Соціальна відповідальність брендів в Україні (на прикладі організації спортивних заходів)

Автор(и)

  • Т. В. Фісенко кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1837-0117
  • О. О. Балюн кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7676-9049

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261724

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, соціальний піар, ко­мун­ікаційні технологі, брендинг, імідж

Анотація

У статті на прикладі брендів «Нова пошта», Wizz Air розглянуто організацію забігів у 2021 р., медіаефект від них, потенційний вплив на імідж у контексті корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). У дослідженні використано методи: контент-аналіз,а вейвлет-аналіз. За допомогою першого методу було визначено, які саме події мали найбільший резонанс в інформаційному полі. Вейвлет-аналіз, що здійснювався за допомогою Attack Index, був застосований для побудови графіка коливання інформаційних хвиль як для усіх подій навколо брендів, так і для деталізованого пошуку за назвами подій. За результатами розгляду кейсів з організації бігових подій було визначено доцільні для брендів прийоми з організації, які мають відчутний медійний, іміджевий ефект.

Посилання

Балюн О. О., Беліменко А. О. Еволюція розвитку інструментів кор­по­ративної соціальної відповідальності // Технологія і техніка дру­карства. 2019. № 3(65). С. 80–89.

Біговий сезон Нової пошти та NewRun пройде в адаптивному офлайн-форматі // Нова пошта : веб-сайт. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/8562 (дата звернення: 15.11.2021).

Бобко Л. О., Василюк І. В., Бойко О. О. Корпоративна соціальна від­повідальність як складова корпоративної культури організації // Молодий вчений. 2020. № 4(2). С. 296–300.

Ветеранська десятка // Wizz Air Kyiv City Marathon. Run Ukraine : веб-сайт. URL: https://kyivmarathon.org/race/veteranska-desyatka/ (дата звернення: 15.11.2021).

В Україні встановлено рекорд на наймасовіший онлайн марафон // Нова пошта : веб-сайт. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7366 (дата звернення: 15.11.2021).

Горбулін В., Додонов О., Ланде Д. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія. Київ : Інтертехнологія, 2009. 164 с.

Грушевська Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: управ­лін­ня зовнішніми комунікаціями організації // Теле- та радіо­жур­на­лістика. 2015. Вип. 14. С. 3–9.

Двуліт З. П., Сокульський Н. Р. Корпоративна соціальна відпо­ві­дальність бізнесу як маркетинговий інструмент в умовах пандемії // Modern economics. 2020. № 23. С. 50–55.

Звіт зі сталого розвитку «Нова Пошта» 2020 // Нова пошта : веб-сайт. URL: https://novaposhta.ua/zvit_zi_stalogo_rozvitku_2020 (дата звернення: 15.11.2021).

Кирилюк Н. В. Корпоративна соціальна відповідальність: досвід єв­ро­пейських компаній // Молодий вчений. 2015. № 2(2). С. 107–111.

Кицюк І. В. Корпоративна соціальна відповідальність та кон­ку­рентні переваги бізнесу в глобальному економічному середовищі // Дер­жа­ва та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2020. № 2. С. 15–20.

Листівка на фронт // Листівка на фронт. Нова пошта : веб-сайт. URL: https://myrunforlife.org/ (дата звернення: 15.11.2021).

Марафон, який ніхто не хоче бігти // Нова пошта. Марафон, який ніхто не хоче бігти : веб-сайт. URL: https://marathon­no­one­want­s­torun.org (дата звернення: 15.11.2021).

Статут громадської організації «Бігова Україна» // Run Ukraine : веб-­сайт. URL: https://runukraine.org/statut (дата звернення: 15.11.2021).

У Києві відбудеться Марафон для всіх: Нова пошта запрошує по­до­лати дистанцію за тих, хто не може бігати // Нова пошта : веб-сайт. URL: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/9248 (дата звер­нення: 15.11.2021).

Шмиголь Н. М., Урусова З. П., Грінченко А. Ю. Корпоративно-­со­ці­альна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні // Причорноморські еко­номічні студії. 2019. Вип. 39(1). С. 11–14.

About the B.A.A. and the Boston Marathon // Boston Athletic Asso­­cia­tion : веб-сайт. URL: https://www.baa.org/about/boston-mara­thon (дата звернення: 15.11.2021).

Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman. Iowa: Harper, 1953. 276 p.

Carroll A. A. Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Per­formance // Journal of The Academy of Management Review. 1979. Vol. 4. Pр. 497–505.

Davis K. Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? // Journal of California Management Review. 1960. Vol. 2. Pр. 70–76.

Frederick W. C. From CSR-1 to CSR-2 The Maturing of Business-and-Society // Journal of Thought. Business & Society. 1994. Vol. 33. Pр. 150–164.

What happened at the marathon in Kosice 50 years ago // Maratónsky klub Košice : веб-сайт. URL: https://www.kosicemarathon.com/stories-of-nine-decades/?lang=en (дата звернення: 15.11.2021).

REFERENCES

Baliun, O., & Belimenko, A. (2019). Evoliutsiia rozvytku instrumentiv korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Evolution of development of tools of corporate social responsibility]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, Vol. 3 (65), рр. 80–89.

