Сучасні інструменти маркетингової комунікації для успішного просування книг на видавничому ринку України

Автор(и)

  • І. Л. Побідаш

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190095

Ключові слова:

реклама, просування, просування книги, український видавничий ринок, книжкова продукція

Анотація

У статті йдеться про рекламні інструменти просування книг на українському видавничому ринку.
З питання реклами книг існує чимало наукових різноаспектних розвідок; просування книг на українському видавничому ринку було предметом досліджень різних наук, як-то соціальні комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю, маркетинг тощо. Однак висновки та рекомендації цих теоретичних (часто описових) праць нерідко залишаються нереалізованими, а що ще гірше безсистемними. Водночас промоція книги в суспільстві не є пріоритетною на рівні держави. Усе це спонукало автора ще раз наголосити на потребі посиленої уваги до реклами книги у сучасному українському суспільстві.
Визначаючи у статті поняття «промоція» та «реклама», автор дотримується поглядів Ф. Котлера; а також формулює висновки, зважаючи на дослідження українських та зарубіжних дослідників.
Автор статті рекомендує за головні інструменти просування книг на українському ринку акції та знижки; рекламу в пресі, на телебачення, в метрополітені; зовнішню рекламу; поєднання зовнішньої реклами з digita-засобами, ooh із mobile та соціальними мережами; виставки-ярмарки; листівки, плакати та інші POS-матеріали; викладки книг у місцях продажів; практика direct-mail (електронні та поштові розсилки інформаційних листів, листівок, буклетів, каталогів тощо); промоції авторів книг.
Просування книжкової продукції на теренах України здійснюється, зазвичай, залученням традиційних засобів інформації. Зокрема, рекламою у місцях продажів, участю у фахових виставках-ярмарках та презентаціях, публікацією рекламних матеріалів у медіа та методами стимулювання збуту.
На думку автора статті, книга є носієм цінностей людства; зважаючи на низькі показники читання в країні та розуміючи рекламу як надпотужний інструмент впливу на формування смаків сучасного суспільства, розуміє промоцію книги як стратегічне завдання.

Посилання

Бачинська К. Де розуму набратися: більше третини українців не прочитали жодної книги за минулий рік // Україна Молода. 29.01.2019.

URL: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3413/188/129861/ (дата звернення: 10.11.2019).

Еко У., Кар’єр Ж.-К. Не сподівайтеся позбутися книжок. Львів: Видавництво Старого лева, 2015. 256 с.

Зелінська Н. Наука байдужа до біографій своїх творців.: Вибрані твори. Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. 406 c.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва: Прогресс, 1991. 422 с.

Крылов В., Никуличев М. Цифровые экраны и современная жизнь // электронный журнал «Screens». 2015. URL: http://www.screens.ru/ru/2015/8.html (дата звернення: 16.10.2019).

Мельник Ю., Драчук О. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 96–101.

Мельниченко А., Киричок А. Реклама та РR як засоби популяризації української книги // Вісник Книжкової палати. 2014. № 11. С. 44–45.

Новое в австралийских исследованиях аудитории наружной рекламы. 2016. URL: http://out-of-home.ua/APN-Outdoor-The-Social-Economy (дата звернення: 16.10.2019).

Пронкевич О. Традиційні сюжети та образи в комерційній рекламі як засіб конструювання національної ідентичності. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10843/Pronkevych_Tradytsiini_siuzhety.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 13.11.2019)

Скільки українців читають книги: дані статистики, які вразять всіх. URL: https://maximum.fm/skilki-ukrayinciv-chitayut-knigi-dani-statistiki-yaki-vrazyat-vsih_n134987 (дата звернення: 14.11.2019).

Теремко В. Видавничий маркетинг: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2009. 272 с.

У гостях сніданку письменниця Лада Лузіна // Видавництво «Фоліо». Офіційний сайт та інтернет-магазин. 2017. URL: https://folio.com.ua/news/U-GOSTYaH-SNIDANKU-PYSMENNYCYa-LADA-LUZINA (дата звернення: 16.11.2019)

Hackley C. Advertising and Promotion. Communicating brands. London: SAGE Publications. 2005. 264 p.

