Інтерактивний складник електронного освітнього середовища

Автор(и)

  • Н. М. Фіголь кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-2503-7243
  • І. О. Мельник кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261678

Ключові слова:

інтерактівність, інтерактивне електронне видання, інтерактивне електронне навчальне середовище

Анотація

У статті окреслено поняття «інтерактивне видання», розмежовано поняття «інтерактивне видання» та «електронне видання», введено поняття «інтерактивне електронне навчальне середовище». Визначено роль інтерактивності в пізнавально-навчальній діяльності реципієнта, яка полягає в покращенні пізнавальних процесів, зокрема запам’ятовуванню та засвоюванню інформації, підвищенню мотивації до навчального процесу. З’ясовано місце інтерактивності в сучасному електронному навчальному середовищі. Приходимо до висновку, що інтерактивність позитивно впливає на реципієнта, його психічний розвиток, емоційно-естетичне сприйняття світу в цілому та становлення як особистості.

Посилання

ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. [Чинний від 2010-07-01]. Київ, 2010. 14 с. (Інформація та документація).

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2016-07-01]. Київ, 2016. 38 с. (Інформація та документація).

Смульсон М. Л. Психологічні особливості віртуальних навчаль­них середовищ. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інсти­туту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2012. Т. 1. Вип. 8. С. 116–126.

Сергеев С. Ф. Обучающие и профессиональные иммерсивные среды. Москва : Народное образование, 2009. 432 с.

Smuts A. What is interactivity? The Journal of Aesthetic Education. 2009. Vol. 43. Issue 4. pp. 53–73. doi:10.1353/jae.0.0062 (дата звер­нення: 05.05.2021).

Zhang Z., Li Y., Guo J., Weng D., Liu Y., Wang W. Vision-tangible interactive display method for mixed and virtual reality: Towards the human-centered editable reality. J Soc Inf Display. 2018. Vol. 1. Issue 13. pp. 1–13. doi:10.1002/jsid.747 (дата звернення: 05.05.2021).

Власенко Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації інди­віда. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. Вип. 56. С. 208–2017.

Касьяненко К. М. Книжка-іграшка як інтеграційна модель. Культура і сучасність. 2013. Вип. 1. С. 166–171.

Масол Л. М. та ін. Методика навчання мистецтва у початковій школі : навч. посіб. для вчителів. Харків, 2006. 256 с.

Єфімова М. П. Типологія дитячої книги. Українська культура: ми­нуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : Записки рів­нен­­сь­кого державного гуманітарного університету. 2014. Вип. 20. С. 143–147.

Aamri F. A., Greuter S. Mise-en-scène: Playful interactive mechanics to enhance children’s digital books. Paper presented at the ICIDS International Conference on Interactive Digital Storytelling. Copenhagen, Demark. 2015. doi: 10.1007/978-3-319-27036-4_20 (дата звернення: 25.05.2021).

Tomopoulos S., Klass P., Mendelsohn A. Electronic children’s books: Promises not yet fulfilled. Pediatrics. Official journal of the American academy of pediatrics. 2019. Vol. 143. Issue 4. doi:10.1542/peds.2019-0191 (дата звернення: 25.05.2021).

Palaiologou I. Children under five and digital technologies: implications for early years pedagogy. European Early Childhood Education Research Journal. 2014. Vol. 24. Issue 1. Pp. 5–24. doi:10.1080/1350293X.2014.929876 (дата звернення: 25.05.2021).

Park B., Chang H., Park S. Adoption of digital devices for children education: Korean Case. Telematics and Informatics. 2018. Vol. 38. Pp. 1–28. doi:10.1016/j.tele.2018.11.002 (дата звернення: 25.05.2021).

Власенко Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації інди­віда. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. Вип. 56. С. 208–217.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики гло­балізації : монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих: нав­чаль­но­-методичний посібник / НАПН України, Інcтитут педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

REFERENCЕS

DSTU 7157: 2010. Electronic publications. Basic types and source information. [Effective from 2010-07-01]. Kyiv, 2010. 14 p. (Infor­ma­tion and documentation).

DSTU 3017: 2015. Edition. The main types. Terms and definitions. [Effective from 2016-07-01]. Kyiv, 2016. 38 p. (Information and documentation).

