Кінематограф у формуванні громадської думки

Автор(и)

  • Т. В. Фісенко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190102

Ключові слова:

гібридна війна, комунікаційні технології, піар, пропаганда, кінематограф

Анотація

Феномен гібридної агресії (hybrid warfare у міжнародній термінології) охоплює низку сфер діяльності, у тому числі культурну. Вплив масової культури — музики, кінематографу та інших видів популярного мистецтва — на інформаційний простір є незаперечним, оскільки вона значною мірою бере участь у формуванні соціальних установок аудиторії і як наслідок — громадської думки з різних приводів. Відбувається стереотипізація мислення, що в епоху постправди здійснює суттєвий вплив на соціум, охоплюючи трансформаційні процеси не тільки культурно-розважальної галузі і продажів, а й мігруючи до громадсько-політичної сфери. В Україні на державному рівні було усвідомлено можливості впливу кінематографу на громадську думку і реформування відповідної галузі набрало обертів.
За результатами пітчингу, Держкіно виділяються кошти на рефінансування українських фільмів, що перемогли у конкурсній програмі. Російські серіали були витіснені з ефірів вітчизняних телеканалів, а квоти на медіапродукти національною мовою станом на 2019 р. здебільшого виконуються. Однак маніпулювання думками аудиторії за допомогою кінематографічних творів або реакції медіа на них залишається поширеною практикою. Так,
у дослідженні розглянуто вплив на громадську думку за допомогою сучасних українських серіалів та фільмів, що транслюються на масову аудиторію, за допомогою методу вейвлет-аналізу. Було використано автоматизовану систему Attack Index, що сканує інформаційний простір (України, інших країн чи всесвітній) за заданими параметрами та ключовими словами і визначає штучність чи природність інфохвиль за побудованими графіками. На прикладі кейсів двох резонансних телесеріалів («Чорнобиль» та «Слуга народу») бало розглянуто інформаційні хвилі та повідомлення, що набувають найбільшого розголосу та акцентності серед громадськості.

Посилання

Базаев К. В. Возможности кинематографа в реализации информационного противоборства. Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 88–92.

Васильченко А. В. Прожектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха. Москва : Вече, 2010. 320 с.

Вдовичин І. Я., Кендус О. З. Феномен громадської думки — філософсько-соціологічний аспект. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 141 (№ 2). С. 18–22.

Горбулін В., Додонов О., Ланде Д. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія. Київ : Інтертехнологія, 2009. 164 с.

Денисюк С. Г., Івченко К. В. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості. XLV НТК гуманітарних підрозділів: 2016 рік : матеріали Науково-технічної конференції Вінницького національного технічного університету. Вінниця, 2016. С. 1–3.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії». Верховна Рада України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-20 (дата звернення: 01.10.2019).

Закусило М. Радіостанції збільшили кількість пісень і програм ук­ра­їн­сь­кою мовою — Нацрада (ІНФОГРАФІКА). Детектор медіа : веб-сайт. ­URL: https://detector.media/rinok/article/164258/2019-03-20-­radio­stantsii-­zbilshili-kilkist-pisen-i-program-ukrainskoyu-movoyu-natsrada-info­grafika/ (дата звернення: 1.10.2019).

Калинина М. Документальное кино как инструмент политического и коммерческого pr: украинский и зарубежный опыт. International Scientific Journal. 2015. № 6. С. 46–52.

Кацуба М. О. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості. Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 101. С. 439–442.

Кацуба М. Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості. Політичний менеджмент. 2013. № 1–2. С. 136–144.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Москва : Издательство политической литературы, 1970. Т. 44. 710 с.

Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: становлення людини друкованої книги / пер. з англ. А. А. Галушки, В. І. Постнікова. Київ : Ніка-Центр, 2015. 388 с.

На підтримку українського кіно уряд торік спрямував 1 мільярд гривень. Укрінформ : веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2639650-na-ukrainske-kino-vidilili-1-mlrd-grn-u-2018-roci.html (дата звернення: 01.10.2019).

Почепцов Г. Комиксы и телесериалы как инструкции по массовому поведению. MediaSapiens : веб-сайт. URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/komiksy_i_teleserialy_kak_ instruktsii_po_massovomu_povedeniyu/ (дата звернення: 1.10.2019).

Goebbels J. Die Zeit ohne Beispiel. Munich : Zentralverlag der NSDAP, 1941. 597 s.

Lehu J-M. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. London : Kogan Page, 2007. 280 p.

Word of the Year 2016 is... Oxford Dictionaries : веб-сайт. URL: https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (дата звернення: 1.10.2019).

