«Мова перемоги» в інформаційному дискурсі війни

Автор(и)

  • В. М. Супрун кафедра журналістики та українознавства Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5290-3493

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261720

Ключові слова:

«мова перемоги», «мова ворожнечі», медіадискурс, комуні­кативний потенціал

Анотація

У статті йдеться про нове явище вітчизняного медіадискурсу, інспіроване широкомасштабною війною 2022 року, яке пропонуємо назвати «мовою перемоги». Установлено, що воно займає полярну позицію до вже відомого, добре дослідженого поняття «мова ворожнечі».  З’ясовано, що механізм упливу «мови перемоги» на масову аудиторію має меліоративно позитивний, стимулюючий характер: реципієнт відчуває єднання, силу подолати будь-які перешкоди на шляху до перемоги, довгоочікуваного миру. Функціонуючи у межах єдиного інформаційного марафону, «мова перемоги» представлена різними ситуативними контекстами. Зазначено, що «мова перемоги» інспірує віру в непереможність української нації, абсолютизує служіння в ім’я захисту мирного життя на своїй землі.

Посилання

Богданова І., Лептуга О. «Мова ворожнечі» в текстах українсь­комовного медіапростору. Український світ у наукових парадигмах: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків : ХІФТ, 2020. Вип. 7. С. 6–11.

Ісакова Т.О. Мова ворожнечі як проблема українського інформа­ційного простору. Strategic Priorities. 2016. № 4 (41). С. 90–97. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/isakova.pdf (25.05.2022).

Колесник Г.О. Мова ворожнечі як соціальний та лінгвістичний феномен. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). №4. Ч. 3. С. 278–283.

Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 728 с.

Мединська О., Синоруб Г. Мова ворожнечі у виборчому дискурсі (за матеріалами он-лайн видань «Українська правда», «Дзеркало тижня», «Вільне життя плюс» та інформаційного агентства «Рубрика»). URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15178/1/10_Medynska_Synorub.pdf (27.05.2022).

Петришин М. Й. Концепт любов крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 14. Т. 1. С. 256–260.

Почепцов Г. Г. Особенности пропагандистских механизмов с двух сторон российско-украинского конфликта. URL: http://discourse.in.ua/node/4221 (25.05.2022).

Супрун Л. В. Медіалінгвістика: навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2016. 60 с.

Ткач Д. І. Журналістика в Угорщині: загальне та особливе: моно­графія. Київ: «КРОК», 2020. 300 с.

Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / за наук. ред. проф. В.М. Бріцина. Київ: Ви­дав­ничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с.

Що ВВС робить для того, щоб зміцнити прозорість і довіру до но­вин в ітернеті: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/institutional-50193015 (20.05.2022).

REFERENCES

Bohdanova, I., Leptuha, O. (2020). «Mova vorozhnechi» v tekstakh ukrayinsʹkomovnoho mediaprostoru [«Language of enmity» in the texts of the Ukrainian-language media space]. Ukrayinsʹkyy svit u naukovykh paradyhmakh: Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Kharkiv : KHIFT, Vol. 7. pp. 6–11.

Isakova, T. O. (2016). Mova vorozhnechi yak problema ukrayinsʹkoho informatsiynoho prostoru [Hate speech as a problem of the Ukrainian information space]. Strategic Priorities. № 4 (41). pp. 90–97. Retrieved 27 May 2022 from: http://ippi.org.ua/sites/default/files/isakova.pdf.

Kolesnyk, H. O. (2021). Mova vorozhnechi yak sotsialʹnyy ta lin­hvis­tychnyy fenomen [Hate speech as a social and linguistic phenomenon]. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho uni­ver­sytetu imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya: Filolohiya. Zhurnalistyka. T. 32 (71). № 4. Ch. 3. Pp. 278–283.

Lyzanchuk, V. (2017). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny: teoriya i praktyka [Information security of Ukraine: theory and practice]: pidruchnyk. Lʹviv: LNU imeni Ivana Franka.

Medynsʹka, O. Synorub, H. Mova vorozhnechi u vyborchomu dyskursi (za materialamy on-layn vydanʹ «Ukrayinsʹka pravda», «Dzerkalo tyzhnya», «Vilʹne zhyttya plyus» ta informatsiynoho ahent·stva «Rubryka») [The language of hostility in the electoral discourse (based on the materials of the online publications «Ukrainian Truth», «Mirror of the Week», «Free Life Plus» and the news agency «Rubric»)]. Retrieved 25 May 2022 from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15178/1/10_Medynska_Synorub.pdf/.

Petryshyn, M.Y. (2020). Kontsept lyubov krizʹ pryzmu latynsʹkykh paremiy [The concept of love through the prism of Latin paremias]. Zakarpatsʹki filolohichni studiyi. Vol. 14. T. 1. Pp. 256-260.

Pocheptsov, G. G. Osobennosti propagandistskikh mekhanizmov s dvu­kh storon rossiysko-ukrainskogo konflikta [Features of propaganda mechanisms on both sides of the Russian-Ukrainian conflict]. Retrieved 25 May 2022 from: http://discourse.in.ua/node/4221.

Suprun, L. V. (2016). Medialinhvistyka [Medialinguistics]: navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya pidhotovky do praktychnykh zanyatʹ. Vinnytsya: PP «TD «Edelʹveys i K».

Tkach, D. I. (2020). Zhurnalistyka v Uhorshchyni: zahalʹne ta osoblyve [Journalism in Hungary: general and special]: monohrafiya. Kyyiv: «KROK».

Shkitsʹka, I. Y. (2012). Manipulyatyvni taktyky pozytyvu: linhvis­tychnyy aspekt [Manipulative tactics of the positive: linguistic aspect]: monohrafiya / za nauk. red. prof. V. M. Britsyna. Kyyiv: Vydavnychyy dim Dmytra Buraho.

Shcho VVS robytʹ dlya toho, shchob zmitsnyty prozoristʹ i doviru do novyn v iterneti [What the BBC is doing to strengthen transparency and trust in online news]. Retrieved 20 May 2022 from: https://www.bbc.com/ukrainian/institutional-50193015/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Супрун, В. М. (2022). «Мова перемоги» в інформаційному дискурсі війни. Обрії друкарства, (1(11), 131–142. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261720

Номер

Розділ

Статті