Дослідження галузі аудіовидавництва в Україні та закордоном

Автор(и)

  • Т. В. Фісенко кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1837-0117
  • О. О. Балюн кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7676-9049
  • У. О. Краснюк кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270912

Ключові слова:

аудіокниги, просування, соціальні мережі, реклама

Анотація

Опрацювання закордонних та вітчизняних наукових досліджень дозволило зробити висновок, що масова діджиталізація та пандемія COVID-19 сприяли поширенню аудіо­видавництва та мали прямий вплив на зменшення частоти купівлі друкованих книжок. Більшість вітчизняної читацької аудиторії надає перевагу безкоштовним аудіо­книгам, а також часто взаємодіє з неліцензійним контентом, оскільки в Україні не роз­винена культура купівлі цифрових та аудіокниг. Неліцензійний контент сповільнює розвиток аудіоринку, однак стимулює населення до знайомства з літературою та впливає на приріст читацької аудиторії. Діти частіше за дорослих обирають твори укра­їн­ською мовою. В цілому зростає показник кількості українців, які надають перевагу україномовній літературі.

Посилання

Аудіобібліотеки // Національна бібліотека України для дітей : веб-сайт. URL: https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7518 (дата звернення: 1.12.2022).

Вітенко В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи // Електронні ресурси бібліотек : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універсальних наук. бібліотек, Кіровоград : Кіровоградське обласне управління культури обласної держ. адміністрації, 14–17 жовт. 2003 р. Кіровоград, 2003. С. 69–78.

Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяри­за­ції книги // Наукові записки інституту журналістики. 2013. Т. 51. С. 101–106.

Волосевич І., Шуренкова А. Звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання». Київ, 2020. 181 с.

З’явився новий українськи додаток для читання і слухання книжок. Читомо: вебсайт. URL: https://chytomo.com/z-iavyvsia-novyj-ukrainskyj-dodatok-dlia-chytannia-ta-slukhannia-knyzhok-lingart/ (дата звернення: 1.12.2022).

Литвиненко О. О. Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники // Поліграфія і видавнича справа. 2011. № 53. С. 105.

Погрібна О. О. Українськомовні аудіокниги: види, функції, асор­ти­мент, переваги й недоліки // Український інформаційний простір. 2019. № 6. С. 86.

Ратушняк О. Г., Бондарчук А. В. Використання SMART технологій при постановці цілей в управлінні підприємством // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10–12 бе­рез­ня 2021 р. : вебсайт. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu/index/pages/view/zbirn2021 (дата звернення: 01.12.2022).

Ресурси з аудіокнигами: де слухати українське // Studway : веб-сайт. URL: https://studway.com.ua/resursi-z-audioknigami/ (дата звернення: 01.12.2022).

Українська мова і захист книжкового ринку України // Радіо Свобода : веб-сайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-knyzhka-rynok-knyzhok/31256201.html (дата звернення: 01.12.2022).

Як працює перша онлайн-бібліотека для людей з вадами зору // Читомо : вебсайт. URL: https://chytomo.com/iak-pratsiuie-persha-­onlajn-biblioteka-dlia-liudej-z-vadamy-zoru-v-ukraini/ (дата звернення: 01.12.2022).

Abuk : веб-сайт. URL: https://abuk.com.ua (дата звернення: 01.12.2022).

Audible Overview // Similarweb : веб-сайт. URL: https://www.simi­lar­web.com/website/audible.com/ (дата звернення: 01.12.2022).

Global digital population as of January 2021 // Statista : веб-сайт. URL: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-popu­lation-worldwide/ (дата звернення: 1.12.2022).

One-in-five Americans now listen to audiobooks // Pew research center : вебсайт. URL: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ (дата звернення: 1.12.2022).

The best audiobook sites 2021: easy listening anywhere // Tech­radar : вебсайт. URL: https://www.techradar.com/best/the-best-audio-book-sites (дата звернення: 1.12.2022).

Read : вебсайт. URL: https://4read.org/tales/page/2/ (дата звернення: 01.12.2022).

REFERENCES

Natsionalna biblioteka Ukrainy dlia ditei. (n.d.). Audiobiblioteky [Audio libraries]. Retrieved 1 December 2022 from https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7518.

