Розвиток медіадидактики вищої школи: український досвід

Автор(и)

  • Г. В. Онкович

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190094

Ключові слова:

інформаційна грамотність, медіаграмотність, медіакомпетентність, медіакомпетентність фахівця, професійно-орієнтована медіаосвіта, технології медіаосвіти, медіадидактика, медіадидактика вищої школи, блогодидактика, вища професійна освіта, медична освіта

Анотація

Медіаграмотність відіграє важливу роль у розумінні того, наскільки молоді люди сьогодні є медіаосвіченими. Її розвиткові сприяє медіадидактика — складник медіапедагогіки, орієнтованої на технології використання медіа з освітньою метою. Цей розділ дидактики вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань з опертям на медіа­джерела та використанням медіапродуктів.
Meдіaocвітні технології передбачають включення до системи ocвіти різних медіапродуктів, розробляння нових методичних i технологічних форм навчання. Нині дослідники виокремлюють медіадидактику старих, нових і новітніх медіа, ведуть мову про її складники, виокремлюють нові поняття, терміни, котрі засвідчують актуальність і педагогічну доцільність відгалужень, технології використання тих чи інших медіазасобів у процесі навчання. До активізації цього напряму активно долучилися освітяни, особливо — педагоги-предметники, адже євроінтеграційні процеси, що відбуваються останні роки в українському суспільстві, вимагають докорінних змін як у суспільстві, так і в освітньому процесі зокрема. Наразі в навчальному процесі не обійтися без професійно-орієнтованих джерел, до яких студентам слід звертатися з перших кроків набуття фахової освіти. Про досвід подібної освітньої діяльності йдеться у статті.
Мета дослідження: запропонувати систему використання професійно-­орієнтованих медіаджерел на заняттях з вивчення мови за професійним спрямуванням у вищій школі. Для цього слід вирішити такі завдання: простежити розвиток медіаосвіти в сучасній вищій школі,  схарактеризувати наукові дослідження, в котрих пропонувалися новітні медіаосвітні технології, проаналізувати розвиток медіадидактики вищої школи й започаткувати систему використання професійно-орієнтованих медіа джерел на заняттях. Для вирішення поставлених завдань використовувались методи: опитування, спостереження, бесіди, аналіз і синтез.

Посилання

Onkovych, Наnna, Biletsky, Volodymyr, Yanyshyn, Olha. Media Education Technologies in Developing Students` Professional Competence // WEST-EAST: Scientific Journal. Tbilisi, Georgia: Publishing House “UNIVERSAL”, 2019. Т.2. № 1. P. 110–114.

Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era [Electronic sourse] / Nordicom. URL: http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/parisdeclaration-media-and-information-literacy-digital-era-0 (accessed: 14.11.2019).

UNESCO Convenes Іnternatіonal Medіa Lіteracy Conference іn Toulouse. URL: http://www.medіalіt.org/readіng-room/unesco-convenes-іnternatіonal-medіalіteracy-conference-toulouse (accessed: 14.11.2019).

Zurkowski P. G. The Information Service Environment Relationships and Priorities [Electronic resourse]: Related Paper 5 / Paul G. Zurkowski // ERIC. 1974. URL: http://eric.ed.gov/?id=ED100391 (accessed: 14.11.2019).

Бужиков Р. П. Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; Ін-т вищ. освіти АПН України. Київ, 2006. 257 с.

Духаніна Н. М. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп`ютерних наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2011. 20 с.

Іць С. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Житомир, 2014. 22 с.

Лашук Н. М. Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук за спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, 2019. 262 с.

Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів / за наук. ред. д-ра пед. наук, професора Г. В. Онкович // Г. В. Онкович, Н. М. Духаніна, І. А. Сахневич, І. А. Гуріненко. Київ : Логос, 2013. 196 с.

Медіакомпетентність фахівця : кол. монографія / Г. В. Онкович, Ю. М. Горун, В. О. Кравчук, Н. О. Литвин, І. В. Костюхіна, К. А. Нагорна ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. Київ: Логос, 2013. 286 с.

Онкович А. Д., Боголюбова М. М. Нове в медіаосвіті: мовно-педагогічна блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доп. Міжнар. наук.-практ. семінару. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. 336 с. С. 195–199.

Онкович А. В. Медиадидактика. Масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранном. Saarbrucken: Lambert academic publishing, 2012.

