Інструменти залучення абітурієнтів на сайтах кафедр ВНЗ

Автор(и)

  • О. А. Головко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190086

Ключові слова:

сайт, контент, сайт кафедри, Інтернет, цільова аудиторія, абітурієнт, інструменти залучення, увага, інтерес, стрічка новин, піддомен, інтернет-залучення аудиторії, рейтинг сайтів, контент сайту

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «інтернет-сайт». Розглянуто його основні функції. Визначено, що з метою формування критеріїв і розробки методології побудови сайту кафедри ВНЗ для залучення абітурієнтів проводяться конкурси, складаються рейтинги сайтів навчальних закладів. Зазначено, що важливим є вивчення одного із параметрів сайту кафедри вузу — контенту (змісту) у тій його частини, який є привабливим саме для абітурієнтів і може допомогти у виборі конкретного вищого навчального закладу. Запропоновано для оцінки ефективності сайту кафедри як засобу залучення цільової аудиторії використовувати відому модель споживчої поведінки AIDA (Attention, Interest, Desire, Action — увага, інтерес, бажання, дія). Привертання уваги абітурієнтів є одним із важливих завдань сайтів вищих навчальних закладів, оскільки всі інші можуть бути реалізовані тільки в разі його успішного вирішення. Під інструментами формування інтересу розглянуті різні форми інтерактивної взаємодії, наприклад, онлайн-вікторини та конкурси; онлайн-тестування на визначення професії (залежно від напряму кафедри). Під бажанням (в контексті AIDA) визначено прагнення до отримання більш докладної інформації про кафедри та ВНЗ у цілому. В якості дії розглянуто не тільки кінцевий бажаний результат — подача заяви та оригіналів документів, а й інші кроки абітурієнта, що ведуть до цього результату. У підсумку наведено основні інструменти залучення абітурієнтів на сайтах кафедр вузів (стрічка новин; спеціальна вкладка (піддомен) для абітурієнтів — перелік та опис спеціальностей кафедри; віртуальний тур по кафедрам; знайомство із викладачами; спеціальні події і заходи кафедр для абітурієнтів; онлайн-реєстрація на події та заходи; кнопки інтерактивної взаємодії; знижки на навчання, подарунки тощо). Висвітлено об’єктивні проблеми, що мають значення для розуміння розвитку процесу інтернет-залучення абітурієнтів, з якими стикаються кафедри ВНЗ, що здійснюють супровід сайтів.

Посилання

Мельникова О. В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Економіка. 2015. Вип. 15. С. 25–35.

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету. Освітологічний дискурс. 2014. № 1(5). С. 36–45.

Інькова Н. А., Зайцева Е. А., Кузьміна Н. В., Толстих С. Г. Створення Web-сайтів: навч.-метод. посіб. URL: http://club-edu.tambov.ru/methodic/fio/p5.doc. (дата звернення: 03.05.2019).

Webometrics-2015: Интернет рейтинг вузов Украины. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/45902 (дата звернення: 03.05.2019).

Зарубина В. Р., Зарубин М. Ю. Интернет-сайт как способ продвижения вуза. Экономика и политика. 2014. № 1(2). С. 89–93.

Христофоров А. В., Христофорова И. В., Банк С. В., Овсийчук В. Я., Семенова Е. И., Музалев С. В., Макеева Д. Р., Банк О. А., Орлова Е. А. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика применения и инновационные подходы: монографія. Под ред. А. Е. Суглобова. Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 159 с.

Шевченко Д. А. Конкурентоспособность вуза: методика оценки эффективности сайта вуза в системе Интернет. Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2015. № 3. С. 111–126.

Жарська І. О. Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів. Вісник КНУТД. Сер. Економічні науки. 2015. № 1(83). C. 49–58.

Литовченко І. Л., Жарська І. О. Сучасні методи просування спеціальності «Маркетинг». EUROPEAN COOPERATION. 2017. Вип. 8(27). С. 29–43.

Раєвнева О. В. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг. Вища школа. 2015. № 9–10. С. 109–125.

Жарська І. О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 81–94.

Шевченко Д. А., Локтюшина Ю. В. Эффективность веб-сайтов высших учебных заведений. Методика оценки конкурентоспособности сайта вуза в Интернет. Москва : ННОУ «МИПК», 2014. 141 с.

