Коректність термінології у медіатекстах про російсько-українську війну

Автор(и)

  • В. О. Касянчук кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1690-0735
  • О. М. Левчук кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7595-5376

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270038

Ключові слова:

термінологія, професійні стандарти, журналістська етика, редагування, російсько-українська війна, громадські організації, медіаорганізації

Анотація

У статті проаналізовано процеси становлення шару термінології, пов’язаного з російсько-українською війною, як одного з аспектів професійної журналістики. Наразі бракує досліджень, що описують історичний аспект становлення відповідної термінології, а також узагальнюють і підсумовують цей процес. Було проаналізовано низку рекомендацій та глосаріїв, розроблених редакторами, журналістами, експертами громадських організацій медійного спрямування, представниками органів влади. Ці розробки описують аспекти коректного вживанння лексики з метою правдивого висвітлення подій. Встановлено, що такі рекомендації та словники мають постійно оновлюватися, адже із подальшим розгортанням російсько-української війни потенційно з’являтимуться нові поняття. Необхідність коректного вираження термінів є атрибутом фахової журналістики, а також запорукою соціально відповідальної позиції редакторів, журналістів перед суспільством.

Посилання

Бондаренко Т. Післясмак мови війни: соціолінгвістичний вимір. Мова. Суспільство. Журналістика: зб. матеріалів ХХІІ міжнар. наук.-практ. конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 8 квітня 2016). К. : Видавець Паливода А. В., 2016. C. 15-21. URL: https://labs.journ.knu.ua/mova/wp-content/uploads/2016/03/Збірник_2016.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Буроменьский М., Штурхецький С., Білз Е., Бетц М., Шюпп К., Казанжи З. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: посібн. рекомендацій для працівників ЗМІ. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. 118 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/254531.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

В Новоазовске и Красноармейске над горсоветами подняли флаги ДНР. Ліга.Новини: вебсайт. URL: https://news.liga.net/politics/news/v_novoazovske_i_krasnoarmeyske_nad_gorsovetami_podnyali_flagi_dnr

Глосарій, який рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей. Рада національної безпеки і оборони України: вебсайт. URL: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/ГЛОСАРІЙ.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста: Київ: ТОВ “Софія-А”, 2016. 184 с. URL: https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Коректна термінологія щодо війни для журналістів – рекомендації. Інститут масової комунікації: вебсайт. URL: https://imi.org.ua/news/korektna-terminologiya-pro-vijnu-dlya-zhurnalistiv-rekomendatsiyi-i44428 (дата звернення: 01.12.2022).

Куляс І. Стандарти й етика журналістики в умовах неоголошеної війни. Media Sapience: вебсайт. URL: https://ms.detector.media/profstandarti/post/11691/2014-10-30-standarty-y-etyka-zhurnalistyky-v-umovakh-neogoloshenoi-viyny/ (дата звернення: 01.12.2022).

Левчук О. Актуальна прагматика редагування в медіа: Базові аспекти завдань // Технологія і техніка друкарства. 2017. № 3(57). URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22638/1/07_levchuk_om_topical_pragmatic.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму. Київ : Кліо, 2017. 240 с.

«Нові виклики, з якими ми не стикались»: у 58% опитаних журналістів повністю або частково виникають складнощі у висвітленні війни», – дослідження КЖЕ. Комісія з журналістської етики: вебсайт. URL: https://cje.org.ua/statements/novi-vyklyky-z-iakymy-my-ne-stykalys-u-58-opytanykh-zhurnalistiv-povnistiu-abo-chastkovo-vynykaiut-skladnoshchi-u-vysvitlenni-viyny-doslidzhennia-kzhe/ (дата звернення: 01.12.2022).

Покальчук О. Не допомагайте горю поширюватись. IDPO.org.ua : сайт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика. 2022. 28 липня. URL : https://idpo.org.ua/articles/4718-ne-dopomagajte-goryu-poshiryuvatis.html (дата звернення: 20.11.2022)

Приїжджі загарбники в Краматорську назвалися «народним ополченням». Українська правда: вебсайт. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/12/7022227/ (дата звернення: 01.12.2022).

Редакційні засади інформаційного мовлення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Суспільне мовлення: вебсайт. URL: https://corp.suspilne.media/media/documents/protokoli-pravlinnya/redaktsiini_zasady_informatsiinoho_movlennia_PAT_«NSTU».pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Рекомендації Комісії з журналістської етики щодо словника воєнного часу (оновлено). Комісія з журналістської етики: вебсайт. URL: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-komisii-z-zhurnalistskoi-etyky-shchodo-slovnyka-voiennoho-chasu/?fbclid=IwAR2kgbdpdW_EO36c8v5-OgolPrlSYOeeMVnsHN37s8qDx_MjoV5Lp2LJ7LU (дата звернення: 01.12.2022).

Рекомендації щодо використання деяких термінів в умовах протистояння України інформаційній пропаганді з боку Росії. Media Sapience: вебсайт. URL: https://ms.detector.media/profstandarti/post/821/2014-05-14-rekomendatsii-shchodo-vykorystannya-deyakykh-terminiv-v-umovakh-protystoyannya-ukrainy-informatsiyniy-propagandi-z-boku-rosii/ (дата звернення: 01.12.2022).

Ренчка І. Лексикон тоталітаризму. Київ : Кліо, 2018. 232 с.

Чернявська Л. Соціальна відповідальність медіа в умовах російсько-української війни // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2022. № 3 (51). С. 59-65.

REFERENCES

Bondarenko, T. (2016). Pislyasmak movy viyny: sotsiolinhvistychnyy vymir [Aftertaste of the language of war: sociolinguistic dimension]. Mova. Suspilʹstvo. Zhurnalistyka: zb. materialiv XXII mizhnar. nauk.-prakt. konferentsiyi z problem funktsionuvannya i rozvytku ukrayinsʹkoyi movy «Mova. Suspilʹstvo. Zhurnalistyka» (Kyyiv, 8 kvitnya 2016). K. : Vydavetsʹ Palyvoda A. V.. P. 15-21. Retrieved 01 December 2022 from: https://labs.journ.knu.ua/mova/wp-content/uploads/2016/03/Збірник_2016.pdf

Buromenʹskyy M., Shturkhetsʹkyy S., Bilz E., Betts M., Shyupp K., Kazanzhy Z. (2016). Zhurnalistyka v umovakh konfliktu: peredovyy dosvid ta rekomendatsiyi [Journalism in conflict conditions: best practices and recommendations]: posibn. rekomendatsiy dlya pratsivnykiv ZMI. K.: «Kompaniya VAITE». 118 p. Retrieved 01 December 2022 from: https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/254531.pdf

V Novoazovske y Krasnoarmeyske nad horsovetamy podnyaly flahy DNR [DNR flags were raised above the city councils in Novoazovsk and Krasnoarmeysk]. Liha.Novyny: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://news.liga.net/politics/news/v_novoazovske_i_krasnoarmeyske_nad_gorsovetami_podnyali_flagi_dnr

Hlosariy, yakyy rekomendovano vykorystovuvaty u zvʺyazku z tymchasovoyu okupatsiyeyu Rosiysʹkoyu Federatsiyeyu AR Krym, m. Sevastopolʹ i okremykh rayoniv Donetsʹkoyi ta Luhansʹkoyi oblastey [Glossary, which is recommended to be used in connection with the temporary occupation by the Russian Federation of Crimea, the city of Sevastopol, and certain areas of the Donetsk and Luhansk regions]. Rada natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/ГЛОСАРІЙ.pdf

Golub, O. P. (2016). Mediakompas: putivnyk profesiynoho zhurnalista [Mediakompas: a professional journalist's guide]: Kyiv: Sofia-A LLCб 184 p. Retrieved 01 December 2022 from: https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf

Korektna terminolohiya shchodo viyny dlya zhurnalistiv – rekomendatsiyi [Correct war terminology for journalists – recommendations]. Institute of Mass Communication: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://imi.org.ua/news/korektna-terminologiya-pro-vijnu-dlya-zhurnalistiv-rekomendatsiyi-i44428

Kulyas, I. Standarty y etyka zhurnalistyky v umovakh neoholoshenoyi viyny [Standards and ethics of journalism in conditions of undeclared war]. Media Sapience: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://ms.detector.media/profstandarti/post/11691/2014-10-30-standarty-y-etyka-zhurnalityky-v-umovakh-neogoloshenoi-viyny/