Онкович А. В. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как иностранному // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгресса Междунар. ассоц. преподав. рус. яз. и лит., Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. СПб. : МАПРЯЛ, 2015. Т. 10. С. 788–793.

Онкович А. В. Медиадидактика // Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Warszawa : [Изд-во Варшав. ун-та], 2012. С. 1013–1018.

Онкович Г. В., Криворотенко О. Г. Педагогічна блогодидактика вчителів української мови та літератури // Проблеми освіти : зб. наук. пр. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 92. 252 с.

Онкович Г. В., Онкович А. Д. Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Педагогічні науки. Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. Вип. 2 (88). 311 с.

Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 336 с.

Онкович Г. В. «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти // Нові технології навчання : зб. наук. пр. Вінниця ; Київ, 2014. С. 189–194.

Онкович Г. В., Кирик Т. В., Неловкіна-Берналь О. А. Із досвіду осучаснення освітнього процесу в медичному виші // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. 336 с.

Онкович Г. В. Медіадидактика вищої школи: український досвід // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. Київ, 2013. № 1. С. 23–29.

Онкович Г. В. Медіаосвіта. Загальний курс. Київ : ІВО НАПН України, 2010. 40 с.

Онкович Г. В. Новітні терміни медіаосвіти та медіадидактики // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Кроскультурна і міжкультурна комунікація: проблеми, питання, рішення. Дніпро, ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018. № 12. Частина 2. С. 277–291.

Онкович Г. В., Онкович А. Д. Соціальна мережа як джерело розвитку і саморозвитку професійної компетентності педагога // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Вінниця : ТОВ «Нілан — ЛТД», 2018. Вип. 88 (частина 2). 346 с. С. 91–101.

Онкович Г., Білецький В., Онкович А., Ткаченко М. Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика // Вища шк. 2019. № 1(174). С. 26–33.

Онкович А. В. Медийная и информационная грамотность в цифровую эпоху: на пороге глобального прорыва. ЮНЕСКО. 2014 // Медиаобразование, 2014. № 4. — С. 9–14.

Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування медіа освітніх техно­логій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Київ, 2012. 20 с.

Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю / Н. М. Дем’яненко, Г. В. Онкович, М. І. Бойченко та ін. Київ : Пед. думка, 2012. 335 с.

Чемерис І. М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Київ, 2008. 20 с.

Янишин О. К. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Київ, 2012. 20 с.

Onkovych, Наnna. Media Education Technologies in Developing Students' Professional Competence/ Volodymyr Biletsky, Наnna Onkovych, Olha Yanyshyn // WEST-EAST: Scientific Journal. Tbilisi, Georgia: Publishing House “UNIVERSAL”, 2019. Т.2, № 1. С. 110–114.

Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era [Electronic sourse] / Nordicom. Retrieved 14 november 2019 from: http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/parisdeclaration-media-and-information-literacy-digital-era-0.

UNESCO Convenes Іnternatіonal Medіa Lіteracy Conference іn Toulouse. Retrieved 14 november 2019 from: http://www.medіalіt.org/readіng-room/unesco-convenes-іnternatіonal-medіalіteracy-conference-toulouse.

Zurkowski, P. G. The Information Service Environment Relationships and Priorities [Electronic resourse]: Related Paper 5 / Paul G. Zurkowski // ERIC. — 1974. Retrieved 14 november 2019 from: http://eric.ed.gov/?id=ED100391.

Buzhy`kov, R. P. (2006). Pedagogichni umovy` zastosuvannya innovacijno-komunikacijny`x texnologij u procesi navchannya inozemny`x mov studentiv vy`shhy`x ekonomichny`x navchal`ny`x zakladiv : dy`sertaciya kandy`data ped. nauk: 13.00.04 [Pedagogical conditions of application of innovative and communication technologies in the process of teaching foreign languages to students of higher economic educational institutions: Candidate of Science. ped. Sciences: 13.00.04]; Insty`tut vy`shhoyi osvity` APN Ukrayiny`. Ky`yiv. 257.

Duxanina, N. M. (2011). Pedagogichni umovy` zastosuvannya mediaosvitnix texnologij u pidgotovci magistriv komp'yuterny`x nauk : avtoreferat dy`sertaciyi kandy`data pedagogichny`x nauk: 13.00.04 [Pedagogical conditions of application of media-educational technologies in preparation of masters of computer sciences: abstract of the dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.04]. Ky`yiv, 20.

