Фразеологія суспільно-політичного електронного дискурсу

Автор(и)

  • Т. Г. Файчук
  • Б. О. Фіголь

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190100

Ключові слова:

суспільно-політичні медіа, фразеологічна одиниця, заголовок, електронні видання, електронний дискурс, трансформовані фразеологізми

Анотація

У статті йдеться про ефективність використання фразеологізмів у заголовках суспільно-політичних медіа, проаналізовано переваги заголовків із використанням фразеологічних одиниць.
Метою статті є з’ясування особливостей використання фразеологічних одиниць у заголовках електронних видань. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено вибірку фразеологічних одиниць із широкого кола заголовків до статей українських електронних видань, проведено їх типологізацію з погляду семантики, структури, використаних стилістичних прийомів.
Для проведення дослідження було застосовано такі методи: описовий — застосовано для аналізу та опису проблематики вдалого заголовного комплексу; аналіз та синтез було використано для виділення переваг емоційно забарвлених заголовків, характеристики їх ефективності; типологізації — дозволив виділити переваги застосування фразеологізмів у заголовку, визначити їхні характеристики. Використовуючи кількісний контент-аналіз, досліджували частоту появи фразем у заголовному комплексі; а якісний контент-аналіз застосовували, коли цікавив сам факт наявності чи відсутності фразем.
З’ясовано, що фразеологізми в заголовках публіцистичних матеріалів електронних видань є поширеним мовним засобом привернення уваги читача. Приклади демонструють активне використання як традиційних фразеологізмів, так і трансформованих з відповідною видозміною компонентів, семантики, додаткових конотацій. Цікавим явищем у сучасній публіцистиці є заголовки — цитати висловлювань окремих політиків, службовців, громадських діячів, які, незважаючи на чіткі норми політичного красномовства, рясніють образними, експресивними виразами, фразеологічними новотворами, що й може бути предметом подальших досліджень.

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ : Рад. письменник, 1970. 182 c.

Баран Я. А. Фразеологія у системі мови. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. С. 115–121.

Григораш А. М. Систематизация приемов авторской интерпретации фразеологических единиц // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкафедральний зб. наук. пр. Київ: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. С. 194–199.

Ковальчук М. Перетворення фразеологізмів у газетних заголовках // Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2013. С. 134–140.

Лакомська І. В. Сугестивна функція фразеологізмів у пресі (на прикладі газетних заголовків) // Записки з українського мовознавства. 2013. Вип. 20. С. 82–90.

Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посіб. [2-ге вид., стер.]. Київ: Либідь, 2001. С. 142–143.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. 3-тє вид., перероб. і допов. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. С. 120–128.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. Київ : Наук. думка, 1973. С. 98–100.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. Луганськ, 2005. 400 с.

Устенко Л. Ф. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях української мови // Наук. зап. Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. 2011. Кн. 1. С. 40–44.

Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. Київ: Літера, 2000. С. 165–172.

Antonenko-Davy`dovy`ch, B. D. (1970). Yak my` govory`mo [As we speak]. Ky`yiv: Rad. py`s`menny`k, 182.

Baran, Ya. A. (1997). Frazeologiya u sy`stemi movy` [Phraseology in the language system]. Ivano-Frankivs`k: Lileya-NV, 115–121.

Gry`gorash, A. M. (1999). Sy`stematy`zacy`ya pry`emov avtorskoj y`nterpretacy`y` frazeology`chesky`x edy`ny`cz [Systematization of techniques of author's interpretation of phraseological units]. Sy`stema i struktura sxidnoslov'yans`ky`x mov: Mizhkafedral`ny`j zbirny`k naukovy`x pracz` Ky`yiv: UDPU im. M.P. Dragomanova, 194–199.

Koval`chuk, M. (2013). Peretvorennya frazeologizmiv u gazetny`x zagolovkax [Transformation of phraseologisms in newspaper headlines]. Ridne slovo v etnokul`turnomu vy`miri, 134–140.

Lakoms`ka, I. V. ( 2013). Sugesty`vna funkciya frazeologizmiv u presi (na pry`kladi gazetny`x zagolovkiv) [Suggestive function of phraseologisms in the press (on the example of newspaper headlines)]. Zapy`sky` z ukrayins`kogo movoznavstva, 20, 82–90.

Ponomariv, O. D. (2001). Kul`tura slova: Movnosty`listy`chni porady` : navch. posib. [Culture of the word: Linguistic advice: a textbook]. Ky`yiv: Ly`bid`, 142–143.

Ponomariv, O. D. (2000). Sty`listy`ka suchasnoyi ukrayins`koyi movy` : pidruchny`k [Stylistics of modern Ukrainian language]. Ternopil`: Navchal`na kny`ga — Bogdan, 120–128.

Skry`pny`k, L. G. (1973). Frazeologiya ukrayins`koyi movy` [Phraseology of the Ukrainian language]. Ky`yiv: Nauk. dumka, 98–100.

Uzhchenko, V. D., & Uzhchenko, D. V. (2005). Frazeologiya suchasnoyi ukrayins`koyi movy`: navch. posib. [Phraseology of modern Ukrainian]. Lugans`k, 400.

Ustenko, L. F. (2011). Osobly`vosti funkcionuvannya frazeologichny`x ody`ny`cz` u rizny`x sty`lyax ukrayins`koyi movy` [Features of the functioning of phraseological units in different styles of the Ukrainian language]. Naukovi zapy`sky` Nizhy`ns`kogo derzhavnogo universy`tetu im. My`koly` Gogolya. Seriya: Filologichni nauky`, 1, 40–44.

Shkuratyana N. G., & Shevchuk S. V. (2000). Suchasna ukrayins`ka literaturna mova: navch. posib. [Contemporary Ukrainian Literary Language: a Textbook]. Ky`yiv: Litera, 165–172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Номер

Розділ

Статті