Кубко В. Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати. 2011, №11. С. 1–4.

Костюченко О. М. Особливості функціонування PR-відділу ВНЗ // Медіапростір. № 7, 2015. С. 26–31.

Курілло В. Є., Савченко. О. В. Public Relations для вищих навчальних закладів // Наукові праці. Політичні науки. 2004. Вип. 20. Том 33. С. 38–43.

Головко О. А. Сайт вищого навчального закладу як елемент сучасної масової комунікації // Обрії друкарства. Вип. 1(7). 2019. С. 45-60.

Melnykova O. V. Osnovni napriamy prosuvannia osvitnikh posluh ukrainskymy VNZ u merezhi Internet. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Ser. Ekonomika. 2015. Vyp. 15. 25–35.

Horbenko N. V. Osoblyvosti formuvannia imidzhu suchasnoho universytetu. Osvitolohichnyi dyskurs. 2014. № 1(5). 36–45.

Inkova N. A., Zaitseva E. A., Kuzmina N. V., Tolstykh S. H. Stvorennia Web-saitiv: navch.-metod. posib. URL: http://club-edu.tambov.ru/methodic/fio/p5.doc. (data zvernennia: 03.05.2019).

Webometrics-2015: Ynternet reitynh vuzov Ukraynы URL: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/45902 (data zvernennia: 03.05.2019).

Zarubyna V. R., Zarubyn M. Yu. Ynternet-sait kak sposob prodvyzhenyia vuza. Ekonomyka y polytyka. 2014. № 1(2). 89–93.

Khrystoforov A. V., Khrystoforova Y. V., Bank S. V., Ovsyichuk V. Ya., Semenova E. Y., Muzalev S. V., Makeeva D. R., Bank O. A., Orlova E. A. Marketynhovуe kommunykatsyy v sfere usluh: spetsyfyka prymenenyia y ynnovatsyonnye podkhody: monohrafiia. Pod red. A. E. Suhlobova. Moskva : YTs RYOR, NYTs YNFRA-M, 2015. 159.

Shevchenko D. A. Konkurentosposobnost vuza: metodyka otsenky эffektyvnosty saita vuza v systeme Ynternet. Vestnyk Rossyiskoho hosudarstvennoho humanytarnoho unyversyteta. 2015. № 3. 111–126.

Zharska I. O. Vykorystannia internet-seredovyshcha dlia prosuvannia osvitnikh posluh vyshchykh navchalnykh zakladiv. Visnyk KNUTD. Ser. Ekonomichni nauky. 2015. № 1(83). 49–58.

Lytovchenko I. L., Zharska I. O. Suchasni metody prosuvannia spetsialnosti «Marketynh». EUROPEAN COOPERATION. 2017. Vyp. 8(27). 29–43.

Raievneva O.V. Imidzheva pryvablyvist vyshchykh navchalnykh zakladiv yak faktor netsinovoi konkurentsii na rynku osvitnikh posluh. Vyshcha shkola. 2015. № 9–10. 109–125.

Zharska I.O. Metodychni osnovy doslidzhennia povedinky spozhyvachiv u sferi osvitnikh posluh. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2014. № 2. 81–94.

Shevchenko D.A., Loktiushyna Yu. V. Effektyvnost veb-saitov vysshykh uchebnykh zavedenyi. Metodyka otsenky konkurentosposobnosty saita vuza v Ynternet. Moskva : NNOU «MYPK», 2014. 141.

Kubko V. Corporate culture as a unifying basis of higher educational institutions. Bulletin of the Book Chamber. 2011, № 11. 1–4.

Kostyuchenko O. M. Peculiarities of functioning of PR-department of higher educational establishment. Mediaprostir. № 7, 2015. 26–31.

Curillo V. E, Savchenko O. V. Public Relations for Higher Education. Scientific Papers. Political Science. 2004. Vol. 20. Vol. 33. 38–43.

Golovko O. A. The site of a higher education institution as an element of modern mass communication // Horizons of printing. № 1 (7). 2019, 45-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Головко, О. А. (2020). Інструменти залучення абітурієнтів на сайтах кафедр ВНЗ. Обрії друкарства, (1(8), 40–51. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190086

Номер

Розділ

Статті