Icz`, S. V. (2014). Pedagogichni umovy` formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutn`ogo vchy`telya inozemnoyi movy` zasobamy` mediaosvity`: avtoref. dy`s. ... kand. ped. nauk.: 13.00.04 — teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`[ Pedagogical conditions of formation of professional competence of the future foreign language teacher by means of media education: abstract of dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.04 — theory and methodology of professional education]. Zhy`tomy`r, 22.

Lashuk, N. M. (2019). Formuvannya mediakompetentnosti majbutnix marketologiv u procesi faxovoyi pidgotovky`. Dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk za special`nistyu 13.00.04 «Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`» [Formation of media competence of future marketers in the process of professional training. The dissertation of the candidate of pedagogical sciences on a specialty 13.00.04 "Theory and methodology of vocational education"] Nacional`ny`j universy`tet «Chernigivs`ky`j kolegium» imeni T. G. Shevchenka, Chernigiv, 262.

Mediady`dakty`ka vy`shhoyi shkoly`: programy` speczkursiv /za nauk. red. doktora pedagogichny`x nauk, profesora G. V. Onkovy`ch [Higher education media didactics: special courses / science programs. ed. Doctor of Pedagogical Sciences, Professor G. V Onkovich ], G. V. Onkovy`ch, N. M. Duxanina, I. A. Saxnevy`ch, I. A. GurinenkoKy`yiv: Logos, 2013. 196.

Mediakompetentnist` faxivcya : kolekty`vna monografiya [Media competence of the specialist: a collective monograph] / G. V. Onkovy`ch, Yu. M. Gorun, V. O. Kravchuk, N. O. Ly`tvy`n, I. V. Kostyuxina, K. A. Nagorna; scientific edition G. V. Onkovy`ch ; NAPN Ukrayiny`, In-t vy`shh. osvity`. Ky`yiv: Logos, 2013. 286.

Onkovy`ch, A. D., & Bogolyubova, M. M. (2018). Nove v mediaosviti: movno-pedagogichna blogody`dakty`ka [New in Media Education: Language and Pedagogical Blogodactics ]. Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Xarkiv: Vy`davny`cztvo Ivanchenka I. S., 336,195–199.

Onkovy`ch, A. V. (2012). Medy`ady`dakty`ka. Mass-medy`a v uchebnom processe po russkomu yazыku kak y`nostrannom [Mediadactics. Mass media in the educational process in Russian as a foreign language]. Saarbrucken: Lambert academic publishing.

Onkovy`ch, A. V. (2015). Y`nternet-dy`dakty`ka v obucheny`y` russkomu yazыku kak y`nostrannomu [Internet didactics in teaching Russian as a foreign language ]. Russky`j yazыk y` ly`teratura v prostranstve my`rovoj kul`turы : matery`alы XIII Kongressa Mezhdunar. assocz. prepodav. rus. yaz. y` ly`t., Granada, Y`spany`ya, 13–20 sent. 2015 g. SPb. : MAPRYaL, 10, 788–793.

Onkovy`ch, A. V. (2012). Medy`ady`dakty`ka [Mediadactics]. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komuni­kacja, Warszawa, 1013–1018.

Onkovy`ch, G. V., & Kry`vorotenko, O. G. (2019). Pedagogichna blogo­dy`dakty`ka vchy`teliv ukrayins`koyi movy` ta literatury` [Pedagogical blogidactics of teachers of Ukrainian language and literature]. Problemy` osvity` : zbirny`k naukovy`x pracz`. DNU «Insty`tut modernizaciyi zmistu osvity`». Vinny`cya: TOV «TVORY`», 92, 252.

Onkovy`ch, G. V., & Onkovy`ch, A. D. (2017). Vikidy`dakty`ka: formuvannya i rozvy`tok u sy`stemi profesijnoyi osvity` [Wikididactics: formation and development in the vocational education system]. Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka. Pedagogichni nauky`. Zhy`tomy`r: Vy`davny`cztvo Yevenok O. O., 2 (88), 311.

Onkovy`ch, G., Lyalina, O., & Yacentyuk, M. (2018). Nove v mediaosviti: medy`chna blogody`dakty`ka // Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Xarkiv: Vy`davny`cztvo Ivanchenka I. S., 336.