Smul`son, M. L. (2012). Psychological features of virtual learning environments [Psy`xologichni osobly`vosti virtual`ny`x navchal`ny`x seredovy`shh]. Aktual`ni problemy` psy`xologiyi : zb. nauk. pracz` Insty`tutu psy`xologiyi im. G. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny`. Ky`yiv, Issue. 1. Vol. 8. pp. 116–126.

Sergeev, S. F. (2009). Educational and professional immersive environments [Obuchayushhy`e y` professy`onal`nыe y`mmersy`vnыe sredы]. Moskva : Narodnoe obrazovany`e, 432 p.

Smuts A. What is interactivity? The Journal of Aesthetic Education. 2009. Vol. 43. Issue 4. pp. 53–73. doi:10.1353/jae.0.0062 ( 05.05.2021).

Zhang Z., Li Y., Guo J., Weng D., Liu Y., Wang W. Vision-tangible interactive display method for mixed and virtual reality: Towards the human-centered editable reality. J Soc Inf Display. 2018. Vol. 1. Issue 13. Pp. 1–13. doi:10.1002/jsid.747 ( 05.05.2021).

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual [Virtual`na real`nist` yak prostir socializaciyi indy`vida]. Gumanitarny`j visny`k ZDIA.. Vol. 56. pp. 208–2017.

Kas`yanenko, K. M. (2013). Toy book as an integration model [Kny`zhka-igrashka yak integracijna model]. Kul`tura i suchasnist`. Vol. 1. Pp. 166–171.

Masol, L. M. at all (2006). Methods of teaching art in primary school: a textbook for teachers [Metody`ka navchannya my`stecztva u pochatkovij shkoli : navch. posib. dlya vchy`teliv]. Xarkiv. 256 p.

Yefimova, M. P. (2014). Typology of children's books. Ukrainian culture: past, present, ways of development: a collection of scientific works [Ty`pologiya dy`tyachoyi kny`gy`. Ukrayins`ka kul`tura: my`nule, suchasne, shlyaxy` rozvy`tku : zb. nauk. pr.] : Zapy`sky` rivnens`kogo derzhavnogo gumanitarnogo universy`tetu. Vol. 20. pp. 143–147.

Aamri F. A., Greuter S. Mise-en-scène: Playful interactive mechanics to enhance children’s digital books. Paper presented at the ICIDS International Conference on Interactive Digital Storytelling. Co­pen­hagen, Demark. 2015. doi: 10.1007/978-3-319-27036-4_20 (25.05.2021).

Tomopoulos S., Klass P., Mendelsohn A. Electronic children’s books: Promises not yet fulfilled. Pediatrics. Official journal of the Ame­rican academy of pediatrics. 2019. Vol. 143. Issue 4. doi:10.1542/peds.2019-0191 (25.05.2021).

Palaiologou I. Children under five and digital technologies: implications for early years pedagogy. European Early Childhood Education Research Journal. 2014. Vol. 24. Issue 1. Pp. 5–24. doi:10.1080/1350293X.2014.929876 (25.05.2021).

Park B., Chang H., Park S. Adoption of digital devices for children education: Korean Case. Telematics and Informatics. 2018. Vol. 38. Pp. 1–28. doi:10.1016/j.tele.2018.11.002 (25.05.2021).

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. [Virtual`na real`nist` yak prostir socializaciyi indy`vida]. Gumanitarny`j visny`k ZDIA.. Vol. 56. pp. 208–217.

Kozlovecz`, M. A. (2009). The phenomenon of national identity: the challenges of globalization: a monograph [Fenomen nacional`noyi identy`chnosti: vy`kly`ky` globalizaciyi : monografiya]. Zhy`tomy`r : ZhDU im. I. Franka,. 558 p.

Sy`soyeva, S. (2011). Interactive technologies of adult learning: a textbook [Interakty`vni texnologiyi navchannya dorosly`x: nav­chal`­no­metody`chny`j posibny`k]. NAPN Ukrayiny`, Incty`tut peda­go­gichnoyi osvity` i osvity` dorosly`x. Ky`yiv: VD «EKMO». 324 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Фіголь, Н. М., & Мельник, І. О. (2022). Інтерактивний складник електронного освітнього середовища. Обрії друкарства, (1(11), 27–41. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261678

Номер

Розділ

Статті