Компетентнісна трансформація викладачів в електронному навчальному середовищі

Автор(и)

  • Н. М. Фіголь кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-2503-7243

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270917

Ключові слова:

тьютор, компенції, електронне навчальне середовище, дистанційна освіта

Анотація

У статті йдеться про трансформацію компетенцій сучасного викладача, викликаних особливостями дистанційного навчання. Функції викладача в електронному навчальному середовищі кардинально змінюються: він стає фактично лише диригентом навчального процесу, при цьому багато його обов’язків перебирає на себе електронне навчальне видання, стаючи повноправним квазісуб’єктом електронного навчального середовища. Сучасний викладач, тьютор набирає функцій організаційної, комунікаційної, диригентської.

Посилання

Андрєєв О. О. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного нав­чан­ня: монографія / О. О. Андрєєв, К. Л. Бугайчук, Н. О. Каліненко, О. Г. Кол­га­тін, В. М. Кухаренко, Н. А. Люлькун, Л. Л. Ляхоцька, Н. Г. Си­ро­тенко, Н. Є. Твердохлєбова // За ред. О. О. Андрєєва, В. М. Ку­ха­ренка. ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. 212 с.

Антоненко А. М. Про застосування інформаційних технологій в на­ко­пичувальній системі підвищення кваліфікації державних служ­бов­ців // Математичне та програмне забезпечення інте­лектуаль­них сис­тем (MPZIS­2012) : Матеріали Х ювілейної міжнародної науково­практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р., С. 6–7. URL: http://mpzis.dp.ua/upload/file/mpzis_2012.pdf (дата звернення: 25.10.22).

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Ку­ха­рен­ко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, Т. О. Олій­ник, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А. Л. Столяревська; за ред. В. М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне нав­чання : Умови застосування. Дистанційний курс : навчальний по­сіб­ник. 2­е вид., доп. / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, за ред. В. М. Кухаренка. Харків : НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Михайлова Ю. О. Основні принципи дистанційного навчання в сис­те­мі підготовки кадрів для ОВС України // Форум права. 2014. № 2. С. 269–273. URL: http://nbuv.gov.ua/j­pdf/FP_index.htm_2014_2_48.pdf (дата звернення: 25.10.22).

ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. [Чинний від 2010­07­01]. Київ, 2010. 14 с. (Інформація та документація).

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2016­07­01]. Київ, 2016. 38 с. (Інформація та документація).

Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально­методичний посібник. НАПН України, Ін­т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Смульсон М. Л. Психологічні особливості віртуальних навчальних середовищ // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інс­ти­туту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2012. Т. 1. Вип. 8. С. 116–126.

Tomopoulos S., Klass P., Mendelsohn A. Electronic children’s books: Promises not yet fulfilled. Pediatrics. Official journal of the American academy of pediatrics. 2019. Vol. 143. Issue 4. doi:10.1542/peds.2019­0191 (25.10.2022).

REFERENCES

Andryeyev, O. O. & all (2013). Pedagogichni aspekty` vidkry`togo dy`stancijnogo navchannya: monografiya [Pedagogical aspects of open distance learning: monograph]. XNADU, Xarkiv: «Mis`kdruk». 212 p.

Antonenko, A. M. (2012). Pro zastosuvannya informacijny`x tex­no­logij v nakopy`chuval`nij sy`stemi pidvy`shhennya kvalifikaciyi der­zhav­ny`x sluzhbovciv [About the use of information technologies in the accu­mulative system of improving the qualifications of civil ser­vants]. Ma­tematy`chne ta programne zabezpechennya intelektual`ny`x sy`stem (MPZIS­2012) : Materialy` X yuvilejnoyi mizhnarodnoyi nau­kovo­prak­ty`chnoyi konferenciyi, m. Dnipropetrovs`k, 21–23 ly`s­to­pada 2012, Pp. 6–7. URL: http://mpzis.dp.ua/upload/file/mpzis_2012.pdf (25.10.22).

Kuxarenko, V. M. & all (2016). Teoriya ta prakty`ka zmishanogo nav­channya : monografiya [Theory and practice of blended learning]. Xar­kiv: «Mis`kdruk», NTU «XPI». 284 p.

Kuxarenko, V. M., Ry`balko, O. V. & Sy`rotenko, N. G. (2002). Dy`s­tan­cijne navchannya : Umovy` zastosuvannya. Distance learning: Terms of use. Distance course: study guide [Distance learning: Terms of use. Distance course: study guide]. Xarkiv : NTU «XPI», «Torsing». 320 p.

My`xajlova, Yu. O. (2014). Osnovni pry`ncy`py` dy`stancijnogo nav­chan­nya v sy`stemi pidgotovky` kadriv dlya OVS Ukrayiny` [Basic prin­ciples of distance learning in the personnel training system for the Ukrainian Armed Forces]. Forum prava. 2014. Vol. 2. Pp. 269–273. URL: http://nbuv.gov.ua/j­pdf/FP_index.htm_2014_2_48.pdf (25.10.22).

DSTU 7157:2010. Vy`dannya elektronni. Osnovni vy`dy` ta vy`xidni vidomosti. [Chy`nny`j vid 2010­07­01]. [Electronic editions. Basic types and initial information]. Ky`yiv, 2010. 14 p. (Informaciya ta doku­mentaciya).

DSTU 3017:2015. Vy`dannya. Osnovni vy`dy`. Terminy` ta vy`z­na­chennya ponyat` [Edition. The main types. Terms and definitions]. [Chy`nny`j vid 2016­07­01]. Ky`yiv, 2016. 38 p. (Informaciya ta dokumentaciya).

Sy`soyeva, S. (2011). Interakty`vni texnologiyi navchannya dorosly`x: navchal`no­metody`chny`j posibny`k [Interactive technologies for teaching adults: educational and methodological guide]. NAPN Ukrayiny`, In­t pedagogichnoyi osvity` i osvity` dorosly`x. Ky`yiv : VD «EKMO». 324 p.

Smul`son M. L. Psy`xologichni osobly`vosti virtual`ny`x navchal`­ny`x seredovy`shh [Psychological features of virtual educational environments]. Aktual`ni problemy` psy`xologiyi : zbirny`k naukovy`x pracz` Insty`tutu psy`xologiyi im. G. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny`. Ky`yiv, 2012. Issue 1. Vol. 8. Pp. 116–126.

Tomopoulos, S., Klass, P. & Mendelsohn, A. (2019). Electronic child­ren’s books: Promises not yet fulfilled. Pediatrics. Official journal of the American academy of pediatrics. 2019. Vol. 143. Issue 4. doi: 10.1542/peds.2019­0191 (25.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Як цитувати

Фіголь, Н. М. . (2022). Компетентнісна трансформація викладачів в електронному навчальному середовищі. Обрії друкарства, (2(12), 42–51. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.2(12).270917

Номер

Розділ

Статті