Репозитарії закладів вищої освіти як архів науково-навчальної літератури

Автор(и)

  • Н. М. Фіголь кафедра медіапродюсування та видавничої справи, Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-2503-7243
  • Т. Г. Файчук Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0001-6357-8158
  • Б. О. Фіголь кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0002-0858-4170

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297735

Ключові слова:

електронне навчальне видання, електронне освітнє середовище, репозитарій, заклад вищої освіти

Анотація

У зв’язку з переходом на онлайнове навчання через пандемію, а відтак повномасштабну військову агресію РФ електронні навчальні видання стали невід’ємною частиною сучасної освітньої парадигми, зокрема і для закладів вищої освіти. Щоб налагодити вдалу комунікацію між студентами та викладачами, в університетах запрацювали електронні навчальні середовища.

У статті окреслено проблеми застосування електронних навчальних видань у період пандемії та військової агресії РФ, шляхи їх подолання через створення репозитаріїв закладів вищої освіти. Такі репозитарії стали не просто сховищем інформації, розміщеної на електронних ресурсах, а й електронним навчальним середовищем, що дало змогу подолати кризові виклики, які виникли в освітній системі України. Проаналізовано Національний академічний репозитарій як загальнодержавну електронну базу даних, в якій накопичуються, зберігаються й систематизуються академічні тексти, оцінено його кількісні та якісні показники.

Посилання

ДСТУ 3017–2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 2015–06–22. Київ : Держстандарт України, 2016. 38 с.

ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. Чинний від 2010–11–03. Київ : Держстандарт України, 2010. 20 с.

Киричок Т. Ю. Електронні видання. Київ : НТУУ«КПІ», 2010. 400 с.

Киричок Т. Ю., Лоза Г. І., Фіголь Н. М. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення. Вісн. Книжк. палати. 2015. №. 9 (230). С. 38–40.

Кронівець Т. М. Електронна освіта у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи правового регулювання. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2013. Вип. 22. С. 134–140.

Крючин А. А., Крючина Л. І., Бутенко Л. В. Електронні видання у системі розповсюдження науково-технічної інформації та навчальних програм. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2002. Вип. 8. С. 177–184.

Коропчева Н. М. Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек. Педагогіка. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 39, том 2. С. 186–195.

Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки. Львів : Львівська політехніка, 2009. 12 с.

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення / В. Т. Горбенко [та ін.]. Київ : НТУУ «КПІ», 2008. 48 с.

Фіголь Н. М. Комунікативно-лінгвістичний феномен електронного навчального дискурсу : монографія. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 248 с.

Яремчук Н. Я., Лавро О. О. Дистанційне навчання у ЗВО: можливості та перспективи. Молодий вчений. 2021. № 8 (96). С. 79–81.

David James Johnston Selinda Adelle Berg Karen Pillon Mita Williams. Ease of use and usefulness as measures of student experience in a multi-platform e-textbook pilot. Library Hi Tech. 2015. Vol. 33. Iss. 1. Pр. 65–82. http://dx.doi.org/10.1108/LHT-11-2014-0107 (accessed 7 January 2022).

Репозитарій наукових текстів НАН України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: стан і перспективи розвитку. URL : http://www.nbuv.gov.ua/node/5698 (дата звернення: 07.09.2023).

REFERENCES

DSTU 3017:2015. Vy`dannya. Osnovni vy`dy`. Terminy` ta vy`z nachennya ponyat` [Edition. The main types. Terms and definitions]. [Chy`nny`j vid 20160701]. Ky`yiv, 2016. 38p. (Informaciya ta dokumentaciya)

DSTU 7157:2010. Vy`dannya elektronni. Osnovni vy`dy` ta vy`xidni vidomosti. [Chy`nny`j vid 20100701]. [Electronic editions. Basic types and initial information]. Ky`yiv, 2010. 14 p. (Informaciya ta dokumentaciya).

Kyrychok, T. Yu. (2010). Electronic publications: a handbook. Ky’yiv: NTUU «KPI», 400.

Kyrychok, T. Yu. & Loza, H. I., Fihol, N. M. (2015). Elektronni navchalni vydannia suchasnoho vyshchoho navchalnoho zakladu: osoblyvosti, problemy ta napriamy udoskonalennia [Electronic educational publications of a modern higher educational institution: features, problems and areas of improvement]. Visnyk knyzhkovoi palaty, 9 (230), 38–40.

Kronivets, T. M. (2013). Elektronna osvita u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: problemy i perspektyvy pravovoho rehuliuvannia [Electronic education in higher educational institutions of Ukraine: problems and prospects of legal regulation]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Is. 18 «Ekonomika i pravo», 22, 134–140.

Kriuchyn, A. A. & Kriuchyna, L. I. & Butenko, L. V. (2002). Elektronni vydannia u systemi rozpovsiudzhennia naukovo-tekhnichnoi informatsii ta navchalnykh prohram [Electronic publications in the system of distribution of scientific and technical information and educational programs]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 8, 177–184.

Koropcheva, N. M. (2021). Repozytarii zakladiv vyshchoi pedahohichnoi osvity: novi mozhlyvosti dlia naukovykh bibliotek [Repositories of institutions of higher pedagogical education: new opportunities for scientific libraries]. Pedahohika. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 39 (2), 186–195.

Polozhennia pro elektronni navchalni vydannia Lvivskoi politekhniky [Regulations on electronic educational publications of the Lviv Polytechnic]. Lviv : Lvivska politekhnika, 2009. 12 p.

Polozhennia pro pidhotovku navchalnykh vydan ta elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia [Regulations on the preparation of educational publications and electronic means for educational purposes] / V. T. Horbenko [ta in.]. Kyiv : NTUU «KPI», 2008. 48 p.

Figol’, N. M. (2018). The communicative-linguistic phenomenon of electron-ic learning discourse: a monograph. Ky’yiv : KPI im. I. Sikors’kogo, Vy’d-vo «Politexnika», 240 p.

Iaremchuk, N. Ya. & Lavro, O. O. (2021). Dystantsiine navchannia u ZVO: mozhlyvosti ta perspektyvy [Distance learning in higher education institutions: opportunities and prospects]. Molodyi vchenyi, 8 (96). Pp.79–81.

David James Johnston Selinda Adelle Berg Karen Pillon Mita Williams (2015). Ease of use and usefulness as measures of student experience in a multi-platform e-textbook pilot. Library Hi Tech, 33 (1), 65–82. http://dx.doi.org/10.1108/LHT-11-2014-0107

Repository of scientific texts of the National Academy of Sciences of Ukraine in the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi: status and development prospects. Retrieved September 7, 2023, from http://www.nbuv.gov.ua/node/5698

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02

Як цитувати

Фіголь, Н. М., Файчук, Т. Г., & Фіголь, Б. О. (2024). Репозитарії закладів вищої освіти як архів науково-навчальної літератури. Обрії друкарства. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297735

Номер

Розділ

Статті