Vitenko, V. I. (2003). Tekhnolohiia stvorennia elektronnoi biblioteky: pidkhody ta perspektyvy [The technology of creating an electronic library: approaches and perspectives]. Elektronni resursy bibliotek : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. dyrektoriv derzh. ta obl. uni­ver­salnykh nauk. bibliotek, 14–17 zhovt., Pp. 69–78.

Vodolazka, S. A. (2013). Audioknyhy yak innovatsiinyi sposib popu­liaryzatsii knyhy [Audiobooks as an innovative way of popularizing books]. Naukovi zapysky instytutu zhurnalistyky, 51, pp. 101–106.

Volosevych, I. & Shurenkova, A. (2020) Zvit za rezultatamy vseukra­inskoho sotsiolohichnoho doslidzhennia «Chytannia v konteksti media­spozhyvannia ta zhyttiekonstruiuvannia» [Report on the results of the all-Ukrainian sociological study "Reading in the context of media consumption and life design"]. Kyiv, Ukraine.

Chytomo. (n.d.). Ziavyvsia novyi ukrainsky dodatok dlia chytannia i slukhannia knyzhok [A new Ukrainian application for reading and listening to books has appeared]. Retrieved 1 December 2022 from https://chytomo.com/z-iavyvsia-novyj-ukrainskyj-dodatok-dlia-chytannia-ta-slukhannia-knyzhok-lingart/

Lytvynenko, O. O. (2011). Drukovani ta elektronni knyhy dlia ditei: soiuznyky chy supernyky [Printed and electronic books for children: allies or rivals]. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 53, p. 105.

Pohribna, O. O. (2019). Ukrainskomovni audioknyhy: vydy, funktsii, asortyment, perevahy y nedoliky [Ukrainian-language audiobooks: types, functions, assortment, advantages and disadvantages]. Uk­ra­inskyi informatsiinyi prostir, 6, p. 86.

Ratushniak, O. H. & Bondarchuk, A. V. (2021). Vykorystannia SMART tekhnolohii pry postanovtsi tsilei v upravlinni pidpryiemstvom [The use of SMART technologies when setting goals in enterprise management]. Retrieved 1 December 2022 from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu/index/pages/ view/zbirn2021.

Studway. (n.d.). Resursy z audioknyhamy: de slukhaty ukrainske [Audiobook resources: where to listen to Ukrainian]. Retrieved 1 December 2022 from https://studway.com.ua/resursi-z-audioknigami/.

Radio Svoboda. (n.d.). Ukrainska mova i zakhyst knyzhkovoho rynku Ukrainy [The Ukrainian language and the protection of the book market of Ukraine]. Retrieved 1 December 2022 from https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-knyzhka-rynok-knyzhok/31256201.html.

Chytomo. (n.d.). Yak pratsiuie persha onlain-biblioteka dlia liudei z vadamy zoru [How the first online library for visually impaired people works]. Retrieved 1 December 2022 from https://chytomo.com/iak-­pratsiuie-persha-onlajn-biblioteka-dlia-liudej-z-vadamy-zoru- v-ukraini/.

Abuk. (n.d.). Retrieved 1 December 2022 from https://abuk.com.ua.

Similarweb. (n.d.). Audible Overview. Retrieved 1 December 2022 from https://www.similarweb.com/website/audible.com/.

Statista. (n.d.). Global digital population as of January 2021. Retrieved 1 December 2022 from https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/.

Pew research center. (n.d.). One-in-five Americans now listen to audiobooks. Retrieved 1 December 2022 from https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/.

Techradar. (n.d.). The best audiobook sites 2021: easy listening anywhere. Retrieved 1 December 2022 from https://www.techradar.com/best/the-best-audio-book-sites.

Read. (n.d.). Retrieved 1 December 2022 from https://4read.org/tales/page/2/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Як цитувати

Фісенко, Т. В., Балюн, О. О., & Краснюк, У. О. (2022). Дослідження галузі аудіовидавництва в Україні та закордоном. Обрії друкарства, (2(12), 52–70. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270912

Номер

Розділ

Статті