Проблематика українського книговидання у сфері дизайну

Автор(и)

  • О. А. Головко Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9955-4913

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270889

Ключові слова:

верстка, дизайн, видання, медіадизайн, книговидання, освіта

Анотація

У статті основну увагу приділено аналізу проблем, перспектив і основних тенденцій розвитку українського книговидання у сфері дизайну. Метою статті є аналіз особливостей і проблематики українського книговидання у дизайнерській сфері.
Дослідженням встановлено основні напрями розвитку українського книговидання: фокусування діяльності видавництв на тиражуванні україномовної літератури, посилення промоційних заходів, популяризація електронних видань, створення інтерактивних книг. До перспектив розвитку вітчизняного книговидання віднесено пошуки інноваційних технологічних рішень, створення унікального графічного оформлення книги, застосовування нових методів дизайн-проєктування, забезпечення конкурентоспроможності української книги. 

Посилання

Бондаренко Н. Якість підручників у фокусі експертної оцінки // Проблеми сучасного підручника. 2022. Вип.28. С. 5-17. URL: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-6-17 (дата звернення: 23.12.2022).

Вітрук О. А., Білітюк В. В. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців дизайну // «Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору»: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 25-26 квітня 2019 р.). Кривий Ріг: КДПУ, 2019. С. 81-84.

Горобець О. О. Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі // Статистика України, 2018. №2. С. 22-29. URL: doi:10.31767/su. 2(81)2018.02.03 (дата звернення: 23.12.2022).

Городенко Л. М. Системи верстки. Київ: Центр Вільної Преси, 2006. 520 с.

Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності: монографія / за ред. О. Косюк, О. Кошелюк. Луцьк : ВежаДрук, 2017. 264 c.

Денисенко Л. І. Види ілюстрацій та їх дидактичні функції у навчальних посібниках з проектування одягу // Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 19-20 квітня 2017 р.; МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України / редкол.: О.О. Фурса (голова). К.: Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2017. С. 43-47.

Завальнюк А., Груздьова О. Специфіка роботи українських видавництв в умовах воєнного стану // Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів збірник матеріалів ІІ студентської науково-практичної онлайн-конференції 26 травня 2022 року. Київ, 2022. С. 58-63.

Зелінська Н. В., Листвак Г. Б., Омельчук А. С. Редактор і забезпечення культури навчального видання. Спадок, від якого ми відмовляємося. Поступово // Видавнича культура шкільного підручника: проблеми, що не втрачають актуальності»: матеріали круглого столу (15 грудня 2020 р., м. Львів). С. 5-24.

Клочков О. Є. Нові тенденції оформлення ілюстрованих видань художньої літератури в Україні // Наукове мислення: Збірник статей учасників дев’ятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (3 по 12 березня 2017р.). Видавництво НМ. Дніпро, 2017. С. 41-44.

Корнієць Н. В., Вовк О. В. Сучасні прийоми верстки та дизайну як засоби підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: матеріали Молодіжної школи-семінару V Міжнародної науково-технічної конференції, 3 листопада 2020 р. Харків: ХНУРЕ, 2020. Т2. С.31-34.

Кравченко О. В., Пепчук І. О. Інтерактивна книга в Україні: набутки та перспективи. The 7th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (February 9-11, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. С. 593-603.

Лєкарєва А. Верстка книги у поліграфічному дизайні // Час мистецької освіти «Мистецька освіта: пошуки та відкриття»: зб. Статей VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф., (22-23 жовтня, 2020) / заг. ред.В.В. Фомін. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020, Ч-ІІ. С. 19-23.

Листвак Г. Принцип «редагування дизайном» і потреба його застосування в підручниках НУШ // Матеріали VI Тикторівських читань «Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій» ( 20–21 травня 2021 року). С. 73-76. DOI: 10.32403/978-966-322-528-9-2021-73-76 (дата звернення: 23.12.2022).

