Редакторський аналіз навчальної літератури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Автор(и)

  • Г. І. Лоза
  • Н. М. Фіголь

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190093

Ключові слова:

навчальна література, нормативна документація, видавничі стандарти, рукопис, редакційно-видавниче опрацювання, друковані й електронні навчальні видання

Анотація

У статті йдеться про допущені типові помилки у навчальній літературі, порушення нормативних чинних видавничих вимог у друкованих та електронних виданнях, причини такої якості навчальної літератури КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Університетська навчальна література видається українською мовою, часто автори не надають належної уваги видавничому процесу, його тонкощам та перевагам, бо все-таки в пріоритеті викладача є викладення матеріалу своєї дисципліни в доступному для студента форматі. Багато фахівців з високим професійним рівнем не вміють передати свої знання, поділитися ними, що, дійсно, зумовлює проблематику щодо випуску як друкованих, так і електронних видань. Нині ці запити досить актуальні, таке положення, звичайно, турбує, не залишає байдужими ні видавців, ні професорсько-викладацький склад університету, ні студентство, для якого, зазвичай, створюється технічна навчальна література.
На основі аналізу автори статті виявили такі чинники: порушення і недотримання державних стандартів, нормативно-інструктивних вимог, положень до створення навчальної літератури, вплив російської мови та перенесення модифікованих російських конструкцій у термінологію української технічної літератури, послаблення редакційно-видавничого контролю, особливо в електронних підручниках і навчальних посібниках.
Наведено загальні вимоги, правила оформлення, практичні рекомендації щодо підготовки основного тексту авторського оригіналу (складання анотації, змісту, вступу, назви рукопису, основного тексту, висновків, списку літератури, таблиць). Подано типові приклади порушення лексичних, орфографічних, синтаксичних та пунктуаційних правил, узагальнено та використано особистий досвід підготовки таких видань.
Зазначено, що головним завданням і призначенням усіх учасників створення навчальної літератури є — забезпечення якісними підручниками, нав­чальними, навчально-методичними посібниками навчального процесу закладу вищої освіти.

Посилання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання». Вид. офіц. Чинний від 2007–07–01. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 47 с.

ДСТУ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, ІДТ) «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання». Вид. офіц. Чинний від 2008–04–01. Київ : Держстандарт України, 2009. 7 с.

ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». Вид. офіц. Чинний від 2010–11–03. Київ : Держстандарт України, 2010. 14 с.

ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). Вид. офіц. Чинний від 2013–22–08. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с.

ДСТУ 7342:2013 «Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях». Вид. офіц. Чинний від 2015–22–08. Київ : Мінекономрозвитку України, 2013. 26 с.

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Вид. офіц. Чинний від 2016–07–01. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 15 с.

ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення». Вид. офіц. Чинний від 2016–07–01. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 38 с.

ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання». Вид. офіц. Чинний від 2015–22–06. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

Електронні видання : довідник / уклад. Т. Ю. Киричок. Київ : НТУУ «КПІ», 2010. 400 с.

Рекомендації щодо підготовки і видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури / уклад.: Т. В. Омельчук, Г. Л. Рябцев, М. В. Прокопенко, С. І. Горбачов. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2002. 80 с.

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського : нормативно-інстр. вид. / уклад. В. П. Головенкін ; за заг. ред. Ю. І. Якименка. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 156 с.

Українська ділова і фахова мова : практ. посіб. / М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : «Фірма Інкос», Центр навч. л-ри, 2007. 672 с.

Фіголь Н. М. Комунікативно-лінгвістичний феномен електронного навчального дискурсу : монографія. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 240 с.

DSTU GOST 7.1:2006 (2007) «Sy`stema standartiv z informaciyi, bibliotechnoyi ta vy`davny`choyi spravy`. Bibliografichny`j zapy`s. Bibliografichny`j opy`s. Zagal`ni vy`mogy` ta pravy`la skladannya» [DSTU GOST 7.1:2006 «A system of standards for information, library and publishing. Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules of assembly»]. Official Edition. Valid from. 2007–07–01. Ky`yiv: Derzhspozhy`vstandart Ukrayiny`. 47.