Levchuk, O. (2017). Aktualʹna prahmatyka redahuvannya v media: Bazovi aspekty zavdanʹ [Actual pragmatics of editing in the media: basic aspects of tasks]. Tekhnolohiya i tekhnika drukarstva. No. 3(57). Retrieved 01 December 2022 from: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22638/1/07_levchuk_om_topical_pragmatic.pdf

Masenko, L. (2017). Mova radyansʹkoho totalitaryzmu [The language of Soviet totalitarianism]. Kyiv: Clio, 240 p.

«Novi vyklyky, z yakymy my ne stykalysʹ»: u 58% opytanykh zhurnalistiv povnistyu abo chastkovo vynykayutʹ skladnoshchi u vysvitlenni viyny», – doslidzhennya KZHE [«New challenges that we have not encountered»: 58% of the surveyed journalists have difficulties in covering the war completely or partially", - a study by KJHE]. Komisiya z zhurnalist·sʹkoyi etyky: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://cje.org.ua/statements/novi-vyklyky-z-iakymy-my-ne-stykalys-u-58-opytanykh-zhurnalistiv-povnistiu-abo-chastkovo-vynykaiut-skladnoshchi-u-vysvitlenni- viyny-doslidzhennia-kzhe/

Pokalchuk, O. Ne dopomahayte horyu poshyryuvatysʹ [Do not help grief spread]. IDPO.org.ua : sayt Instytutu demokratiyi im. Pylypa Orlyka. Retrieved 01 December 2022 from: https://idpo.org.ua/articles/4718-ne-dopomagajte-goryu-poshiryuvatis.html

Pryyizhdzhi zaharbnyky v Kramatorsʹku nazvalysya «narodnym opolchennyam» [The invaders who came to Kramatorsk called themselves "people's militia"]. Ukrayinsʹka pravda: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/12/7022227/

Redaktsiyni zasady informatsiynoho movlennya PAT «Natsionalʹna suspilʹna teleradiokompaniya Ukrayiny» [Editorial principles of information broadcasting of "National Public Television and Radio Company of Ukraine"]. Suspilʹne movlennya: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://corp.suspilne.media/media/documents/protokoli-pravlinnya/redaktsiini_zasady_informatsiinoho_movlennia_PAT_«NSTU».pdf

Rekomendatsiyi Komisiyi z zhurnalist·sʹkoyi etyky shchodo slovnyka voyennoho chasu (onovleno) [Recommendations of the Journalistic Ethics Commission on the Wartime Dictionary (updated)]. Komisiya z zhurnalist·sʹkoyi etyky: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-komisii-z-zhurnalistskoi-etyky-shchodo-slovnyka-voiennoho-chasu/?fbclid=IwAR2kgbdpdW_EO36c8v5-OgolPrlSYOeeMVnsHN37s8qDx_MjoV5Lp2LJ7LU

Rekomendatsiyi shchodo vykorystannya deyakykh terminiv v umovakh protystoyannya Ukrayiny informatsiyniy propahandi z boku Rosiyi [Recommendations regarding the use of some terms in the context of Ukraine's opposition to informational propaganda from Russia]. Media Sapience: website. Retrieved 01 December 2022 from: https://ms.detector.media/profstandarti/post/821/2014-05-14-rekomendatsii-shchodo-vykorystannya-deyakykh-terminiv-v-umovakh-protystoyannya-ukrainy-informatsiyniy-propagandi-z-boku- rosii/

Renchka, I. (2018). Leksykon totalitaryzmu [Lexicon of totalitarianism]. Kyiv: Clio. 232 p.

Chernyavska, L. (2022). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ media v umovakh rosiysʹko-ukrayinsʹkoyi viyny [Social responsibility of the media in the conditions of the Russian-Ukrainian war]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialʹni komunikatsiyi. No. 3 (51). P. 59-65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Як цитувати

Касянчук, В. О., & Левчук, О. М. (2022). Коректність термінології у медіатекстах про російсько-українську війну. Обрії друкарства, (2(12), 97–109. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270038

Номер

Розділ

Статті