Зберігаючи красу наукового пошуку (алгоритм оцінювання та редагування наукових текстів, за Р. Г. Іванченком)

Автор(и)

  • Н. В. Зелінська

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190090

Ключові слова:

наукова література, художня література, науковий пошук, науковий дискурс, науковий текст, творчий процес, редагування, адекватність сприймання, точність викладу, тональність викладу, зрозумілість викладу, стислість викладу, ясність викладу

Анотація

Висвітлено стан сучасного наукового дискурсу, незадовільний рівень представленості його в інформаційному просторі та недостатність інструментарію для дослідження наукових текстів як потенційних видавничих продуктів. Показано витоки ставлення до наукового тексту як до знеособленого, позбавленого емоцій витвору раціонального розуму, а також — в історичній ретроспективі — вироблення рекомендацій щодо оптимізації наукових текстів. Названо причини доцільності/недоцільності максимальної формалізації наукового викладу. Окреслено роль наукових текстів у комунікаційних процесах: вони не лише є каналом спілкування науковців між собою, а й потрібні для поширення наукової інформації в соціумі, відтак повинні створюватися як «комунікаційно повноцінні» або «комунікаційно досконалі». Науковий текст розглядається (1) як повноправний елемент комунікаційного процесу, (2) як оприлюднений результат творчого процесу, спорідненого з перебігом написання художнього твору, (3) як носій особливої естетичної цінності. Доведено, що за такого багатовекторного підходу доцільно звернутися до усталеної концепції оцінювання та редагування художніх текстів, що її розробив Р. Г. Іванченко, адже і художня, і наукова література мають у своїй основі показ творчого процесу. Окремі елементи цієї концепції були підхоплені та використані
Н. Ф. Непийводою стосовно наукових текстів, а в наші дні доповнені та фундаментально розвинені П. О. Селігеєм, що і продемонстровано на підставі аналізу праць цих дослідників. Показано, що разом ці елементи утворюють своєрідний алгоритм редакторського опрацювання творів наукової літератури. Водночас саме такий підхід до підготовки наукових текстів дозволить як зберегти особливості творчої манери автора («красу наукового пошуку»), так і сприятиме адекватності читацького сприймання видавничого продукту.

Посилання

Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 352 с.

Графф Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных работах / Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн; пер. с англ. 5-е изд. Москва: Альпина Паблишер, 2018. 258 с.

Зелінська Н. В. «Наука байдужа до біографій своїх творців…». Львів: Українська академія друкарства., 2013. 408 с.

Зелінська Н. В. Дискурсивні практики української науки у дзеркалі видавничих реалій // Наук. записки УАД. Львів, 2008. № 1(13). С. 3–11.

Зелінська Н. В. Комунікативний потенціал української наукової періодики, або про право автора на творчість // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Вінниця, 2018. С. 34–38.

Іванченко Р. Г. Літературне редагування. Київ: Гол. вид-во видавн. об’єднання «Вища школа», 1983. 248 с.

Івасенко Л. О. Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2008. Вип. 1 (47). С. 37–43.

Карцев В. П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных исследований. Москва: Наука, 1984. 309 с.

Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми. Київ: УкрНТЕІ, 1995. 192 с.

Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Київ: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. 303 с.

Непийвода Н Ф. Наукові засади редагування нехудожніх текстів // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. і повід. 7-ї Всеукр. Наук.-теорет конф. Львів, 2002. С. 487–490.

Непийвода Н. Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-­видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / за ред. В. В. Різуна. Київ: РВЦ «Київський університет», 1997. С. 112–158.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с.

Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 212 с.

Пілющенко В. Л., Шкрабак І. В., Словенко Е. І. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра, 2004. 344 с.

Пролеєв С. В., Хома О. І. Гуманітарний журнал versus збірка наукових праць? // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 13. Київ: Академперіодика, 2016. С. 15–21.

Різун В., Скотникова Т. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Преса України, 2008. 144 с.

Селігей П. Як полонити читача з першого рядка // Стиль і текст. 2003. Вип. 4. С. 150–189.

Селігей П. Науковець і його мова // Українська мова. 2012. № 4. С. 18–28.

Селігей П. Світло і тіні наукового стилю. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2016. 627 с.

Терновська Т. П. До проблеми експресивності наукового мовлення // Вісн. Луганськ. держ пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер.: Філологічні науки. 2001. № 3. С. 134–140.

Хикс Д. Не стригите всех под одну гребенку: коэволюция национальных систем оценки и публикаций в социальных науках // Научная периодика: проблемы и решения. 2015. Т. 5. № 5. С. 213–223.