DSTU 7.80:2007 (GOST 7.80–2000, IDT) (2009) «Sy`stema standartiv z informaciyi, bibliotechnoyi ta vy`davny`choyi spravy`. Bibliografichny`j zapy`s. Bibliografichny`j opy`s. Zagolovok. Zagal`ni vy`mogy` ta pravy`la skladannya». [DSTU 7.80: 2007 (GOST 7.80-2000, IDT) «System of standards for information, library and publishing. Bibliographic record. Bibliographic description. Title. General requirements and rules of assembly»]. Official Edition. Valid from 2008–04–01. Ky`yiv: Derzhstandart Ukrayiny`, 7.

DSTU 7157:2010 (2010) «Informaciya ta dokumentaciya. Vy`dannya elek­tronni. Osnovni vy`dy` ta vy`xidni vidomosti» [DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic publications. Basic views and background information»]. Official Edition. Valid from 2010-11-03. Ky`yiv : Derzhstandart Ukrayiny`, 14.

DSTU 3582:2013 (2014) «Informaciya ta dokumentaciya. Bibliografichny`j opy`s. Skorochennya sliv i slovospoluchen` ukrayins`koyu movoyu. Zagal`ni vy`mogy` ta pravy`la» (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) [DSTU 3582: 2013 «Information and documentation. Bibliographic description. Abbreviation of words and phrases in Ukrainian. General requirements and rules» (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832: 1994, NEQ)]. Official Edition. Valid from 2013–22–08. Ky`yiv : Minekonomrozvy`tku Ukrayiny`, 15.

DSTU 7342:2013 (2013) «Vy`davny`cha anotaciya. Pravy`la skladannya ta podannya u vy`dannyax» [DSTU 7342: 2013 «Publishing abstract. Rules of compilation and submission in publications»]. Official Edition. Valid from 2015-22-08. Ky`yiv : Minekonomrozvy`tku Ukrayiny`, 26.

DSTU 8302:2015 (2016) «Informaciya ta dokumentaciya. Bibliografichne posy`lannya. Zagal`ni polozhennya ta pravy`la skladannya» [DSTU 8302: 2015 «Information and documentation. Bibliographic reference. General terms and conditions of assembly»]. Official Edition. Valid from 2016-07-01. Ky`yiv: DP «UkrNDNCz», 15.

DSTU 3017:2015 (2016) «Vy`dannya. Osnovni vy`dy`. Terminy` ta vy`znachennya» [DSTU 3017: 2015 «Edition. The main types. Terms and definitions»]. Official Edition. Valid from 2016-07-01. Kyiv: UkrNDNC, Ky`yiv : DP «UkrNDNCz», 38.

DSTU 3008:2015 (2016) «Informaciya ta dokumentaciya. Zvity` u sferi nauky` i texniky`. Struktura ta pravy`la oformlyuvannya» [DSTU 3008: 2015 «Information and documentation. Reports in the field of science and technology. Structure and design rules»]. Official Edition. Valid from 2015–22–06. Ky`yiv: DP «UkrNDNCz», 26.

Electronic publications: a handbook (2010). Compiled by T. Yu. Kyrychok. Ky`yiv: NTUU «KPI», 400.

Rekomendaciyi shhodo pidgotovky` i vy`dannya navchal`noyi, navchal`no-­metody`chnoyi ta naukovoyi literatury` [Recommendations for the preparation and publication of educational, methodological and scientific literature]. Compiled by: T. V. Omel`chuk, G. L. Ryabcev, M. V. Prokopenko, S. I. Gorbachov. Ky`yiv: IVCz «Politexnika», 2002, 80.

Ty`mchasove polozhennya pro organizaciyu osvitn`ogo procesu v KPI im. Igorya Sikors`kogo: normaty`vno-instr. vy`d. [Provisional provision on the organization of the educational process in KPI them. Igor Sikorsky: normative-instr edition]. Compiled by: V. P. Golovenkin; za zag. red. Yu. I. Yaky`menka. — Ky`yiv : KPI im. Igorya Sikors`kogo, 2017, 156.

Ukrainian Business and Professional Language: A Practical Guide. Compiled by: V. P. Golovenkin; edited Yu. I. Yaky`menka. Ky`yiv : KPI im. Igorya Sikors`kogo, 2017, 156.

Figol`, N. M. (2018) The communicative-linguistic phenomenon of electronic learning discourse: a monograph. Ky`yiv : KPI im. I. Sikors`kogo, Vy`d-vo «Politexnika», 240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Лоза, Г. І., & Фіголь, Н. М. (2020). Редакторський аналіз навчальної літератури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Обрії друкарства, (1(8), 120–129. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190093

Номер

Розділ

Статті