THE PROMOTIONAL MIX / University of Pretoria. URL: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25084/02chapter2.pdf?sequence=3&isAllowed=y (retrieved 16.11.2019).

Williams R. Advertising: The Magic System. URL: http://xroads.virginia.edu/~DRBR2/rwilliams.pdf (retrieved 13.11.2019).

Bachynska, K. (2019). De rozumu nabratysia: bilshe tretyny ukraintsiv ne prochytaly zhodnoi knyhy za mynulyi rik [Where to mind: More than a third of Ukrainians have not read a single book in the past year]. Ukraina Moloda. Retrieved 10 November 2019 from https://www.umoloda.kiev.ua/number/3413/188/129861.

Eko, U., Karier, Zh.-K. (2015). Ne spodivaitesia pozbutysia knyzhok. [Do not expect to get rid of books]. Lviv, Ukraine: Vydavnytstvo Staroho leva.

Zelinska, N. (2013). Nauka baiduzha do biohrafii svoikh tvortsiv Vybrani tvory. [Science is indifferent to its creators. Selected works]. Lviv, Ukraine: Ukr. akad. Drukarstva.

Kotler, F. (1991). Osnovy marketynha. [Marketing basics]. Moskow, Russia: Prohress.

Krylov, V., Nykulychev, M. (2015). Tsyfrovye ekrany i sovremennaia zhyzn [Digital screens and modern life]. Elektronny zhurnal «Ekrany». Retrieved 16 Ocrober 2019 from http://www.screens.ru/ru/2015/8.html.

Melnyk, Y. & Drachuk, O. (2010). Analiz kompleksu marketynhu knyhovydavnychoi spravy [Analysis of the Book Marketing Complex]. Marketynh i menedzhment innovatsii.

Melnychenko, A. & Kyrychok, A. (2014). Reklama ta RR yak zasoby populiaryzatsii ukrainskoi knyhy [Advertising and PP as a means of promoting the Ukrainian book]. Visnyk Knyzhkovoi palaty.

Novoe v avstralyiskykh yssledovanyiakh audytoryy naruzhnoi reklamy [News in Australian outdoor advertising research]. Retrieved 16 Ocrober 2019 from http://out-of-home.ua/APN-Outdoor- The-Social- Economy.

Pronkevych, O. (2014). Tradytsiini siuzhety ta obrazy v komertsiinii reklami yak zasib konstruiuvannia natsionalnoi identychnosti [Traditional Plots and Images in Commercial Advertising as a Means of Constructing National Identity].

Retrieved 13 November 2019 from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10843/Pronkevych_Tradytsiini_siuzhety.pdf?

sequence=1&isAllowed=y.

Skilky ukraintsiv chytaiut knyhy: dani statystyky, yaki vraziat vsikh [How many Ukrainians read books: statistics that will impress everyone]. Retrieved 14 November 2019 from https://maximum.fm/skilki-ukrayinciv-chitayut-knigi-dani-statistiki-yaki-vrazyat-vsih_n134987.

Teremko, V. (2009). Vydavnychyi marketynh: navch. posib. [Publishing marketing: a textbook]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.

U hostiakh snidanku pysmennytsia Lada Luzina [Writer Lada Luzin at the Breakfast]. Retrieved 16 November 2019 from https://folio.com.ua/news/U-GOSTYaH-SNIDANKU-PYSMENNYCYa-LADA-LUZINA.

Hackley, C. (2005) Advertising and Promotion. Communicating brands. London, Great Britain: SAGE Publications.

THE PROMOTIONAL MIX. University of Pretoria. Retrieved 16 November 2019 from at:https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/­2263/­25084/02chapter2.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Williams, R. Advertising: The Magic System. Retrieved 13 November 2019 from http://xroads.virginia.edu/~DRBR2/rwilliams.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Побідаш, І. Л. (2020). Сучасні інструменти маркетингової комунікації для успішного просування книг на видавничому ринку України. Обрії друкарства, (1(8), 151–161. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190095

Номер

Розділ

Статті