Холтон Дж. Вселенная Йоганна Кеплера: ее физика и метафизика // Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981. С. 46–72.

Шейко В. М., Кушнареко Н. М. Організація та методика науково-­дослідницької діяльності : підручник. Київ: Знання-Прес, 2002. 295 с.

Alley M. The Craft of Scientific Writing. 3rd ed. New York : Springer, 1996. 282 p.

Atkinson D. Scientific discourse in sociohistorical context: The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1675-1975 / Dwight Atkinson. Mahwah, New Jersey; London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1999. 208 p.

Becker H. S. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your Thesis, Book or Article. Chicago : The University of Chicago Press, 2003. 212 p.

Burgin M., Kuznetsov V. A. formal aesthetic for scientific discourse // Anglo-Ukrainian Studies in the Analysis of Scientific Discourse. Reason and Rhetoric. Lewiston, 1996. Рр. 69–93.

Day R. A., Gastel B. How to Write and Publish a Scientific Paper / Robert A. Day and Barbara Gastel. 7th ed. Greenwood Publishing Group, 2011. 300 p.

Peat J. Scientific Writing. Easy when you know how / Jennifer Peat, Elizabeth Elliot, Louise Bauer, Victoria Keena. London : BMJ Books. 4th impres. 2006. 292 p.

Anty`chnыe ry`tory`ky` [Ancient rhetoric], edited A. A. Taxo-Gody`. Moskva: Y`zdatel`stvo Moskovskogo uny`versy`teta, 1978. 352 p.

Graff, Dzh. & By`rkenshtajn, K. (2018). Kak py`sat` ubedy`tel`no: Y`skusstvo argumentacy`y` v nauchnыx y` nauchno-populyarnыx rabotax [How to write convincingly: The art of argumentation in scholarly and popular science works]. Moskva : Al`py`na Pably`sher, 258.

Zelins`ka, N. V. (2013). «Nauka bajduzha do biografij svoyix tvorciv…» [«Science is indifferent to the biographies of its creators...»]. L`viv: Ukrayins`ka akademiya drukarstva, 408.

Zelins`ka, N. V. (2008). Dy`skursy`vni prakty`ky` ukrayins`koyi nauky` u dzerkali vy`davny`chy`x realij [Discursive practices of Ukrainian science in the mirror of publishing realities]. Naukovi zapy`sky` UAD. L`viv, 1 (13), 3–11.

Zelins`ka, N. V. (2018). Komunikaty`vny`j potencial ukrayins`koyi naukovoyi periody`ky`, abo pro pravo avtora na tvorchist` [Communicative potential of Ukrainian scientific periodicals, or the author's right to creativity].

Suchasny`j mas-medijny`j prostir: realiyi ta perspekty`vy` rozvy`tku : materialy` III Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. Vinny`cya, 34–38.

Ivanchenko, R. G. (1983). Literaturne redaguvannya [Literary editing]. Ky`yiv: Golovne vy`davny`cztvo vy`davny`chogo ob'yednannya «Vy`shha shkola», 248.

Ivasenko, L. O. (2008). Suchasna monografiya z gumanitarny`x nauk: redaktors`ky`j poglyad na avtors`ky`j tekst [Contemporary Humanities Monograph: An Editorial Look at the Author's Text]. Poligrafiya i vy`davny`cha sprava. L`viv, 1 (47), 37–43.

Karcev, V. P. (1984). Socy`al`naya psy`xology`ya nauky` y` problemы y`story`ko-nauchnыx y`ssledovany`j [Social psychology of science and problems of historical and scientific researches]. Moskva: Nauka, 309.

Kuleshov, S. (1995). Dokumental`ni dzherela naukovoyi informaciyi: ponyattya, ty`pologiya, istoriya ty`pologichnoyi sxemy` [Documentary sources of scientific information: concept, typology, history of typological scheme]. Ky`yiv. UkrNTEI, 192.

Nepy`jvoda, N. F. (1997). Mova ukrayins`koyi naukovo-texnichnoyi literatury` (funkcional`no-sty`listy`chny`j aspekt) [Language of Ukrainian scientific and technical literature (functional and stylistic aspect)]. Ky`yiv: TOV “Mizhnarodna finansova agenciya”, 303.

Nepy`jvoda, N F. (2002) Naukovi zasady` redaguvannya nexudozhnix tekstiv [Scientific bases for editing non-technical texts]. Ukrayins`ka periody`ka: Istoriya i suchasnist`: Dopovidi i povidomlennya 7-yi Vseukrayins`koyi Naukovo-teorety`chnoyi konferenciyi. L`viv, 487-490.