Маслак Т. А., Білоусько Т. М. Українське книговидання. Стан і проблеми // Збірник наукових статей магістрів Інституту економіки, управління та інформаційних технологій. Полтава: ПУЕТ, 2018. Ч. 1. С. 162-167.

Новачук А. Р., Іванова Н. І. Видавничі стратегії дніпровського видавництва «Герда» // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 12. С. 129-135.

Новік Г. В., Зємцова П. О. Сучасна ілюстрація. Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Дизайн. К.: НАУ, 2021. Вип. 24. С. 95-103, doi: 10.18372/2415-8151.24.16296

Ситник О.В. Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування // Проблеми сучасного підручника. 2014. Вип. 14. С. 661-667. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_76 (дата звернення: 23.12.2022).

Скрипник Н. І. Сучасний підручник як засіб виховання, навчання і розвитку особистості // Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р., К.: Педагогічна думка, 2019. С. 111-112.

Степанова-Камиш А. Дизайн українських підручників обмежений не нормативами, а надлишковою бароковістю – експертки про вимоги до книжок. URL: https://nus.org.ua/articles/dyzajn-ukrayinskyh-pidruchnykiv-obmezhenyj-ne-normatyvamy-a-nadlyshkovoyu-barokovistyu-ekspertky-pro-vymogy-do-knyzhok/ (дата звернення: 23.12.2022).

Шапошникова А. Українське книговидання: стан і проблеми // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар.наук.-теор. конференції студ. та аспір. 10 - 11 квітня 2019 року. Харків: НТУ „ХПІ”,2019. С. 181-185.

Шевченко В. Е. Форми візуалізації в сучасному журналі: монографія. Київ: Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2013. 340с. URL: https://issuu.com/victoryshe/docs/shevchenko_monograph_______1__1_ (дата звернення: 23.12.2022).

Шульська Н., Манюхіна А. Ілюстративна культура сучасної дитячої книги: видавничі норми й читацькі вимоги // Scripta manent: молодіжний науковий вісник інституту філології та журналістики. 2016. С. 152-154.

Яковлєва С. І., Лопатіна М. Є. Професійна дизайн освіта і проектна діяльність. проблеми підготовки дизайнерів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. 2019. №63-1. С. 425-428.

Аrthuss. URL: https://www.arthuss.com.ua/shop/knyhy-pro-dyzayn-all-directions/ (дата звернення: 25.12.2022).

REFERENCES

Bondarenko, N. (2022). Quality of textbooks in the focus of expert evaluation. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 28, 5-17. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-6-17

Vitruk, O. A., Bilitiuk, V. V. (2019). Innovative technology in the professional training of future design specialists. «Modernizatsiia pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv profesiino-pedahohichnoho napriamku v umovakh osvitnoho prostoru»: materialy Mizhnarodnoi naukovoi Internet-konferentsii (рр. 81-84). Kryvyi Rih: KDPU.

Horobets, O. O. (2018). Statistical analysis of book publishing in Ukraine and the world. Statystyka Ukrainy, 2, 22-29. https://doi:10.31767/su. 2(81)2018.02.03

Horodenko, L. M. (2006). Layout systems. Kyiv: Tsentr Vilnoi Presy.

Kosiuk, O., Kosheliuk, O. (2017). The game of beads: Communication games of modern times. Lutsk : VezhaDruk.

Denysenko, L. I. (2017). Types of illustrations and their didactic functions in training manuals on clothing design. Mystetstvo i dyzain: tradytsii, poshuk, perspektyvy, 43-47.

Zavalniuk, A., Hruzdova, O. (2022). The specifics of the work of Ukrainian publishing houses under martial law. Pershi kroky u nautsi: naukovyi poshuk studentiv fakhovykh koledzhiv zbirnyk materialiv II studentskoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii (рр. 58-63). Kyiv.

Zelinska, N. V., Lystvak, H. B., Omelchuk, A. S. (2020). Editor and cultural support of the educational publication. An inheritance we renounce. Gradually. Vydavnycha kultura shkilnoho pidruchnyka: problemy, shcho ne vtrachaiut aktualnosti»: materialy kruhloho stolu (рр..5-24). Lviv.

