Особливості спортивної журналістики в Україні: історія становлення, проблеми та основні тенденції розвитку

Автор(и)

  • П. С. Локшин факультет журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0000-4493-7135
  • В. П. Грисюк кафедра журналістики та нових медіа факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0001-6104-6115
  • М. П. Єфімова кафедра дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0003-0136-4626

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297736

Ключові слова:

спортивна журналістика, контент, тематичні медіа, історія української преси, спортивні діджитал-платформи

Анотація

У контексті оновлених даних розглянуто історію та  сучасні тенденції української спортивної журналістики, а також проаналізовано тенденції її розвитку на найближчі роки. Спортивна журналістика має специфічні засоби, технології, форми, жанри та інструменти, а фахівці, які професійно займаються цим напрямом у журналістиці, опановують осяжні масиви тематичної інформації. Істотне значення при цьому має і додаткова профільна освіта, зокрема прослуховування публічних лекцій, майстер-класів, курсів підвищення кваліфікації при університетах та в рамках стажувань в інших організаціях та компаніях. Прийоми створення та технології поширення спортивного контенту є важливою та актуальною темою для детального вивчення. 

 

Посилання

Бацунов С. М. Спорт як соціокультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03. Запоріжжя, 2012. 20 с.

Вацеба О. М. Феномен зарубіжної української спортивної періодики. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2004. Вип. 5. С. 26–34.

Волобуєва А. М. «Служіння красі людського тіла» : видання про фізичну культуру та виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст. Образ. 2008. Вип. 9. С. 80–84.

Грисюк, В.П. Доцільність функціонування есе в сучасних друкованих ЗМІ. Інформаційне суспільство і нові виміри культури. 2012. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/2976/1/549-grysiuk%5B1%5D.html

(дата доступу: 01.11.2023)

Дерепа М.С. Висвітлення спорту в періодичній пресі України (2000 - 2002 рр.) : Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / М.С. Дерепа ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. Київ, 2003. 19 с. укp.

Жарський Е. До історії нашого спорту . Спортовий репортер. 1956, № 1., Мюнхен, С. 6.

Ковпак В. О. Українська спортивна періодика Галичини 20–30 рр. ХХ ст. :монографія. Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики, 2008. 234 с

Корольова О. В. Мовностилістичні особливості заміток-новин у сучасних українських спеціалізованих журналах про спорт. Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / за ред. М. В. Бутиріної. Черкаси, 2010. С. 191–194.

Корольова О. В. Спортивні журнали незалежної України : сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01. Київ, 2013. 17 с.

Кость С. А. (2008) Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. : структура, проблематика). Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка. 217 с.

Лаврик О. В. Жанрово-стильовi особливостi репортажу в українськiй спортивнiй пресi. Теле- та радiожурналiстика. 2010. Вип. 9, ч. 1. С. 196–201.

Ланда, В., Федорчук, В. Королі новин. Хто стоїть за найбільшими новинними медіа в Україні: cайти, Telegram, YouTube, Facebook. URL: https://forbes.ua/money/koroli-novin-khto-stoit-za-naybilshimi-novinnimi-media-v-ukraini-cayti-telegram-youtube-facebook-15052023-13651 (дата доступу: 01.11.2023)

Павленко А. В. Футбольний імідж України : особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06. Київ, 2012. 16 с.

Пархітько О. В. Одеська періодична преса періоду визвольних змагань : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Одеський нац. ун-т ім І. Мечникова. Одеса, 2005. 190 с.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Рейтинг спортивних телеканалів серед користувачів IPTV та OTT (ІІІ квартал 2019 року).(n.d.).URL: https://www.nrada.gov.ua/infographics/rejtyng-sportyvnyh-telekanaliv-sered-korystuvachiv-iptv-ta-ott-iii-kvartal-2019-roku/ (дата доступу: 01.11.2023)

Сазонова Ю. О. Спортивна преса України : особливості становлення та сучасне функціонування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна. Харків, 2016. 223 с.

Ю. О. Сазонова. Спортивна журналістика України : історія, еволюція, трансформація : монографія / Миколаїв, 2021 : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили. 276 с.

Семибратський Б. А. (1966–1972). Спортивна преса України в боротьбі за виконання партійних рішень про подальший розвиток фізичної культури і спорту. Мінськ. 1975. 25 с.

Сазонова Ю.О. Спортивна журналістика України : історія, еволюція, трансформація : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 276 с.

