Книгочитання як інструмент організаційних комунікацій в умовах пандемії (на прикладі АТ «Прикарпаттяобленерго»)

Автор(и)

  • О. І. Говера кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6580-9121

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261675

Ключові слова:

книгочитання, соціальні комунікації, організаційні комунікації, соціальні мережі, комунікаційна стратегія, брендинг

Анотація

При карантинних обмеженнях підприємства переходять на дистанційну або змішану форми роботи. За таких умов одним із ключових завдань комунікативної стратегії є створення каналів безконтактної взаємодії між працівниками, системи зворотного зв'язку в трудових колективах. На прикладі читацького марафону АТ «Прикарпаттяобленерго» описано заходи, інструменти і канали організаційної комунікації, які використовуються для збереження стресостійкості працівників. Показано, як при використанні засобів емоційного, інформаційного впливу через соцмережу простежуються комунікативні форми зараження, сугестії. Зроблено висновок, що книгочитання за умов пандемійної ізольованості є ефективним як інструмент організаційних комунікацій. Ефективність використання соціальних мереж у комунікаційному процесі залежить від уміння налагодити в організації довірливі стосунки по вертикалі, по горизонталі.

Посилання

Žižek S. The Will Not to Know // The Philosophical Salon. 24.08.2020. URL: https://thephilosophicalsalon.com/the-will-not-to-know/ (дата звернення: 20.11. 2021).

James M. Lahiff A. Discrepancy Theory Of the Relationship Between Communication And Job Satisfaction. 2009. URL : https://doi.org/10.1080/08824098809359798 (дата звернення: 20.11. 2021).

Білик О. І. Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками. Економіка, управління та адміністрування, 2020, № 4 (94). С. 117–122.

Бойченко О., Тимченко Н. COVID-19: як зменшити вплив пандемії на співробітників. Вісник. Офіційно про податки. 2020.

Босак А. О. Інтелектуальний капітал підприємства: комунікацій­ний аспект. Вісник Національного університету "Львівська полі­тех­ніка". 2008. № 635. C. 7–12.

Водько В. В., Матвійчук Н. М., Сидорук С. В. Вплив карантину на організаційні комунікації. Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13 трав. 2020 р. Луцьк, 2020. C. 419–420.

Головська П. В., Кравченко М. О. Інноваційні підходи до управління комунікаціями підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2016. № 10.

Дії HR в ситуації пандемії. Звіт за результатами опитування KPMG в Україні. Київ, 2020. С. 6.

Миколайчук І. П., Сичова Н. І., Долженко Т. В. Прийняття кадрових рішень в умовах пандемії. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. C. 60–62.

Новікова О. Ф., Панькова О. В., Касперович О. Ю. «Коронакриза»: пошуки шляхів подолання наслідків для ринку праці. Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транс­кор­донного співробітництва: збірник наукових праць І Міжнародної європейської науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 жов­тня 2020 р.). Київ : ПЗВО «Міжнародний європейський уні­верситет», 2020. С.44–45.

Панасюк В. М. Використання інформаційних ресурсів в кому­нікаційних процесах: суть та напрями. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 8 (29). Ч. 4. 2011.

Панькова О. В., Шастун А. Д., Паньков Д. В. Інформаційно-комунікативне забезпечення в процесах протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19 у трудовій сфері України. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice of today». Анкара, Туреччина, 2020. C. 152–154.

Прикарпаттяобленерго, URL: www.poe.if.ua (дата звернення: 20.11.2021).

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». Київський нац. екон. ун-т. Київ, 2004. 616 с.

Різун В. В. Теорія масової комунікації. Київ : ВЦ «Просвіта», 2008. 260 с.

REFERENCES

Žižek S. The Will Not to Know // The Philosophical Salon. Retrieved 24 August 2020 from: https://thephiloso-phicalsalon.com/the-will-not-to-know.

James, M. Lahiff A. (2009). Discrepancy theory of the relationship between communication and job satisfaction. https://doi.org/10.1080/08824098809359798.