Klochkov, O. Ye. (2017). New trends in the design of illustrated editions of fiction in Ukraine. Naukove myslennia: Zbirnyk statei uchasnykiv deviatoi vseukrainskoi praktychno-piznavalnoi internet-konferentsii «Naukova dumka suchasnosti i maibutnoho», (рр.41-44). Dnipro: Vydavnytstvo NM.

Korniiets, N. V., Vovk, O. V. (2020). Modern methods of layout and design as a means of increasing the effectiveness of the perception of educational material. Polihrafichni, multymediini ta web-tekhnolohii: materialy Molodizhnoi shkoly-seminaru V Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (рр. 31-34). Kharkiv: KhNURE.

Kravchenko, O. V., Pepchuk, I. O. (2022). Interactive book in Ukraine: achievements and prospects.The 7th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (рр. 593-603). CPN Publishing Group, Tokyo, Japan.

Liekarieva, A. (2020). Book layout in polygraphic design. Chas mystetskoi osvity «Mystetska osvita: poshuky ta vidkryttia»: zb. Statei VIII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (рр. 19-23). Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody.

Lystvak, H. (2021). The principle of "editing by design" and the need for its application in textbooks of the NUSh. VI Tyktorivskykh chytan «Vydavnycha sprava v Ukraini: na perekhresti tradytsii ta innovatsii (рр. 73-76). Lviv.

Maslak, T. A., Bilousko, T. M. (2018). Ukrainian publishing house. Condition and problems. Zbirnyk naukovykh statei mahistriv Instytutu ekonomiky, upravlinnia ta informatsiinykh tekhnolohii, 1, 162-167.

Novachuk, A. R., Ivanova, N. I. (2019). Publishing strategies of the Dnipro publishing house "Herda". Masova komunikatsiia u hlobalnomu ta natsionalnomu vymirakh, 12, 129-135.

Novik, H. V., Ziemtsova, P. O. (2021). Modern illustration. "A-ba-ba-ga-la-ma-ga" publishing house. Teoriia ta praktyka dyzainu, 24, 95-103. https://doi: 10.18372/2415-8151.24.16296

Sytnyk, O.V. (2014). Media design as an innovative design development. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 14, 661-667. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_76.

Skrypnyk, N. I. (2019). A modern textbook as a means of education, training and personality development. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (рр. 111-112), K.: Pedahohichna dumka

Stepanova-Kamysh, A. (2022). The design of Ukrainian textbooks is limited not by regulations, but by excess baroqueness - experts on the requirements for books. Retrieved from: https://nus.org.ua/articles/dyzajn-ukrayinskyh-pidruchnykiv-obmezhenyj-ne-normatyvamy-a-nadlyshkovoyu-barokovistyu-ekspertky-pro-vymogy-do-knyzhok/

Shaposhnykova, A. (2019). Ukrainian book publishing: state and problems. Ukraina i svit: humanitarno-tekhnichna elita ta sotsialnyi prohres: Materialy mizhnar.nauk.-teor. konferentsii stud. ta aspir (рр.181-185). Kharkiv: NTU „KhPI”.

Shevchenko, V. E. (2013). Forms of visualization in a modern magazine:monohrafiia. Kyiv: Vydavets PALYVODA A. V.

Shulska, N., Maniukhina, A. (2016). Illustrative culture of modern children's books: publishing standards and reader requirements. Scripta manent: molodizhnyi naukovyi visnyk instytutu filolohii ta zhurnalistyky, 152-154.

Iakovlieva, S. I., Lopatina, M. Ye. (2019). Professional design education and project activity. problems of training designers. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity, 63-1, 425-428.

Аrthuss (2022). Retrieved from https://www.arthuss.com.ua/shop/knyhy-pro-dyzayn-all-directions/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Як цитувати

Головко, О. А. (2022). Проблематика українського книговидання у сфері дизайну. Обрії друкарства, (2(12), 83–96. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270889

Номер

Розділ

Статті