Відтворення фразеологізмів у перекладі науково-популярних та художніх аудіовізуальних творів

О. Ю. Януль, Р. І. Сегол

Анотація


У статті розглянуто особливості перекладу та редагування перекладу фразеологічних одиниць у науково-популярних та художніх аудіовізуальних творах. Адекватне відтворення таких сталих словосполучень допомагає доцільно передати як фактологічний, так і емоційно-експресивний складник твору, оскільки всі елементи важливі для сприйняття потенційним реципієнтом. Наведено та проаналізовано головні способи відтворення фразеологічних одиниць — фразеологічні аналоги, фразеологічні еквіваленти, фразеологічні часткові еквіваленти, калькування, описове витлумачення. Визначено, що максимальну близькість як змісту, так і емоційно-експресивного забарвлення повідомлення забезпечують такі способи відтворення, як заміна фразеологічним еквівалентом, частковим еквівалентом та фразеологічним аналогом. Подано фахові настанови для редактора перекладу для опрацювання фразеологізмів у текстах науково-популярного та художнього стилю із врахування специфіки аудіовізуального подання.

 


Ключові слова


адекватний переклад, описовий переклад, калькування, фразеологічний аналог, фразеологічний еквівалент, фразеологічний частковий еквівалент, фразеологічна одиниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – 2-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. шк., 1986. – 416 с.

Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування / М. С. Зарицький. – Київ : Парлам. вид-во, 2004. – 120 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учебник / В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. — 253 с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : під- ручник / І. В. Корунець. — Вінниця : Нова Книга, 2003. — 448 с.

Герасімова О. Адекватність перекладу фразеологічних одиниць та ідіоматичних виразів з англійської на українську мову / О. Герасімова // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 20. — С. 219–224.

Зубрик А. Р. Особливості та труднощі перекладу англійських фразеологізмів / А. Р. Зубрик // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 317–318.

Костін Я. А. Способи та прийоми перекладу різних груп англомовних фразеологізмів / Я. А. Костін // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. Філологічна. — 2013. – Вип. 37. – С. 157–159.

Мовчан Б. В. Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози) / Б. В. Мовчан // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (3). — С. 17–24.

Сегол Р. І. Редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Р. І. Сегол. – Київ, 2010. – 206 с. — Бібліогр.: — С. 189–206.

Швець Л. А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті / Л. А. Швець // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (4). — С. 293–300.

Кунин А. В. Фразеология современного английского языка / А. В. Кунин. — М. : Международ. отношения, 1971. — 288 с.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. — М. : Международ. отношения, 1974. — 216 с.

REFERENCES

Vlahov S. and Florin S. (1986), „Untraslated in translation”. Moscow: Vysshaya Shkola, 2nd edition, 416 p.

Zarytsky M., (2004). „Translation: creating and editing”, Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 120 p.

Komissarov V. (1990), „Theory of translation (linguistic aspects)”, Moscow: Vysshaya Shkola, 253 p.

Korunets I. (2003), „Theory and practice of translation (aspect translation)”, Vinnytsja: Nova Knyga, 448 p.

Herasimova O. (2014), „English-Ukrainian adequate translation of phraseological units and idioms” (2014). Scientific papers of Vinnitsa State Pedagogic University named after M. Kotsubynskyi, Philology series, Vol. 20, pp. 219–224.

Zubryk A. (2013), „Key elements and translation problems for English phraseological units”, Scientific papers of National University „Ostroh Academy”, Philology series, Vol. 36, pp. 317–318.

Kostin Ya. (2013), „Ways and methods in translation for different kinds of English phraseological units”, Scientific papers of National University „Ostroh Academy”, Philology series, Vol. 37, pp.157–159.

Movchan B. (2013), „Preservation of the stylistic function of phraseologicasl units in the English-Ukrainian translation (based on works of artistic prose)”, Language and conceptual world’s view, Vol. 46(3), pp. 17–24.

Segol R. (2010), „Editing of translation for television series texts: thesis for Candidate’s Degree in Social Communications by specialty 27.00.05”, Kyiv: National Technical University of Ukraine „Kyiv Polytechnic Institute”, 206 p.

Shvets L. (2013), „Phraseological units’ translation in English movie context”. Language and conceptual world’s view, Vol. 46(4), pp. 293–300.

Kunin A. (1971), „Phraseological units in modern English language”, Moscow, Mezhdunarodnie otnoshenia, 288 p.

Retsker Ya. (1974), „Translation theory and translation practice”, Moscow, Mezhdunarodnie otnoshenia, 216 p.
Copyright (c) 2019 О. Ю. Януль, Р. І. Сегол

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування