Структурно-лінгвістичні характеристики анотацій в українських рецензованих наукових виданнях

Автор(и)

  • С. Б. Фіялка

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2020.1(8).190103

Ключові слова:

анотація, рецензоване наукове видання, редакційні вимоги, структура анотації

Анотація

Виявлено вимоги редакцій українських рецензованих видань, що належать до Web of Science, до структури та мовностилістичного наповнення англомовних анотацій та узагальнено рекомендації щодо укладання анотацій. Об’єктом дослідження стали наукові журнали Advanced Education; Radio Electronics, Computer Science, Control; Science and Innovation; Journal of Geology, Geography and Geoecology та Cybernetics and Systems Analysis. Предмет дослідження становлять такі параметри анотацій: обсяг, композиційна і змістова структура, засоби формальної зв’язності (типові лінгвістичні структури). З’ясовано, що редакції не цілком дотримуються рекомендованої Європейською асоціацією наукових редакторів структури анотації, проте ядром змісту та композиції будь-якої анотації є актуальність проведеного дослідження, гіпотези, методи, результати й основні висновки. На підставі аналізу анотацій та вимог редакцій наукових журналів до цього різновиду академічних текстів можна виокремити такі напрями редакторського аналізу анотації: дотримання редакційних вимог щодо обсягу; дотримання композиційної структури та порядку її елементів; наявність вказівки на наукову новизну; відповідність анотації змісту статті; доцільність та частота використання лексико-граматичних одиниць, слів-зв’язок; аналіз потенційного рівня розуміння читачем абревіатур, рідковживаних складних термінів; наявність вказівки на цільову аудиторію; дотримання мовностилістичних норм; забезпечення пошукової оптимізації. Зазначені вимоги важливі ще й тому, що на основі якості анотацій ухвалюються рішення щодо включення наукових журналів до міжнародних баз Scopus і Web of Science, які є інструментами для відстежування цитованості (тобто популярності і значущості) наукових статей.

Посилання

Бабенко Т. Специфіка написання англомовних анотацій (резюме) // Молодь і ринок. 2015. № 9 (128). С. 101–104.

Єрченко О. Компресія як стильова риса композиційної організації анотації // Наук. зап. Сер. «Філологічна» / Львів. нац. мед. у-т ім. Данила Галицького. 2010. Вип. 13. С. 228–231.

Лисенко Л. Особливості укладання анотацій англійською мовою до статей гуманітарного спрямування // Наук. зап. Сер.: «Педагогічні науки» / ред. кол.: В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. 2018. Вип. 161. С. 120–124.

Тріщук О. Основні способи компресії науково-інформаційного тексту // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. 2016. Вип. 3(53). С. 88–97.

Федишин М. Специфіка композиційної побудови англомовних анотацій у галузі гуманітарних наук // Наук. вісн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Сер. «Філологічні науки» (мовознавство) : зб. наук. пр. 2017. № 8. Том 2. С.121–125.

EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English [Electronic resource] / The European Association of Science Editors (EASE). Available at: https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/ (retrieved 29.10.2019).

Grech V. WASP (Write a Scientific Paper): Preparing an abstract // Early Human Development. 2018. Vol. 125. Pp. 51–52. doi:10.1016/j.earlhumdev (retrieved 29.10.2019).

Santos M. Academic abstracts : A genre Analysis. Brazil : Federal University of Santa Catarina, 1995. 110 p.

Shah J. How to write abstract for a scientific journal article [Electronic resource]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Jay_N_jieyi_Shah/publication/319501358_How_to_write_abstract_for_a_scientific_journal_article (retrieved 29.10.2019).

The Readability Of Scientific Texts Is Decreasing Over Time [Electronic resource] / P. Plavén-Sigray, G. Matheson, B. Schiffler, W. Thompson. Available at: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/119370v2.full (retrieved 29.10.2019).

Babenko, T. (2015). Spetsyfika napysannia anhlomovnykh anotatsii (reziume) [Specificity of writing abstracts in English]. Molod i rynok, 9 (128), 101–104.

Yerchenko, O. (2010). Kompresiia yak stylova rysa kompozytsiinoi orhanizatsii anotatsii [Compression as a styly trait of abstract composition] Naukovi zapysky. Seriia “Filolohichna”, 13, 228–231.

Lysenko, L. (2018). Osoblyvosti ukladannia anotatsii anhliiskoiu movoiu do statei humanitarnoho spriamuvannia [Features of abstracts in English for humanities articles]. Naukovi zapysky. Seriia “Pedahohichni nauky”, 161, 120–124.

Trishchuk, O. (2016). Osnovni sposoby kompresii naukovo-informatsiinoho tekstu [The main methods of compression of scientific and information text]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 3(53), 88–97.

Fedyshyn, M. (2017). Spetsyfika kompozytsiinoi pobudovy anhlomovnykh anotatsii u haluzi humanitarnykh nauk [Specificity of abstract composition in English in the field of humanities]. Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia “Filolohichni nauky” (movoznavstvo), 8, 121–125.

EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English (2019). Retrieved 1 September 2019 from https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators.

Grech, V. (2018). WASP (Write a Scientific Paper): Preparing an abstract. Early Human Development, 125, 51–52. doi:10.1016/j.earlhumdev. 2018.06.005.

Santos, M. (1995). Academic abstracts : A genre Analysis. Brazil: Federal University of Santa Catarina.

Shah, J. (2017). How to write abstract for a scientific journal article. Retrieved 29 October 2019 from https://www.researchgate.net/publication/319501358_How_to_write_abstract_for_a_scientific_journal_article.Plavén-Sigray, P., Matheson, G., Schiffler B., & Thompson, W. (2015).

The Readability Of Scientific Texts Is Decreasing Over Time. Retrieved 29 October 2019 from http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2014/oct/17/childrens-books-diversity-everybody-in-twitter-campaign.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Номер

Розділ

Статті