Bilyk, O. I. (2020). Vplyv pandemii na zminu systemy upravlinnia sotsialnymy ryzykamy [The impact of the pandemic on changing the social risk management system]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. Vol. 4(94).

Boichenko, O. & Tymchenko, N. (2020). COVID-19: yak zmenshyty vplyv pandemii na spivrobitnykiv [COVID-19: how to reduce the impact of the pandemic on employees]. Visnyk. Ofitsiino pro podatky.

Bosak, A. O. (2008). Intelektualnyi kapital pidpryiemstv: komunikatsiinyi aspekt [Intellectual capital of the enterprise: com­mu­ni­ca­tion aspect]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska po­litekhnika". Vol. 635. Pp.7–12.

Vodko, V.V., Matviichuk, N.M. & Sydoruk, S.V. (2020). Vplyv karan­ty­nu na orhanizatsiini komunikatsii [The impact of quarantine on orga­nizational communications]. Teoriia ta praktyka menedzhmentu: ma­te­rialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 13 trav. 2020 r. Lutsk, Рp. 419–420.

Holovska, P. V. & Kravchenko, M. O. (2016). Innovatsiini pidkhody do upravlinnia komunikatsiiamy pidpryiemstva [Innovative approaches to enterprise communications management]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh. Inno­va­tive approaches to enterprise communications managementol. Vol. 10.

Dii HR v sytuatsii pandemii. Zvit za rezultatamy opytuvannia KPMG v Ukraini. [HR actions in a pandemic situation. Report on the results of the KPMG survey in Ukraine]. Kyiv, 2020. P. 6.

Mykolaichuk, I. P., Sychova, N. I. & Dolzhenko, T. V. (2020). Pryiniattia kadrovykh rishen v umovakh pandemii [Personnel decision-making in a pandemic]. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌГOΣ. Рp. 60–62.

Novikova, O. F., Pankova, O. V. & Kasperovych, O. Iu. (2020). «Ko­ro­nakryza»: poshuky shliakhiv podolannia naslidkiv dlia rynku pratsi ["Coronary crisis": finding ways to overcome the consequences for the labor market]. Ekonomika, menedzhment ta biznes-administruvannia v systemi transkordonnoho spivrobitnytstva: zbirnyk naukovykh prats I Mizhnarodnoi yevropeiskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 22–23 zhovtnia 2020). Kyiv : PZVO «Mizhnarodnyi yevropeiskyi universytet», Рp. 44–45.

Panasiuk, V. M. (2011). Vykorystannia informatsiinykh resursiv v komunikatsiinykh protsesakh: sut ta napriamy. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy». Vol. 8 (29). Ch. 4.

Pankova, O. V., Shastun, A. D. & Pan kov, D. V. (2020). Informatsiino-komunikatyvne zabezpechennia v protsesakh protydii ryzykam ta zahrozam pandemii COVID-19 u trudovii sferi Ukrainy [The use of information resources in communication processes: essence and directions]. Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Science and practice of today». Ankara, Turechchyna. Pp. 152–154.

Prykarpattiaoblenerho, Retrieved 20 November 2021 from: www.poe.if.ua.

Prymak, T. O. (2004). Marketynhovi komunikatsii v systemi up­rav­linnia rynkovoiu diialnistiu pidpryiemstva: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. doktora ekon. nauk: spets. 08.06.01 «Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy» [Marketing com­mu­nications in the management system of market activity of the enterprise: author's ref. dis. for science. stup. Doctor of Economics. Science: special. 08.06.01 "Economics, organization and management of enterprises"]. Kyiv. 616 p.

Rizun, V. V. (2008). Teoriia masovoi komunikatsii [Theory of mass communication]. Kyiv : VC Prosvita, 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Говера, О. І. (2022). Книгочитання як інструмент організаційних комунікацій в умовах пандемії (на прикладі АТ «Прикарпаттяобленерго»). Обрії друкарства, (1(11), 17–26. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261675

Номер

Розділ

Статті