil’s’ky’j Yu. (1974), „The Ukrainian press from the perspective of the 150th anniversary”, M. P. Kocz’ Publ.

Misy’lo Ye. (1991), „Bibliography of the Ukrainian Press in Poland (1918–39) and the Western Ukrainian People’s Republic (1918–1919)”, Canadian university of Ukr. studies, Edmonton, Alberta.

Marty’nyuk M. (1998), „Ukrainian periodicals of Western Ukraine, countries of Central and Western Europe (1914–1939)”, Lviv.

Amateur theater (1925), Vol. 1, p. 32.

Deny’syuk V. G. (2000), „The publication of Ivan Titktor and the concern „Ukrainian Press””, Lviv.

Kusy’j O. (2006), „Repertoire of the Children’s Theater (1921–1939) in the series „Children’s Library” by Mikhail Taranko”, Notes of the Lviv National Library named after V. Stefanyk, Vol. 14, pp. 144–155.

Kusy’j L. (2009), „Publishing activity of Hrihoriy Hanulyak in Lviv (1910–1939)”, Notes of the Lviv National Library named after V. Stefanyk, Vol. 1, pp. 139–153.

Kornyeyeva H. (2004), „Ukrainian Children’s Book of Galicia (second half of the nineteenth century — 1939)”, Lviv.

Vladymyrova N. (2007), „Inter-species ties as a factor in the entry of the Ukrainian theater into Western European cultural space (pages of the Lviv press of the 1900–30s)”, Bulletin of Lviv University, pp. 3–11.

Bon’kovs’ka O. (2008), „Theatrical art in the West Ukrainian lands in 1918–1939”, Studio art studies, Vol. 2, pp. 27–48.
Copyright (c) 2019 А. В. Чубрей

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування