Професійно орієнитована медіаосвіта; з досвіду дистанційного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).264432

Ключові слова:

медіаосвіта, медіаграмотність, медіакультура, медіаосвітні засоби, медіадидактика, критичне мислення

Анотація

У статті йдеться про становлення медіаоствіти у вищій школі, спрямованої на всебічний розвиток особистості під час навчання. Завданням фахівця інформаційної епохи стає розвиток критичного мислення, вміння аналізувати та відбирати особистісно значущу інформацію, структурувати, узагальнювати та осмислено використовувати медіапродукти.
Мета роботи — простежити розвиток явища «професійно орієнтована медіаосвіта» у вищій школі України, продемонструвати це на прикладі його впровадження в умовах дистанційного навчання під час воєнних дій в Україні.
У дослідженні використано загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, аналогії, системний аналіз, спостереження. Основною базою для дистанційного навчання були відомі платформи Google Classroom і Google Meet. Google Classroom (Гугл Клас).

Посилання

Онкович Г. В. Медіаосвіта. Загальний курс:експерим. програма баз.навч. курсу для студ. вищ. навч. закл. Київ : ІВО НАПН України, 2010. 40 с.

Медіакомпетентність фахівця : кол. монографія; за наук. ред. Г. В. Он­кович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. Київ : Логос 2013. 286 с.

Сахневич І. А. Інтегрований спецкурс з основ меді­ком­пе­тент­ності у професійній підготовці май­бут­ніх фахівців технічних спеціальностей // Вища освіта України. 2012. № 1. С. 101-105.

Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх тех­нологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафто­газового профілю : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04; В.о. Ін-т вищої освіти НАПН України. Київ : [б.в.], 2012. 20 с.

Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіа компетентності: методичні вказівки та завдання для студентів І-IV курсів технічних спеціальностей нафтогазового профілю. Івано-Франківськ, 2010.

Гуріненко І. Ю. Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Умань, 2012. 20 c.

Ганна Онкович. Медіа- та інформаційна грамотність у сучасній вищій освіті України // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1 (Дод. 1) : Наука і вища освіта. Київ, 2014. С. 85–87.

Онкович Г. В. Використання інтегрованого простору знань у нав­чальному процесі засобами медіаосвіти // Вища освіта України. 2009. № 2. Додаток 1. Тем. вип. «Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції». С.166–172.

Онкович Г. В. Медіакомпетентність — фахова якість сучасного випускника вищої школи // Проблеми освіти, 2014. Т. 78. № 1. С. 205-211.

Онкович Г. В., Флегонтова Н. М., Ляліна О. О. Формування кому­нікативної компетентності майбутніх фахівців з охорони здоров’я // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк]. – Вип. 5 (17). Київ: Талком, 2022. С. 133-135.

Онкович Г. В., Кірик Т. В., Боголюбова М. М. Інноваційні підходи до викладання мов у медичному виші // Міжнаціональна комунікація — полілог культур (актуальні питання навчання іноземців) : зб. наук. праць / за загальною редакцією проф. Л. В. Реви-Лєвшакової. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 212 с.: іл., табл. С.85-92. ISBN 978-617-689-324-0.

Карасюк Сарра-Марія, Кірик Т.В., Онкович А.Д. Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. 438 с. С.156 – 159. ISBN 978-617-7675-00-7

Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 336 с.

Онкович Г., Качура В., Язвінська М. Нове в медіаосвіті: фар­мацевтична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній під­готовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. Харків : Вид-тво Іванченка І. С., 2019. С.270 – 276.

Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів / Ганна Воло­димирівна Онкович, Катерина Євгенівна Балабанова, Інна Юріївна Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем Дмитрович Онкович, Інна Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. Київ : Логос, 2013. 195 с.

Онкович Г.В., Онкович А.Д., Ляліна О.О. Спецкурс «Професійно орієнтована медіаосвіта» у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників у системі охорони здоров’я //The 11th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (June 1-3, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 819 p. Р. 522-530. ISBN 978-4-9783419-3-8.

Онкович Г. В., Онкович А. Д., Флегонтова Н. М., Ляліна О. О. Спец­курс «Професійно орієнтована медіаосвіта» у розвитку фахової компетентності: з досвіду викладання // Актуальні пріоритети сучасної науки, освіти та практики. Матеріали ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. Париж Франція. 2022. С. 555-562. URL-адреса: https://isg-konf.com/actual-priorities-of-modern-science-education-and-practice-two/ Доступно за адресою: DOI: 10.46299/ISG.2022.1.21

Онкович Г. В., Онкович А. Д. Професійно орієнтована медіаосвіта: студентський поступ // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practicalconference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 563-570.

Адамія З. Онкович Г., Онкович А. Спецкурс «професійно орієн­тована медіаосвіта» у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників медіасфери (проєкт для грузинського вишу) // Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph // Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. 301 р. Рр. 7-20.

Adamia Zoia, Onkovych Hanna, Biletsky Vladуmуr, Onkovych Artem. SPECIAL COURSE ‘’PROFESSIONALLY ORIENTED MEDIA EDUCATION’’ IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE EMPLOYEES IN THE LEGAL SPHERE // Modern innovations and promising ways of development of culture and science. Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 150-160. URL: https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.31

Adamia Z., Onkovych H., Onkovych A. Спецкурс «Професійно орієн­тована медіаосвіта» у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників медіасфери (проєкт для грузинського вишу) // Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph. International Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. 301 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.3. Рр. 7-20. URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-of-pedagogy-and-education/.

REFERENCIES

Onkovy`ch, G. V. (2010). Mediaosvita. Zagal`ny`j kurs:ekspery`m. programa baz.navch. kursu dlya stud. vy`shh. navch. zakl. [Media education. General course: an experimental program of the basic training course for students of higher educational institutions]. Ky`yiv : IVO NAPN Ukrayiny`. 40 p.

Mediakompetentnist` faxivcya : kol. monografiya [Media competence of a specialist: a collective monograph]. NAPN Ukrayiny`, In-t vy`shh. osvity`. Ky`yiv : Logos 2013. 286 p.

Saxnevy`ch, I. A. (2012). Integrovany`j speczkurs z osnov mediakompetentnosti u profesijnij pidgotovci majbutnix faxivciv texnichny`x special`nostej [Integrated special course on the basics of media competence in the professional training of future specialists in technical specialties ]. Vy`shha osvita Ukrayiny`. Vol. 1. Pp. 101-105.

Saxnevy`ch, I. A. (2012). Pedagogichni umovy` zastosuvannya mediaosvitnix texnologij u profesijnij pidgotovci majbutnix faxivciv naftogazovogo profilyu : avtoref. dy`s ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Inna Andriyivna Saxnevy`ch; V.o. In-t vy`shhoyi osvity` NAPN Ukrayiny`. Ky`yiv : [b.v.]. 20 p.

Saxnevy`ch, I. A. (2010). Prakty`kum dlya samostijnogo ovolodinnya osnovamy` media kompetentnosti: metody`chni vkazivky` ta zavdannya dlya studentiv I-IV kursiv texnichny`x special`nostej naftogazovogo profilyu [Workshop for self-mastery of the basics of media competence: methodological instructions and tasks for students of I-IV courses of technical specialties of the oil and gas profile]. Ivano-Frankivs`k.

Gurinenko, I. Yu. (2012). Pedagogichni umovy` zastosuvannya zasobiv mas-media u profesijnij pidgotovci majbutnix derzhavny`x inspektoriv z pozhezhnoyi bezpeky` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 "Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`" [Pedagogical conditions for the use of mass media in the professional training of future state fire safety inspectors: abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences: specialty 13.00.04 "Theory and Methodology of Professional Education"]. Uman`. 20 p.

Onkovy`ch, G. (2014). Media- ta informacijna gramotnist` u suchasnij vy`shhij osviti Ukrayiny` [Media and information literacy in modern higher education of Ukraine]. Vy`shha osvita Ukrayiny` : teoret. ta nauk.-metod. chasop. Vol. 1 (Dod. 1) : Nauka i vy`shha osvita. Ky`yiv. Pp. 85–87.

Onkovy`ch, G. V. Vy`kory`stannya integrovanogo prostoru znan` u navchal`nomu procesi zasobamy` mediaosvity` // Vy`shha osvita Ukrayiny`. 2009. Vol. 2. Dodatok 1. Tem. vy`p. «Nauka i vy`shha osvita v Ukrayini: mira integraciyi». Pp.166–172.

Onkovy`ch, G. V. (2014). Mediakompetentnist` — faxova yakist` suchasnogo vy`puskny`ka vy`shhoyi shkoly` [Using the integrated space of knowledge in the educational process by means of media education]. Problemy` osvity`. T. 78. Vol. 1. Pp. 205-211

Onkovy`ch, G. V., Flegontova, N. M., Lyalina, O. O. (2022). Formuvannya komunikaty`vnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv z oxorony` zdorov'ya [Formation of communicative competence of future healthcare professionals ]. Neperervna pedagogichna osvita XXI stolittya: zb. materialiv XIX Mizhnarodny`x pedagogichno-my`stecz`ky`x chy`tan` pam'yati prof. O.P. Rudny`cz`koyi / [nauk. red.: G.I. Sots`ka, M.P. Vovk].– Vol. 5 (17). Ky`yiv: Talkom. Pp. 133-135.

Onkovy`ch, G. V., Kiry`k, T. V., Bogolyubova, M. M. (2019). Innovacijni pidxody` do vy`kladannya mov u medy`chnomu vy`shi [Innovative approaches to teaching languages in a medical university ]. Mizhnacional`na komunikaciya — polilog kul`tur (aktual`ni py`tannya navchannya inozemciv) : zb. nauk. pracz` / za zagal`noyu redakciyeyu prof. L. V. Revy`-Lyevshakovoyi. Odesa : Odes. nacz. un-t im. I. I. Mechny`kova. 212 p. Pp. 85-92. ISBN 978-617-689-324-0.

Karasyuk, S-M., Kiry`k, T., Onkovy`ch, A. (2019). Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru [Innovations and traditions in the language training of foreign students: theses of reports of the international scientific and practical seminar]. Xarkiv : Vy`d-vo Ivanchenka I. S. 438 p. Pp.156 – 159. ISBN 978-617-7675-00-7

Onkovy`ch, G., Lyalina, O., Yacentyuk, M. ( 2018). Nove v mediaosviti: medy`chna blogody`dakty`ka [New in media education: medical blog didactics ]. Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Xarkiv : Vy`d-vo Ivanchenka I. S.. 336 p.

Onkovy`ch, G., Kachura, V., Yazvins`ka, M. (2019). Nove v mediaosviti: farmacevty`chna blogody`dakty`ka [New in media education: pharmaceutical blog didactics]. Innovaciyi ta trady`ciyi u movnij pidgotovci inozemny`x studentiv: tezy` dopovidej mizhnarodnogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Xarkiv : Vy`d-tvo Ivanchenka I. S. Pp.270 – 276.

Mediady`dakty`ka vy`shhoyi shkoly`: programy` speczkursiv [Media didactics of the higher school: programs of special courses ]. Ganna Volody`my`rivna Onkovy`ch, Katery`na Yevgenivna Balabanova, Inna Yuriyivna Gurinenko, Natalya Mar'yanivna Duxanina, Artem Dmy`trovy`ch Onkovy`ch, Inna Andriyivna Saxnevy`ch, Ol`ga Karolivna Yany`shy`n ; za nauk. red. G. V. Onkovy`ch ; NAPN Ukrayiny`, In-t vy`shh. osvity`. Ky`yiv : Logos, 2013. 195 p.

Onkovy`ch, G.V., Onkovy`ch, A.D., Lyalina, O.O. (2022). Speczkurs «Profesijno oriyentovana mediaosvita» u rozvy`tku faxovoyi kompetentnosti majbutnix pracivny`kiv u sy`stemi oxorony` zdorov'ya [Special course "Professionally oriented media education" in the development of professional competence of future employees in the health care system ]. The 11th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (June 1-3, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 819 p. Pp. 522-530. ISBN 978-4-9783419-3-8.

Onkovy`ch, G. V., Onkovy`ch, A. D., Flegontova, N. M., Lyalina, O. O. (2022). Speczkurs «Profesijno oriyentovana mediaosvita» u rozvy`tku faxovoyi kompetentnosti: z dosvidu vy`kladannya [Special course "Professionally oriented media education" in the development of professional competence: from teaching experience]. Aktual`ni priory`tety` suchasnoyi nauky`, osvity` ta prakty`ky`. Materialy` XXI Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. Pary`zh Franciya. pp. 555-562. URL-adresa: https://isg-konf.com/actual-priorities-of-modern-science-education-and-practice-two/ Dostupno za adresoyu: DOI: 10.46299/ISG.2022.1.21

Onkovy`ch, G. V., Onkovy`ch, A. D. (2022). Profesijno oriyentovana mediaosvita: students`ky`j postup [Professionally oriented media education: student progress]. Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practicalconference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. Pp. 563-570.

Adamiya, Z. Onkovy`ch, G., Onkovy`ch, A. (2022). Speczkurs «profesijno oriyentovana mediaosvita» u rozvy`tku faxovoyi kompetentnosti majbutnix pracivny`kiv mediasfery` (proyekt dlya gruzy`ns`kogo vy`shu) [Special course "professionally oriented media education" in the development of professional competence of future workers in the media sphere (a project for a Georgian university)]. Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph // International Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 301 p. Pp. 7-20.

Adamia, Z., Onkovych H., Biletsky V., Onkovych A. (2022). SPECIAL COURSE ‘’PROFESSIONALLY ORIENTED MEDIA EDUCATION’’ IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE EMPLOYEES IN THE LEGAL SPHERE // Modern innovations and promising ways of development of culture and science. Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. Pp. 150-160. URL: https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.31

Adamia, Z., Onkovych, H., Onkovych, A. (2022). Special course "Professionally oriented media education" in the development of professional competence of future workers in the media sphere (a project for a Georgian university). Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph. International Science Group. Boston : Primedia eLaunch. 301 р.Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.3. Рр. 7-20. URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-of-pedagogy-and-education/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Онкович, Г. В. (2022). Професійно орієнитована медіаосвіта; з досвіду дистанційного навчання . Обрії друкарства, (1(11), 233–249. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).264432

Номер

Розділ

Статті