Nova Poshta. (n.d.). Bihovyi sezon Novoi poshty ta New Run proide v adaptyvnomu oflain-formati [The running season of Nova Poshta and New Run will be held in an adaptive offline format]. Ret­rie­ved 5 November 2021 from https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/8562.

Bobko, L., Vasyliuk, V., & Boiko, O. (2020). Korporatyvna sotsialna vid­povidalnist yak skladova korporatyvnoi kultury orhanizatsii [Cor­porate social responsibility as a component of corporate culture of the organization]. Molodyi vchenyi, Vol. 4(2), рр. 296–300.

Wizz Air Kyiv City Marathon. Run Ukraine. (n.d.). Veteranska desiatka [Veteran ten]. Retrieved 5 November 2021 from https://kyivmarathon.org/race/veteranska-desyatka.

Nova Poshta. (n.d.). V Ukraini vstanovleno rekord na naimasovishyi onlain marafon [Ukraine has set a record for the most popular online marathon]. Retrieved 5 November 2021 from https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/7366.

Horbulin, V., Dodonov, O., & Lande, D. (2009). Informatsiini operatsii ta bezpeka suspilstva: zahrozy, protydiia, modeliuvannia [Informa­tion operations and security of society: threats, counteraction, modeling: monograph]. Kyiv, Ukraine: Intertekhnolohiia.

Hrushevska, Y. (2015). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: uprav­linnia zovnishnimy komunikatsiiamy orhanizatsii [Corporate social responsibility: managing the organization's external communica­tions]. Tele- ta radiozhurnalistyka, Vol. 14, рр. 3–9.

Dvulit, Z., & Sokulskyi, N. (2020). Korporatyvna sotsialna vid­po­vi­dalnist biznesu yak marketynhovyi instrument v umovakh pan­de­mii [Corporate social responsibility of business as a marketing tool in a pandemic]. Modern economics, Vol. 23, рр. 50–55.

Nova Poshta. (n.d.). Zvit zi staloho rozvytku «Nova Poshta» 2020 [Nova Poshta 2020 Sustainability Report]. Retrieved 5 November 2021 from https://novaposhta.ua/zvit_zi_stalogo_rozvitku_2020.

Kyryliuk, N. (2015). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: dos­vid yevropeiskykh kompanii [Corporate social responsibility: the expe­rience of European companies]. Molodyi vchenyi, Vol. 2(2), рр. 107–111.

Kytsiuk, I. (2020). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist ta kon­ku­rentni perevahy biznesu v hlobalnomu ekonomichnomu sere­do­vyshchi [Corporate social responsibility and competitive advan­tages of business in the global economic environment]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, Vol. 2, рр. 15–20.

Lystivka na front. Nova poshta. (n.d.). Lystivka na front [Postcard to the front]. Retrieved 5 November 2021 from https://myrunfor­life.org.

Nova poshta. Marafon, yakyi nikhto ne khoche bihty. (n.d.). Mara­fon, yakyi nikhto ne khoche bihty [A marathon no one wants to run]. Ret­rie­ved 5 November 2021 from https://marathonnoonewant­s­torun.org.

Run Ukraine. (n.d.). Statut hromadskoi orhanizatsii «Bihova Ukra­ina» [Charter of the public organization «Run Ukraine»]. Retrieved 5 No­vem­ber 2021 from https://runukraine.org/statut.

Nova Poshta. (n.d.). U Kyievi vidbudetsia Marafon dlia vsikh: Nova poshta zaproshuie podolaty dystantsiiu za tykh, khto ne mozhe bihaty [A marathon for everyone will take place in Kyiv: Nova Posh­ta invites you to cover the distance for those who can't run]. Ret­rie­ved 5 November 2021 from https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/9248.

Shmyhol, N., Urusova, Z., & Hrinchenko, A. (2019). Korporatyvno-sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv yak faktor innovatsiinoho rozvytku suchasnoi ekonomiky v Ukraini [Corporate and social responsibility of enterprises as a factor in the innovative development of the modern economy in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, Vol. 39(1), рр. 11–14.

Boston Athletic Association. (n.d.). About the B.A.A. and the Boston Marathon. Retrieved 5 November 2021 from https://www.baa.org/about/boston-marathon.

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. USA, Iowa: Harper.

Carroll, A. A. (1979). Three-Dimensional Conceptual Model of Cor­po­rate Performance. Journal of The Academy of Management Review, Vol. 4, рр. 497–505.

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Social Responsibi­li­ties? Journal of California Management Review, Vol. 2, рр. 70–76.

Frederick, W. C. (1994). From CSR-1 to CSR-2 The Maturing of Business-and-Society. Journal of Thought. Business & Society, Vol. 33, рр. 150–164.

Maratónsky klub Košice. (n.d.). What happened at the marathon in Kosice 50 years ago. Retrieved 5 November 2021 from https://www.kosi­cemarathon.com/stories-of-nine-decades/?lang=en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Фісенко, Т. В., & Балюн, О. О. (2022). Соціальна відповідальність брендів в Україні (на прикладі організації спортивних заходів). Обрії друкарства, (1(11), 155–179. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261724

Номер

Розділ

Статті