Nepy`jvoda, N. F. (1997). Pidgotovka naukovogo tekstu do druku [Preparing scientific text for printing]. Redakcijno-vy`davny`cha sprava: dosvid, problemy`, majbutnye, edited V. V. Rizuna. Ky`yiv, RVCz «Ky`yivs`ky`j universy`tet», 112–158.

Onufriyenko, G. S. (2006). Naukovy`j sty`l` ukrayins`koyi movy` : navch. posibn. [Scientific style of the Ukrainian language: a textbook]. Ky`yiv: Centr navchal`noyi literatury`, 312.

Pashhenko, V. M. (2009). Metodologiya ta metody` naukovy`x doslidzhen` : navch. posibn. [Research methodology and methods: a textbook]. Nizhy`n: TOV «Vy`davny`cztvo «Aspekt-Poligraf», 212.

Pilyushhenko, V. L., Shkrabak, I. V., & Slovenko, E. I. (2004). Naukove doslidzhennya : organizaciya, metodologiya, informacijne zabezpechennya [Scientific research: organization, methodology, information support]. Ky`yiv: Libra, 344.

Proleyev, S. V., & Xoma, O. I. (2016). Gumanitarny`j zhurnal versus zbirka naukovy`x pracz`? [A humanitarian journal versus a collection of scholarly works?]. Nauka Ukrayiny` u svitovomu informacijnomu prostori. Ky`yiv. Akademperiody`ka, 13, 15–21.

Rizun, V., & Skotny`kova, T. (2008). Metody` naukovy`x doslidzhen` u zhurnalisty`koznavstvi : navch. posibn [Methods of scientific research in journalism: a textbook]. Ky`yiv. Presa Ukrayiny`, 144.

Seligej, P. (2003). Yak polony`ty` chy`tacha z pershogo ryadka [How to Capture a Reader from the First Line ]. Sty`l` i tekst, 4, 150–189.

Seligej, P. (2012). Naukovecz` i jogo mova [The scientist and his language]. Ukrayins`ka mova, 4, 18–28.

Seligej, P. (2016). Svitlo i tini naukovogo sty`lyu [Light and shades of scientific style]. Ky`yiv: VD «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya», 627.

Ternovs`ka, T. P. (2001). Do problemy` ekspresy`vnosti naukovogo movlennya [To the problem of expressiveness of scientific broadcasting]. Visny`k Lugans`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu

im. T. G. Shevchenka. Seriya: Filologichni nauky`, 3, 134–140.

Xy`ks, D. (2015). Ne stry`gy`te vsex pod odnu grebenku: koэvolyucy`ya nacy`onal`nыx sy`stem ocenky` y` publy`kacy`j v socy`al`nыx naukax [Don't cut everyone under one scallop: The co-evolution of national assessment and publication systems in the social sciences]. Nauchnaya pery`ody`ka: problemы y` resheny`ya, 5, 5, 213–223.

Xolton, Dzh. (1981). Vselennaya Joganna Keplera: ee fy`zy`ka y` metafy`zy`ka [Johannes Kepler's Universe: Its Physics and Metaphysics]. Tematy`chesky`j analy`z nauky`. Moskva : Progress, 46–72.

Shejko, V. M., & Kushnarenko, N. M. (2002). Organizaciya ta metody`ka naukovo-doslidny`cz`koyi diyal`nosti : pidruchny`k [Organization and methodology of research activities: a textbook]. Ky`yiv : Znannya-Pres, 295.

Alley, M. (1996). The Craft of Scientific Writing. 3rd ed. New York. Springer, 282.

Atkinson, D. (1999). Scientific discourse in sociohistorical context: The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1675-1975 / Dwight Atkinson. Mahwah, New Jersey; London : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 208.

Becker, H. S. (2003). Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your Thesis, Book or Article. — Chicago : The University of Chicago Press, 212.

Burgin, M., & Kuznetsov, V. (1996). A formal aesthetic for scientific discourse // Anglo-Ukrainian Studies in the Analysis of Scientific Discourse. Reason and Rhetoric. Lewiston, 69–93.

Day, R A., & Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper. 7th ed. Greenwood Publishing Group, 300.

Peat, J., Elliot, E., Bauer, L., & Keena, V. (2006). Scientific Writing. Easy when you know how. London. BMJ Books, 292.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Зелінська, Н. В. (2020). Зберігаючи красу наукового пошуку (алгоритм оцінювання та редагування наукових текстів, за Р. Г. Іванченком). Обрії друкарства, (1(8), 76–93. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190090

Номер

Розділ

Статті