Втрата рубрикації корпоративними виданнями у закладах вищої освіти

Автор(и)

  • О. М. Левчук

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190091

Ключові слова:

апарат рубрик, внутрішньокорпоративна комунікація, труктурно-тематичний дисбаланс контенту, періодика ЗВО, корпоративна культура ЗВО, управління редакцією періодичного видання

Анотація

Проаналізовано ознаки та причини редукції апарату рубрик у корпоративній періодиці закладів вищої освіти (ЗВО) України. За допомогою тематико-структурного аналізу контенту двох найбільш масових видань ЗВО («Київський політехнік» КПІ імені І. Сікорського та «Аудиторія» Львівської політехніки) визначено характер поточних змін редакційної підготовки періодики ЗВО у кадровому, організаційному та комунікативному аспектах. Вказується на загрозу неадаптованої інвазії менеджерів з видавничих організацій нішевого типу в редакційну систему періодики ЗВО, оскільки це спричиняє небезпеку канібалізації тамтешніх корпоративних видань через поступову підміну актуальної для освітян тематики в контенті, і першим свідченням цього є втрата рубрикації їх корпоративними газетами і журналами. Унаочнено, як саме за допомогою рубрик забезпечується структурно-тематична єдність періодики ЗВО, яка вирізняється з-поміж корпоративних видань двоїстою спрямованістю на цільову аудиторію (зокрема, студенти розглядаються і як персонал, і як клієнтура). Чітка тематизація контенту в структурі рубрик забезпечує здійснення корпоративною пресою ЗВО її базової організаційно-інтегративної функції, тож має застосовуватися як дієвий інструмент підтримки академічної культури в освітніх корпораціях. Підкреслено важливість нематеріальної мотивації для редакційних працівників у періодиці навчально-наукових корпорацій, як і обов’язкову наявність у них академічного бекграунду, локалізованого під потреби та проблематику конкретного ЗВО. Проте вважається припустимим і навіть продуктивним частковий аутсорсинг при випуску періодики ЗВО — зокрема, їх більд-редагування і фінішний дизайн на етапі редакційної підготовки та подальшого тиражування. Щоб уникнути структурно-тематичних дисбалансів у контенті періодики ЗВО та упередити пов’язані з тим організаційно-комунікаційні проблеми, рекомендується, проаналізувавши динаміку змін та структуру рубрик у виданні ЗВО на глибину перегляду не менше п’яти років, визначити, укласти й офіційно затвердити його сталий рубрикатор, якого редакція має дотримуватися надалі.

Посилання

Агафонов Л. С. Корпоративная пресса: особенности функционирования, типологические характеристики и методика оценки эффективности : автореф. дис. … канд. филол. наук : [спец.] 10.01.10 «Журналистика» / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2008. 24 с.

Мурзин Д. А. Феномен корпоративной прессы. Москва: Хроникер, 2005. 192 с.

Гандзюк В. О. Корпоративна періодика як новий сегмент на сучасному українському медіаринку // Всеукр. наук.-практ. конф. «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» : зб. наук. пр. Полтава, 2014. 288 с.

Ларионова Ю. А., Ложкина К. А. О подходах к определению понятия «деловая пресса» // Книжное дело: достижения, проблемы, перспективы : сб. матер. междунар. наук. конф. Екатеринбург, 2015. С. 16–23.

Тодорова О. В. Корпоративное издание на 200 %. Одеса: Пласке, 2010. 255 с.

Олтаржевський Д. О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наук. зап. Ін-ту журналістики. Т. 50. 2013. С. 149–153.

Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа : [монографія] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Центр вільн. преси, 2013. 308 c.

Олтаржевський Д. О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наук. зап. Ін-ту журналістики. Т. 50. 2013. С. 149–153.

Agafonov, L. S. (2008). Korporativnaia pressa: osobennosti funktsionirovaniia, tipologicheskie kharakteristiki i metodika otsenk effektivnosti: diss. kand. fil. nauk: 10.01.10 [Corporate press: features of functioning, typological characteristics and technique of an assessment of efficienc. Diss. cand. phil. scince: 10.01.10]. Moscow, Russia : MGU.

Murzin, D. A. (2005). Fenomen korporativnoi pressy [Corporate press phenomenon]. Moscow, Russia: Khroniker.

Handziuk, V. O. (2014). Korporatyvna periodyka yak novyi segment na suchasnomu ukrajinskomu mediarynku [Corporate periodicals as a new segment on the modern Ukrainian media market]. Materialy nauc.-prakt. konf. ”Journalistyka. Filolohia. Mediaosvita”. Poltava, Ukraine.

Larionova, J. A., & Lozhkina, K. A. (2015). O podhodah k opredelenijy poniatija “delovaia pressa” [About the ways to define the concept of the business press]. Knizhnoe delo: dostizhenia, problemy, perspektivy. Jekaterinburh, Russia, 16-23.

Todorova, O. V. (2010). Korporativnoe izdanie na 200 % [200 % Corporate Edition]. Odessa, Ukraine: Plaske.

Oltarzhevskyy, D. O. (2013). Orhanizatsiino-redaktsiini aspekty diialnosti korporatyvnoho vydannia [Organizational and editorial aspects of corporate publication activity]. Naukovi zapysky Instytutu journalistyky. Kyiv, Ukraine, 50, 149–153.

Oltarzhevskyy, D. O. (2013). Osnovy ta metody diialnosti suchasnyh korporatyvnyh media [Fundamentals and methods of modern corporate media]. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, Ukraine: Centr vilnoi presy.

Oltarzhevskyy D. O. (2013). Orhanizatsiino-redaktsiini aspekty diialnosti korporatyvnoho vydannia [Organizational and editorial aspects of corporate publication activity]. Naukovi zapysky Instytutu journalistyky. Kyiv, Ukraine, 50, 149–153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Номер

Розділ

Статті