Технології макетування і верстання інтерактивних електронних видань

Автор(и)

  • М. І. Женченко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190089

Ключові слова:

веб-книги (книги-сайти), інтерактивні електронні видання з фіксованим макетом, інтерактивні електронні видання з плинним макетом, мономедійні інтерактивні електронні видання, мультимедійні інтерактивні електронні видання

Анотація

У статті описано особливості макетування і верстання інтерактивних електронних видань залежно від виду видання (мономедійні чи мультимедійні), на основі дослідження функціональних особливостей близько 70 програм, хмарних платформ, систем управління контентом, використовуваних у сучасних видавничих практиках, запропоновано класифікацію технологічних інструментів для створення інтерактивних електронних видань.
Визначено, що в технологічному плані для видавців найпростіше створювати інтерактивні мономедійні видання з фіксованим макетом, що майже ідентично підготовці друкованих видань. Для створення веб-сторінок інтерактивних мономедійних видань використовуються комерційні (DLE, WIX, Tilda тощо) та безкоштовні (Word-press, Drupal, Joomla тощо) системи управління контентом (CMS). Для окремих проектів сайти книг можуть
бути розроблені з нуля, використовуючи різні мови програмування.
Макетування і верстання інтерактивних мультимедійних видань концептуально відрізняється від підготовки макетів для друкованих видань і вимагає спеціальних технічних засобів. Інтерактивні мультимедійні книги створюють за допомогою: 1) декстопних програм (програмні редактори і програми-компілятори); 2) онлайнових хмарних платформ; 3) систем управління контентом (СMS).
На жаль, більшість технологічних інструментів для верстання інтерактивних книг не доступні українським видавцям через зависоку ціну.
Вирішити цю проблему можна двома способами: 1) заохочення зарубіжних компаній-розробників програмного забезпечення виходити на український ринок; 2) розроблення і розвиток національних технологічних плат-форм (програм) для макетування і верстання інтерактивних мультимедійних
видань, орієнтованих саме на український видавничий простір.

Посилання

Женченко М. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія. 2-ге вид., змін і до-повн. Київ: Жнець, 2019. 440 с.

ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихі-дні відомості. Чинний від 1991–01–01. Київ: Держспоживстандарт України, 2010. 18 с.

Водолазька С. Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: інноваційні дете-рмінанти та актуальні трансформації : дис. … д­ра наук із соц. комунік. Київ, 2016. 488 с.

Laketa S., Drakulić D. Quality of lessons in traditional and electronic textbooks // Interdisciplinary Description of Complex Systems. 2015. 13(1). P. 117–127.

Назаркевич М.., Сторож О., Клюйник І. Особливості розроблення інтерактивних елект-ронних книг // Національний університет «Львівська політехніка», Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. С. 332–347. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звер-нення 22. 04.2019).

Baldwin A.A. Developing an Interactive Textbook Using iBooks Author // Federation of Business Disciplines Journal. 2015. Vol. 3. P. 1–12.

Hannah J. Amazon Pursues Education Market with Kindle Textbook Creator // Publishing Perspectives. URL: http://publishingperspectives.com/2015/01/amazon­pursues­ education­market­kindle­textbook­creator/#.Vznw­Cd97IU (last acсessed: 10.03.2019).

Korea’s Moglue Offers Interactive Publishing Tools for Kids Books // Publishing Perspectives. URL: http://publishingperspectives.com/2012/10/koreas­moglue­ offers­interactive­publishing­tools­for­kids­books/#. VxJBFTGDmSo (last accessed: 16.04.2019).

Aydt R. Kotobee: Developing Interactive Textbooks in Egypt // Publishing Perspectives. URL: http://publishingperspectives.com/2014/05/kotobee­developing­interactive­ textbooks­in­egypt/#.VvR­c9KLRdg (last accessed: 17.03.2019).

"Ранок" у mozaBook. Чиї підручники з України будуть на mozaBook першими? // EdPro : офіц. сайт. URL: https://edpro.com.ua/blog/ranok-u-mozabook (дата звернення: 22.04.2019).

Соснина А. Интерактивная книга: как мобильные устройства меняют лицо книги // Pro-books.ru. URL: http://pro-books.ru/sitearticles/16423 (дата обращения: 19.03.2019).

Хмельовська О. Сервіс: Український CourseYard, і хай книжки стануть інтерактивніші // Читомо. URL: http://www.chytomo.com/interview/servis­ukraiinskij­ courseyard­i­xaj­knizhki­stanut­interaktivnishi (дата звернення: 09.04.2019).

Zhenchenko, M. (2019). Tsyfrovi transformatsii vydavnychoi haluzi [Digital transformations of the publishing industry]. Kyiv, Ukraine, 440 p.

State Standard of Ukraine 7157:2010 “Informatsiia i dokumentatsiia. Vydannia elektronni. Osnovni vydy ta vykhidni vidomosti” [7157:2010 “Information and documentation. Electronic edition. Main types and output data”]. Kyiv, 18 p.

Vodolazka, S. (2016). Suchasna vydavnycha haluz skhidnoievropeiskoho rehionu: innovatsiini determinanty ta aktualni transformatsi [Modern publishing industry in the Eastern European region: innovative determinants and topical transformations. Kyiv, Ukraine, 488 p.

Laketa, S., Drakulić, D. (2015). Quality of lessons in traditional and electronic textbooks. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 117–127.

Nazarkevych, M., Storozh O., Kliuinyk I. Osoblyvosti rozroblennia interaktyvnykh elektronnykh knyh [Features of the development of interactive e-books]. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, 332–347. Retrieved 22 April 2019 from http://ena.lp.edu.ua.

Baldwin, A. A. (2015). Developing an Interactive Textbook Using iBooks Author. Federation of Business Disciplines Journal, 3, 1–12.

Hannah, J. (2015). Amazon Pursues Education Market with Kindle Textbook Creator, Publishing Perspectives. Retrieved 10 March 2019 from http://publishingperspectives.com/2015/ 01/amazon­pursues­education­market­kindle­textbook­creator/#.Vznw­ Cd97IU.

Korea’s Moglue Offers Interactive Publishing Tools for Kids Books (2012). Publishing Perspectives. Retrieved 16 April 2016 from http://publishingperspectives.com/2012/ 10/koreas­moglue­offers­interactive­publishing­tools­for­kids­books/#. VxJBFTGDmSo.

Aydt, R. (2014). Kotobee: Developing Interactive Textbooks in Egypt. Publishing Perspectives. Retrieved 17 March 2016 from http://publishingperspectives.com/ 2014/05/kotobee­developing­ interactive­textbooks­in­egypt/#.VvR­c9KLRdg.

Ranok u mozaBook. Chyi pidruchnyky z Ukrainy budut na mozaBook pershymy? [“Morning” in mozaBook. Which textbooks from Ukraine will be on mozaBook first?]. EdPro. Retrieved 22 April 2019 from https://edpro.com.ua/blog/ranok-u-mozabook.

Sosnyna A. Ynteraktyvnaia knyha: kak mobylnыe ustroistva meniaiut lytso knyhy [Interactive book: how mobile devices change the face of the book]. Retrieved 22 April 2019 from http://pro-books.ru/sitearticles/16423.

Khmelovska, O. Servis: Ukrainskyi CourseYard, i khai knyzhky stanut interaktyvnish [Service: Ukrainian CourseYard, and let the books become more interactive]. Chytomo. Retrieved 22 April 2019 from http://www.chytomo.com/interview/servis­ukraiinskij­courseyard­i­xaj­knizhki­stanut­ interaktivnishi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Номер

Розділ

Статті