Медійний простір Китаю: від національної консолідації — до м’якої сили

Автор(и)

  • С. В. Венидиктов

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190085

Ключові слова:

історія преси, галузева преса, спеціалізовані періодичні видання, газета, журнал

Анотація

Зазначено основні етапи розвитку української галузевої преси з урахуванням специфіки умов, які не сприяли її активному розвитку. Дано стислий аналіз ключових етапів поширення спеціалізованої періодики, проілюстровано найбільш відомими галузевими виданнями юридичної, економічної, медичної тематики та ін.
Галузева преса є індикатором розвитку промисловості та вдосконалення професійної термінології. Відтак вивчення досвіду видання української галузевої періодики важливе для розуміння повноти історичного контексту кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тому встановлено хронологію розвитку української галузевої преси на прикладі галузевих видань різних тематичних напрямів. Для формулювання історіографії галузевої преси різної тематики опрацьовано праці українських науковців, які досліджували історію української преси в період з початку XІХ століття до початку ХХ століття. Під час аналізу наукових праць було відокремлено загальнотематичні журнали та газети з певними спеціалізованими відомостями та власне галузеві видання для фахівців.
 Вказано, що на початковому етапі україномовне населення не мало власної галузевої преси, а вузькотематичні публікації з’являлися в суспільно-політичних часописах. Лише після встановлення стабільного попиту на вузькотематичні публікації видавці наважувалися видавати спеціалізовані газети та журнали юридичної, економічної, аграрної та медичної тематики в Галичині та Наддніпрянській Україні. Водночас деякі галузі промисловості (зокрема друкарська справа) залишалися без власних галузевих видань аж до початку Визвольних Змагань 1927–1920 років. Це був період розквіту української галузевої преси. Після поразки УНР українська галузева преса продовжила існувати за межами України.
 Галузеві періодичні видання позитивно вплинули на соціально-економічний розвиток україномовного населення, поширення іноземного досвіду промисловості та сільського господарства.

Посилання

Zhao Hong. China’s One Belt One Road: An Overview of the Debate. Trends in Southeast Asia. Singapore : ISEAS Yusof Ishak Institute Publ. 2016. № 6. 44 p.

Песцов С. К. Большая Евразия: что скрывает фасад вдохновляющей идеи // Россия и АТР. 2018. № 1(99). С. 8–28.

Горяина Ю. П. Специфика «внутреннего» и «внешнего» образа Китая в начале ХХI в. // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 2. С. 25–37.

Горяина Ю. П. Национальная идентичность как основа формирования имиджа Китая // Вестн. Сургутского гос. пед. ун-та. 2012. № 3. С. 102–107.

Devlin K. 5 charts on global views of China [Electronic source] // Pew Research Center : official web-site. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/19/5-charts-on-global-views-of-china (Date of access: 09.09.2019).

Ramo J. C. The Beijing Consensus. — London : Foreign Policy Center, 2004. 74 p.

Ortiz-Ospina E., Roser M. Trust // Our World in Data . URL: https://ourworldindata.org/trust (Date of access: 10.09.2019).

Zhao, Hong (2016). China’s One Belt One Road: An Overview of the Debate. Trends in Southeast Asia. Singapore : ISEAS Yusof Ishak Institute Publ, 6, 44.

Pesczov, S. K. (2018). Bol`shaya Evrazy`ya: chto skrыvaet fasad vdoxnovlyayushhej y`dey` [Greater Eurasia: what hides the facade of an inspiring idea]. Rossy`ya y` ATR, 1 (99), 8–28.

Goryay`na, Yu. P. (2009). Specy`fy`ka «vnutrennego» y` «vneshnego» obraza Ky`taya v nachale XXI v. [Specificity of "internal" and "external" image of China at the beginning of XXI century]. Problemi Dal`nego Vostoka, 2, 25–37.

Goryay`na, Yu. P. (2012). Nacy`onal`naya y`denty`chnost` kak osnova formy`rovany`ya y`my`dzha Ky`taya [National identity as the basis for shaping China's image]. Vestny`k Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogy`cheskogo uny`versy`teta, 3, 102–107.

Devlin K. 5 charts on global views of China [Electronic source]. Pew Research Center : official web-site. Retrrieved 9 September 2019 from https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/19/5-charts-on-global-views-of-china.

Ramo, J. C. (2004). The Beijing Consensus. — London : Foreign Policy Center, 74 p.

Ortiz-Ospina E., Roser M. Trust. Our World in Data. Retrrieved 10 September 2019 from: https://ourworldindata.org/trust.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Венидиктов, С. В. (2020). Медійний простір Китаю: від національної консолідації — до м’якої сили. Обрії друкарства, (1(8), 32–39. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190085

Номер

Розділ

Статті