Досвід дослідницьких практик Великої Британії у питанні різноманіття та інклюзивності професійного видавничого середовища

Автор(и)

  • О. А. Осмоловська кафедра видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7665-505X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261698

Ключові слова:

Велика Британія, інклюзія, різноманітність, видавничий сектор, професійне середовище, дослідження

Анотація

Метою статті є вивчення досвіду дослідницьких практик Великої Британії у питанні різноманіття та інклюзивності професійного видавничого середовища для подальшої адаптації у книжковій екосистемі України. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському науковому просторі здійснено аналіз британських досліджень з проблем інклюзії та різноманіття у видавничій галузі. Визначено особливості методології досліджень та окреслено позиції, що можуть бути використані українськими науковцями, видавцями для формування власних досліджень інклюзивності та різноманіття видавничого сектору. З’ясовано, що основними показниками успішності британських досліджень фактично є системність та комплексність, адже дослідницька робота проводиться не лише з керівниками, працівниками видавничих підприємств, а й з представниками авторського середовища. 

Посилання

Афонін О. Українська книга в контексті світового книговидання. Київ : Кн. палата України імені Івана Федорова, 2009. 277 с.

Видавнича галузь України: огляд сектора. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/333_research_uk_ua_v10.pdf (дата звернення: 12.09.21).

Осмоловська О. А. Інклюзивна література в сучасному книговиданні. Навч посібник. Київ : «Видавничий центр «12», 2021. 184 с.

Полковенко Т. В. Книговидання у Великій Британії: стратегії, принципи, досвід. Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Між­народ. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р. С. 267–272.

Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року : розпорядження Кабі­нету Міністрів України від 14. Кві. 2021 р. № 366-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 12.09.2021).

Сухорукова О. Світове книговидання: уроки для України // Зов­нішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 47–58. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18757/1/6.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

Український інститут книги. Звіт про стан видавничої справи в Україні, 2018–2019. Київ: УІК. URL: https://book-institute.org.ua/uploads/articles/Report on the State of Publishing in Ukraine 2018–2019.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

Читомо «Ukrainian Reading and Publishing Data 2018». URL: http://data.chytomo.com/ (дата звернення: 05.01.2022).

Afonin, A. Publishing and Bookselling in Ukraine: Facts, Trends, Recommendations. 2012. URL : http://bookplatform.org/images/activities/47/publishing_study_ukraine_en.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

International publishers association URL: https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/ipa-reports/State_of_Publishing_Reports_2020/Publishers-and-The-United-Nations-Sustainable-Development-Goals.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

Kean D. (ed.) In Full Colour: Cultural Diversity in Publishing Today. London: Bookseller Publications, 2004.

Kean D. (ed.) Free Verse: Publishing Opportunities for Black and Asian Poets. London: Spread the Word 22,. 2005.

Kean, D. (ed.) (2015) Writing the Future: Black and Asian Writers and Publishers in the UK Marketplace. London: Spread the Word Publishers Association (2020) Diversity Survey of the UK publishing workforce 2020. London: PA URL : https://www.publishers.org.uk/publications/diversity-survey-of-the-publishing-workforce-2020/ (дата звернення: 05.01.2022).

Ramdarshan Bold M. The Eight Percent Problem: Authors of Colour in the British Young Adult Market (2006–2016) London: UCL, 2017.

Ramdarshan Bold M. Representation of people of colour among children’s book authors and illustrators. London: Booktrust, 2019.

Saha, A. & van Lente, S. Rethinking ‘Diversity’ in Publishing. London: Goldsmiths Press, 2020.

Shercliff E., Grant M. Understanding Author Diversity Report, September 2021. URL : file:///C:/Users/HP/Downloads/Author-Diversity-Report-and-Toolkit%20(3).pdf (дата звернення: 05.01.2022).

Shpak V., Osmolovska O., Masimova L., Romaniuk N. Inclusive literature as an innovative marketing resource of publishing activities. Innovative Marketing. 2020. № 16 (2). Pр. 71–79. https://doi.org/10.21511/im.16(2).2020.06 (дата звернення: 05.01.2022).

REFERENCES

Afonin, O. & Senchenko, M. (2009). Ukrainska knyha v konteksti svitovoho knyhovydannia [Ukrainian book in the context of world book publishing [Ukrainian book in the context of world book publishing]. Kyiv. : Kn. Palata imeni Ivana Fedorova, 277 p.

