Маніпулятивні впливи в текстах медіа протягом виборчої кампанії

Автор(и)

  • О. С. Гриценко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190088

Ключові слова:

текст, політичні технології, маніпуляції, свідомість, редактор

Анотація

У статті йдеться про маніпулятивні впливи в текстах медіа протягом виборчої кампанії. Cеред маніпуляцій у ЗМІ виділяють: фактологічні (пересмикування фактів), підміна понять, хибна аргументація, емоційна упередженість і врешті-решт абсолютний фейк. Ці питання активно обговорюють як у сучасних медіа, так і в науковій спільноті. Менше уваги приділяється мовним проблемам маніпулювання, а саме мова є тим дієвим механізмом, в який зашифровано зміст, тому важливо зупинитись на мовних засобах маніпуляції. Крім того, лінгвістичні засоби маніпуляції є більш прихованими, завуальованими, можуть бути не одразу виявлені довірливим читачем, тому саме на мовних засобах уважаємо за доцільне зупинитись детальніше.

Таким чином, ознаками маніпулятивних заголовків можуть бути шрифтове відповідне оформлення (колір, прописні літери, жирне виділення), використання емоційно-експресивної лексики (“СЕНСАЦІЯ”, “Читати всім!”, “Шокуюча правда”, “Це підірвало мережу”). Проте таке «сенсаційне» повідомлення найчастіше буде розміщене лише на одному сайті, але щоб це виявити, потрібно підійти критично та проаналізувати інформаційне середовище. В іншому випадку фейкове повідомлення свідомо чи несвідомо може бути поширене далі. Тому професійним журналістам потрібно бути дуже уважними і відповідально ставитись до кожного слова, сповідуючи високі етичні принципи журналістики, адже за кожне «красне слово» потрібно нести відповідальність перед суспільством.

Серед лексичних засобів, що активно застосовуються задля маніпулятивного впливу, вживаються такі тропи: багатозначні слова, омоніми, синоніми, оказіоналізми, гіперболи.

Посилання

Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков : дис. …канд. филол. наук : 10.02.19 . Краснодар, 2006. 162 с.

Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М. : Прогресс, 1987. С. 88–125.

Cтельмашов А. «З.М.І.: засоби маніпулювання інформацією» // DETECTOR. MEDIA. URL: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/zmi_zasobi_manipulyuvannya_informatsieyu/ (дата звернення: 10.11.19).

Як відрізняти справжні новини від брехні, маніпуляцій і напівправди. Інструкція // ТЕКСТИ. ORG. UA. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/85998/Jak_vidriznaty_spravzhni_novyny_vid_brehni_manipulacij (дата звернення: 10.11.19).

Чік Л. Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ. URL: file:///C:/Users/Student.User_47_PC/Downloads/Litpro_2015_5_33.pdf (дата звернення: 10.11.19).

«Якого «кота» ховає у «мішку» Зеленський?» [Вголос. – 12.04.2019], URL: https://vgolos.com.ua/politic/yakogo-kota-hovaye-u-mishku-zelenskyj_962058.html (дата звернення: 10.11.19).

«Кіт у мішку» на один президентський термін [Українська правда. – 03.04.2019], URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/04/3/7211173/ (дата звернення: 10.11.19).

«Новий очільник Київщини: «кіт в мішку» від Президента Зеленського» [Столичний регіон. – 27.06.2019], URL: https://stolychno.news/mista/kiyivska-oblast/noviy-ochilnik-kiyivshhini-kit-v-mishku-vid-prezidenta-zelenskogo/(дата звернення: 10.11.19).

«Краще «кіт у мішку», ніж «вовк в овечій шкурі»: Зеленський «наїхав» на Порошенка» [Depo.ua. – 18.04.2019], URL: https://www.depo.ua/ukr/about/krashche-kit-u-mishku-nizh-vovk-v-ovechiy-shkuri-zelenskiy-naikhav-na-poroshenka-20190418950793 (дата звернення: 10.11.19).

Baskova Yu.S. Эvfemy`zmы kak sredstvo many`puly`rovany`ya v yazыke SMY`: na matery`ale russkogo y` angly`jskogo yazыkov : dy`ssertacy`ya kandy`data fy`lology`chesky`x nauk : 10.02.19 [Euphemisms as a means of manipulation in the language of the media: on the material of the Russian and English languages: the dissertation of the candidate of philological sciences: 10.02.19]. Krasnodar, 2006, 162.

Blakar R. M. Yazыk kak y`nstrument socy`al`noj vlasty` [Language as an instrument of social power]. Yazыk y` modely`rovany`e socy`al`nogo vzay`modejstvy`ya. M. : Progress, 1987, 88–125.

Ctel`mashov A. Z.M.I.: zasoby` manipulyuvannya informaciyeyu [A tribute to the mass information industry: a tribute to the information industry]. DETECTOR. MEDIA. Retrieved 10 November 2019 from: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/zmi_zasobi_manipulyuvannya_informatsieyu/

Yak vidriznyaty` spravzhni novy`ny` vid brexni, manipulyacij i napivpravdy`. Instrukciya [How to distinguish true news from lies, manipulations and half-truths. Instruction]. TEKSTY`. ORG. UA. Retrieved 10 November 2019 from: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/85998/Jak_vidriznaty_spravzhni_novyny_vid_brehni_manipulacij

Chik L. Zasoby` movnogo manipulyuvannya u suchasny`x ZMI [Means of speech manipulation in modern media]. Retrieved 10 November 2019 from: file:///C:/Users/Student.User_47_PC/Downloads/Litpro_2015_5_33.pdf

«Yakogo «kota» xovaye u «mishku» Zelens`ky`j?» ["What" cat "is hiding in Zelensky's bag?" ]. Vgolos. – 12.04.2019. Retrieved 10 November 2019 from: https://vgolos.com.ua/politic/yakogo-kota-hovaye-u-mishku-zelenskyj_962058.html.

«Kit u mishku» na ody`n prezy`dents`ky`j termin. Ukrayins`ka pravda. 03.04.2019. ["Cat in the bag" for one presidential term]. Retrieved 10 November 2019 from: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/04/3/7211173.

«Novy`j ochil`ny`k Ky`yivshhy`ny`: «kit v mishku» vid Prezy`denta Zelens`kogo» [New Head of Kyiv Region: Cat in a Bag" by President Zelensky]. Stoly`chny`j region. 27.06.2019. Retrieved 10 November 2019 from: https://stolychno.news/mista/kiyivska-oblast/noviy-ochilnik-kiyivshhini-kit-v-mishku-vid-prezidenta-zelenskogo.

«Krashhe «kit u mishku», nizh «vovk v ovechij shkuri»: Zelens`ky`j «nayixav» na Poroshenka» ["Better" cat in a bag "than" wolf in sheep's clothing ": Zelensky" ran "on Poroshenko"]. Depo.ua. 18.04.2019. Retrieved 10 November 2019 from: https://www.depo.ua/ukr/about/krashche-kit-u-mishku-nizh-vovk-v-ovechiy-shkuri-zelenskiy-naikhav-na-poroshenka-20190418950793.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Номер

Розділ

Статті