Onkovy`ch, G. V. (2014) «Parasol`kovi» terminy` suchasnoyi mediaosvity`["Umbrella" terms of modern media education]. Novi texnologiyi navchannya : zbirny`k naukovy`x pracz`. Vinny`cya; Ky`yiv, 189–194.

Onkovy`ch, G. V., Ky`ry`k, T. V. & Nelovkina-Bernal`, O. A. (2018). Iz dosvidu osuchasnennya osvitn`ogo procesu v medy`chnomu vy`shi [From the experience of modernization of educational process in medical university]. Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Xarkiv: Vy`davny`cztvo Ivanchenka I. S., 336.

Onkovy`ch G. V. (2013) Mediady`dakty`ka vy`shhoyi shkoly`: ukrayins`ky`j dosvid [Higher education media didactics: the Ukrainian experience]. Vy`shha osvita Ukrayiny` : teorety`chny`j ta naukovo-metody`chny`j chasopy`s / Insty`tut vy`shhoyi osvity` NAPN Ukrayiny`. Ky`yiv, 1, 23–29.

Onkovy`ch, G. V. (2010). Mediaosvita. Zagal`ny`j kurs [Media education. General course]. Ky`yiv: IVO NAPN Ukrayiny`, 40.

Onkovy`ch, G. V. (2018). Novitni terminy` mediaosvity` ta mediady`dakty`ky` [The latest terms of media education and media didactics]. Lingvisty`ka. Lingvokul`turologiya. Kroskul`turna i mizhkul`turna komunikaciya: problemy`, py`tannya, rishennya. Dnipro: DNU im.Olesya Gonchara, 12, 2, 277–291.

Onkovy`ch G. V., & Onkovy`ch A. D. (2018). Social`na merezha yak dzherelo rozvy`tku i samorozvy`tku profesijnoyi kompetentnosti pedagoga [Social network as a source of development and self-development of teacher's professional competence]. Problemy` osvity`: zbirny`k naukovy`x pracz` / DNU «Insty`tut modernizaciyi zmistu osvity`" MON Ukrayiny`. Vinny`cya: TOV «Nilan — LTD», 88 (2), 346, 91–101.

Onkovy`ch, G., Bilecz`ky`j, V., Onkovy`ch, A., & Tkachenko, M. (2019). Nove u vy`shhij osviti: inzhenerna blogody`dakty`ka [New in Higher Education: Engineering BloggingDactics]. Vy`shha shkola, 1 (174), 26–33.

Onkovy`ch, A. V. (2014). Medy`jnaya y` y`nformacy`onnaya gramotnost` v cy`frovuyu эpoxu: na poroge global`nogo prorыva. YuNESKO [Media and information literacy in the digital age: on the threshold of a global breakthrough. UNESCO. 2014]. Medy`aobrazovany`e, 4, 9–14.

Saxnevy`ch, I. A. (2012). Pedagogichni umovy` zastosuvannya media osvitnix texnologij u profesijnij pidgotovci majbutnix faxivciv naftogazovogo profilyu : avtoref. dy`s. … kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 — teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity` [Pedagogical conditions for the use of educational media in the professional training of future oil and gas specialists]. Ky`yiv, 2012, 20.

Dem'yanenko, G. V., Onkovy`ch, M. I., Bojchenko, N. M. et al (2012). Teorety`ko-metodologichni zasady` integraciyi zmistu gumanitarnoyi osvity` u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax negumanitarnogo profilyu [Theoretical and methodological principles of integration of the content of humanitarian education in higher educational establishments of non-humanitarian profile]. Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 2012, 335.

Chemery`s, I. M. (2008). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix zhurnalistiv asobamy` inshomovny`x periody`chny`x vy`dan` : avtoref. dy`s ... kand. ped. nauk : 13.00.04 — teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity` [Formation of professional competence of future journalists by means of foreign language periodicals]. Ky`yiv, 2008, 20.

Yany`shy`n, O. K. (2012). Formuvannya komunikaty`vny`x umin` majbutnix dokumentoznavciv zasobamy` mediaosvitnix texnologij : avtoref. dy`s. … kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 — teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`[Formation of communicative skills of future document scientists by means of media educational technologies]. Ky`yiv, 2012, 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Онкович, Г. В. (2020). Розвиток медіадидактики вищої школи: український досвід. Обрії друкарства, (1(8), 130–150. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190094

Номер

Розділ

Статті