Vydavnycha haluz Ukrainy: ohliad sektora [Publishing industry of Ukraine: a review of the sector]. Retrieved 05 January 2022 from https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/333_research_uk_ua_v10.pdf.

Osmolovska, O. (2021). Inkliuzyvna literature v suchasnomu evro­pe­is­komu knyhovydanni. Navch. Posibnyk [Inclusive literature in modern book publishing. Textbook], Kyiv : Vydavnychyi tsentr “12”, 184 p.

Polkovenko, T. (2014). Knyhovydannia u Velykii Brytanii: stratehii, pryntsypy, dosvid. Sotsialni komunikatsii v interkulturnomu prostori: mizhkontynentalnyi dialoh intelektualiv : mater. Mizhnarod. nauk.-prakt. konf.б 13 lystop. [Book publishing in Great Britain: strategies, principles, experience. Social Communications in the Intercultural Space: Intercontinental Dialogue of Intellectuals: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. Pp. 267–272.

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14. Kvi. 2021. Vol 366-r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [On approval of the National Strategy for the creation of barrier-free space in Ukraine for the period up to 2030: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 14. 2021 № 366-r. Database "Legislation of Ukraine"] / VR Ukrainy. Retrieved 05 January 2022 from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.

Sukhorukova, O. (2016). Svitove knyhovydannia: uroky dlia Ukrainy [World book publishing: lessons for Ukraine] // Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. Vol 3. Pp. 47–58. Retrieved 05 January 2022 from: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18757/1/6.pdf.

Ukrayins`ky`j insty`tut kny`gy`. Zvit pro stan vy`davny`choyi spravy` v Ukrayini [Ukrainian Book Institute. Report on the state of publishing in Ukraine, 2018-2019], 2018–2019. Ky`yiv: UIK. Retrieved 05 January 2022 from: https://book-institute.org.ua/uploads/articles/Report on the State of Publishing in Ukraine 2018–2019.pdf.

Chytomo «Ukrainian Reading and Publishing Data 2018». Retrieved 05 January 2022 from: http://data.chytomo.com.

Afonin, A. (2012). Publishing and Bookselling in Ukraine: Facts, Trends, Recommendations. Retrieved 05 January 2022 from : http://bookplatform.org/images/activities/47/publishing_study_ukraine_en.pdf.

International publishers association Retrieved 05 January 2022 from: https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/ipa-reports/State_of_Publishing_Reports_2020/Publishers-and-The-United-Nations-Sustainable-Development-Goals.pdf.

Kean, D. (ed.) (2004). In Full Colour: Cultural Diversity in Publishing Today. London: Bookseller Publications.

Kean, D. (ed.) (2005). Free Verse: Publishing Opportunities for Black and Asian Poets. London: Spread the Word 22.

Kean, D. (ed.) (2015). Writing the Future: Black and Asian Writers and Publishers in the UK Marketplace. London: Spread the Word.

Publishers Association (2020). Diversity Survey of the UK publishing workforce 2020. London: PA. Retrieved 05 January 2022 from : https://www.publishers.org.uk/publications/diversity-survey-of-the-publishing-workforce-2020/.

Ramdarshan Bold, M. (2017) The Eight Percent Problem: Authors of Colour in the British Young Adult Market (2006–2016) London: UCL.

Ramdarshan Bold, M. (2019) Representation of people of colour among children’s book authors and illustrators. London: Booktrust.

Saha, A. & van Lente, S. (2020) Rethinking ‘Diversity’ in Publishing. London: Goldsmiths Press.

Shercliff, E. & Grant, M. Understanding Author Diversity Report, September 2021 Retrieved 05 January 2022 from: file:///C:/Users/HP/Downloads/Author-Diversity-Report-and-Toolkit%20(3).pdf.

Shpak, V., Osmolovska, O., Masimova L. & Romaniuk N. (2020). Inclusive literature as an innovative marketing resource of publishing activities. Innovative Marketing. Vol. 16(2). Pp. 71–79. https://doi.org/10.21511/im.16(2).2020.06.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Осмоловська, О. А. (2022). Досвід дослідницьких практик Великої Британії у питанні різноманіття та інклюзивності професійного видавничого середовища. Обрії друкарства, (1(11), 75–90. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261698

Номер

Розділ

Статті