Людина в епоху друку

Автор(и)

  • В. І. Теремко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190097

Ключові слова:

медіа, друк, книга, модерн, сутнісні властивості людини

Анотація

У статті розкриваються основні поняття та складники медіантропології, що базуються на розумінні медіареальності як витвору людини, середовища і чинника розвитку її сутнісних сил. Шлях людини просторами часу завжди був пов’язаний із типом її медіасередовища і ключовими медіа. Друк вивів її із культури античності й Середньовіччя і відкрив двері в індустріальну епоху. Зосередженість людини на його артефактах сприяла визріванню в ній сутнісних якостей, завдяки яким постали й набули розвитку індустріальна цивілізація і культура Модерну.
Важливі чинники цього — новий тип книжності й медіасистеми, які символічно й реально розширювали контекст життя і відкривали простір для реалізації її креативного і соціального потенціалу. Медіареальність Нового часу як антропне досягнення та її вплив на розвиток нових якостей людини — ключова ідея і дослідницьке завдання цієї розвідки.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні зумовлених друком змін у соціо­бутті модерного світу. Пізнання чинників і ключових аспектів розвитку індустріальної цивілізації відкриває простір для осягнення сутнісних властивостей тогочасної людини і ролі друку як інноваційної технології, що суттєво долучилася до переходу людини із аграрної цивілізації в індустріальну та утвердження логоцентричної гуманістичної особистості.
Доходимо висновку, що в людській історії Модерн остаточно соціалізував людину, завершив шлях її самоусвідомлення, ставлення до індивіда як до самості, індивідуальності, врівноважив її символічний світ, збагатив духовність і розвинув ціннісну систему. Цю лінію започаткували мова, письмо і читання як чинники розвитку сутнісних сил людини.
Книга як монадна соборна система дала людині засоби формування переконань, знань, когнітивної впевненості, рекурсивного мислення і, попри всі драми й трагедії на цьому витку історії, втрималася у своєму часі й вийшла на новий горизонт буття людського світу

Посилання

Байзелл Шон. Щоденник книгаря. Київ: Наш формат, 2019. 304 с.

Гейман Н. "Почему наше будуще зависит от библиотек, чтения и фантазии". U|RL: http://www.raionka.ru/news/item/1755-nil-gejman-pochemu-nashe-budushchee-zavisit-ot-bibliotek-chteniya-i-fantazii (дата звернення: 18 жовтня 2019).

Гуревич С. Философская антропология : учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2010. 607 с.

Засурский И. Перед тем, как умереть, медиа всегда достигают своего самого высшего уровня зрелости. Режим доступа : http://www.chaskor.ru/ article/ivan_zasurskij_pered_tem_kak_umeret_media_vsegda_ dostigayut_ svoego_samogo_ vysshego_urovnya_zrelosti_37097 (дата звернення: 18 жовтня 2019).

Карьер Ж.-К. Не надейтесь избавиться от книг! / Жан- Клод Карьер, Умберто Эко ; интервью Ж.-Ф. де Тоннака ; пер. с франц. и примеч. О. Акимовой. Спб. : Симпозиум, 2010. 336 с.

Кримський С. Б., Павленко Ю. В. Цивілізаційний розвиток людства. Київ: Фенікс, 2007. 316 с.

Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги. 3-тє вид. Київ: Ніка-Центр, 2011. 392 с.

Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2003. 464 с.

Мангуэль А. История чтения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 381с.

Парандовський Ян. Алхімія слова. Київ: Дніпро, 1991. 374с.

Публікація // Словник української мови :[в 11т. / Акад. наук Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні : редкол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. Київ: Наук. думка, 1977. Т.8. 708 с.

Bajzell Shon. Shhodenny`k kny`garya [Book diary]. Ky`yiv: Nash format, 2019. 304.

Gejman, N. Pochemu nashe budushhe zavy`sy`t ot by`bly`otek, chteny`ya y` fantazy`y` [Why our future depends on libraries, reading and fantasy].

Retrieved 10 November 2019 from: http://www.raionka.ru/news/item/1755-nil-gejman-pochemu-nashe-budushchee-zavisit-ot-biblio­tek-chteniya-i-fantazii

Gurevy`ch S. (2010). Fy`losofskaya antropology`ya : uchebnoe posoby`e [Philosophical Anthropology: a Textbook]. Moskva: Omega-L, 607.

Zasursky`j, Y`. Pered tem, kak umeret`, medy`a vsegda dosty`gayut svoego samogo vыsshego urovnya zrelosty`. Retrieved 10 November 2019 from: http://www.chaskor.ru/ article/ivan_zasurskij_pered_tem_kak_umeret_media_vsegda_ dostigayut_ svoego_samogo_ vysshego_urovnya_zrelosti_37097.

Kar`er, Zh.-K. (2010). Ne nadejtes` y`zbavy`t`sya ot kny`g! [Do not hope to get rid of books!]. Spb. : Sy`mpozy`um, 336.

Kry`ms`ky`j, S. B., & Pavlenko, Yu. V. (2007). Cy`vilizacijny`j rozvy`tok lyudstva [Civilizational development of mankind]. Ky`yiv: Feniks, 316.

Mak-Lyuen, M. (2011). Galakty`ka G`utenberg`a: Stanovlennya lyudy`ny` drukovanoyi kny`gy` [Gutenberg Galaxy: Becoming a Man of the Book]. Ky`yiv: Nika-Centr, 392.

Maklyuэn, G. M. (2003). Pony`many`e medy`a: Vneshnee rasshy`reny`e cheloveka [Understanding Media: Human Extension]. Moskva; Zhukovsky`j: KANON-press-Cz; Kuchkovo pole, 464.

Manguэl`, A. (2008). Y`story`ya chteny`ya [Reading history]. Ekatery`nburg: U-Faktory`ya, 381.

Parandovs`ky`j, Yan. (1991). Alximiya slova [The alchemy of the word]. Ky`yiv: Dnipro, 374.

Publikaciya. Slovny`k ukrayins`koyi movy` [Publication. Dictionary of the Ukrainian Language]. Ky`yiv: Naukova dumka, 1977, 8, 708.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Теремко, В. І. (2020). Людина в епоху друку. Обрії друкарства, (1(8), 162–176. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190097

Номер

Розділ

Статті