Bazaev, K. V. (2013). Vozmozhnosti kinematografa v realizaczii informaczionnogo protivoborstva [The possibilities of cinema in the implementation of information warfare]. Yzvestyja Saratovskogho unyversyteta. Ser. Socyologhyja. Polytologhyja, 13, 88–92.

Vasilchenko, A. V. (2010). Prozhektor doktora Gebbel`sa. Kinematograf Tret`ego rejkha [Spotlight Dr. Goebbels. Cinema of the Third Reich]. Moscow, Russia: Veche.

Vdovychyn, I. Ja. & Kendus, O. Z. (2019). Fenomen hromadskoi dumky — filosofsko-sotsiolohichnyi aspekt [The phenomenon of public opinion — a philosophical and sociological aspect]. Ghileja: naukovyj visnyk, 141 (2), 18–22.

Gorbulin, V., Dodonov, O. & Lande, D. (2009). Informatsiini operatsii ta bezpeka suspilstva: zahrozy, protydiia, modeliuvannia [Information operations and safety of society: the threat, resistance, modeling]. Kyiv, Ukraine: Intertexnologiya.

Denysjuk, S. G., Ivchenko, K. V. (2016). Vplyv khudozhnoho kino na protses politychnoi sotsializatsii osobystosti [The influence of art cinema on the process of political socialization of the individual]. XLV NTC Humanities: 2016: Proceedings of the Scientific and Technical Conference of Vinnitsa National Technical University (pp. 1–3). Vinnitsa, Ukraine: Vinnitsa National Technical University.

Verkhovna Rada of Ukraine (2019). Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo derzhavnoi pidtrymky kinematohrafii [On Amendments to the Budget Code of Ukraine on State Support for Cinematography]. Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved 01 October 2019 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-20.

Zakusylo, M. (2019). Radiostantsii zbilshyly kilkist pisen i prohram ukrainskoiu movoiu — Natsrada (INFOHRAFIKA) [Radio stations have increased the number of songs and programs in Ukrainian — the National Council (INFOGRAPHY)]. Detektor media. Retrieved 01 October 2019 from https://detector.media/rinok/article/164258/2019-03-20-radiostantsii-zbilshili-kilkist-pisen-i-program-ukrainskoyu-movoyu-natsrada-infografika/.

Kalinina, M. (2015). Dokumentalnoye kino kak instrument politicheskogo i kommercheskogo pr: ukrainskiy i zarubezhnyy opyt [Documentary cinema as an instrument of political and commercial pr: Ukrainian and foreign experience]. International Scientific Journal, 6. 46–52.

Kacuba, M. O. (2015). Vplyv khudozhnoho kino na protses politychnoi sotsializatsii osobystosti [The influence of art cinema on the process of political socialization of the individual”]. Ghileja: naukovyj visnyk, 101 (2). 439–442.

Kacuba, M. O. (2013). Khudozhnie kino yak zasib formuvannia masovoi politychnoi svidomosti [Art cinema as a means of shaping mass political consciousness]. Politychnyi menedzhment, 1–2. 136–144.

Lenin, V. Y. (1970). Polnoye sobraniye sochineniy [Full composition of writings] (vol. 44). Moscow, Russia : Yzdatelstvo polytycheskoj lyteraturi.

Mak-Ljuen, M. (2015). Halaktyka Gutenberga: stanovlennia liudyny drukovanoi knyhy [Gutenberg Galaxy: Becoming a Man of the Book]. Kyiv, Ukraine: Nika-Centr.

Ukrinform (2019). Na pidtrymku ukrainskoho kino uriad torik spriamuvav 1 miliard hryven [Last year, the government allocated UAH 1 billion to support Ukrainian cinema]. Retrieved 01 October 2019 from https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2639650-na-ukrainske-kino-vidilili-1-mlrd-grn-u-2018-roci.html.

Pochepcov, Gh. (2019). Komiksy i teleserialy kak instruktsii po massovomu povedeniyu [Comics and TV series as instructions for mass behavior. MediaSapiens. Retrieved 01 October 2019 from https://ms.detector.media/trends/1411978127/komiksy_i_teleserialy_ kak_instruktsii_po_massovomu_povedeniyu/.Goebbels, J. (1941). Die Zeit ohne Beispiel [The time without example]. Munich, Germany: Zentralverlag der NSDAP.

Lehu, J-M. (2007). Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. London, UK: Kogan Page.

Oxford Dictionaries (2016). Word of the Year 2016 is... Retrieved 01 October 2019 from https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Фісенко, Т. В. (2020). Кінематограф у формуванні громадської думки. Обрії друкарства, (1(8), 205–223. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190102

Номер

Розділ

Статті