MSGNetworks.com. About MSGNetworks.com. (2023, September 26). URL: https://www.msgnetworks.com/about-2/ (дата доступу: 01.11.2023)

BBC SPORT | Funny Old Game | Happened on this day - 16 September. (n.d.). URL: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/funny_old_game/2260280.stm (дата доступу: 01.11.2023)

Harets, V. (2021, November 21). Антологія футбольного телебачення: УТ-1 1990-х, Серія А на СТБ, «Мегаспорт», «Повєрхность», «Футболи» проти «Плюсів». ua.tribuna.com. URL: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/voliatv/2987272/ (дата доступу: 01.11.2023)

Hemerling K. (1900). Gazeta Sportowa : pismo ilustrowane poświęcone wszystkim gałęziom sportu, nr 17

Żuliński T (1881). Przewodnik Gimnastyczny. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół», Kraków;

Veroutsos E. (2023, September 13). The most popular sports in the world. WorldAtlas. URL: https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html (дата доступу: 01.11.2023)

UA-Reporter.com. (2022, August 17). Де дивитися футбол онлайн в Україні: головні транслятори. Reporter UA. URL: https://ua-reporter.com/uk/news/de-dyvytysya-futbol-onlayn-v-ukrayini-golovni-translyatory (дата доступу: 01.11.2023)

REFERENCES

Batsunov S. M. Sport as a sociocultural phenomenon: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree Philos. Sciences: 09.00.03. Zaporizhzhia, 2012. 20 p.

Vaceba O. M. The phenomenon of foreign Ukrainian sports periodicals. Actual problems of physical culture and sports. 2004. Issue 5. P. 26–34.

Volobuyeva A. M. "Serving the beauty of the human body": publication on physical culture and education of the late 19th - early 20th centuries. Image. 2008. Issue 9. P. 80–84.

Hrysyuk, V.P. The expediency of the functioning of essays in modern print media. Information society and new dimensions of culture. 2012. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/2976/1/549-grysiuk%5B1%5D.html (date of access: 01.11.2023)

Derepa M.S. Coverage of sports in the periodical press of Ukraine (2000 - 2002): Author's abstract. Dis... Cand. sciences in physics education and sports: 24.00.01 / M.S. Derepa; Govt. Research Institute of Physics culture and sports. Kyiv, 2003. 19 p. ukp.

Zharsky E. To the history of our sport. Sports reporter. 1956, No. 1, Munich, p. 6.

Kovpak V. O. Ukrainian sports periodicals of Halychyna, 20–30 years of the 20th century. :monograph. Lviv: Lviv. national of science b-ka named after V. Stefanyka, Scientific Research. periodical center, 2008. 234 p

Koroleva O. V. Linguistic features of news notes in modern Ukrainian specialized sports magazines. World standards of modern journalism: coll. of science works / edited by M. V. Butyrina. Cherkasy, 2010. P. 191–194.

Koroleva O. V. Sports magazines of independent Ukraine: current state, development trends: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree of social sciences of communications: 27.00.01. Kyiv, 2013. 17 p.

Kost S. A. (2008) History of Ukrainian journalism (Western Ukrainian press of the first half of the 20th century: structure, problems). Lviv: Department of LNU named after I. Franko. 217 p.

Lavryk O. V. Genre-stylistic features of reporting in the Ukrainian sports press. Television and radio journalism. 2010. Issue 9, part 1. pp. 196–201.

Landa, V., Fedorchuk, V. News kings. Who is behind the largest news media in Ukraine: sites, Telegram, YouTube, Facebook. URL: https://forbes.ua/money/koroli-novin-khto-stoit-za-naybilshimi-novinnimi-media-v-ukraini-cayti-telegram-youtube-facebook-15052023-13651 (date of access: 01.11.2023 )

Pavlenko A. V. Football image of Ukraine: peculiarities of formation and detection in modern domestic mass media: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree of social sciences of communications: 27.00.06. Kyiv, 2012. 16 p.

Parkhitko O. V. Odesa periodical press of the period of liberation struggles: diss. ... candidate philol. Sciences: 10.01.08 / Odesa National I. Mechnikov University. Odesa, 2005. 190 p.

National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting. Rating of sports TV channels among IPTV and OTT users (III quarter of 2019). (n.d.). URL: https://www.nrada.gov.ua/infographics/rejtyng-sportyvnyh-telekanaliv-sered-korystuvachiv-iptv-ta-ott -iii-kvartal-2019-roku/ (access date: 01.11.2023)

Sazonova Yu. O. Sports press of Ukraine: peculiarities of formation and modern functioning: diss. ... candidate of social sciences of Communications: 27.00.04 / Kharkiv National University named after V. Karazina. Kharkiv, 2016. 223 p.

Yu. O. Sazonova. Sports journalism of Ukraine: history, evolution, transformation: a monograph / Mykolaiv, 2021: Publishing House of ChNU named after Peter's Tomb. 276 p.

Semibratskyi B. A. (1966–1972). The sports press of Ukraine is fighting for the implementation of party decisions on the further development of physical culture and sports. Minsk 1975. 25 p.

Sazonova Yu.O. Sports journalism of Ukraine: history, evolution, transformation: monograph. Mykolaiv: Publishing House of the ChNU named after Petra Mohyly, 2021. 276 p.

MSGNetworks.com. About MSGNetworks.com. (2023, September 26). URL: https://www.msgnetworks.com/about-2/ (date of access: 01.11.2023)

BBC SPORT | Funny Old Game | Happened on this day - September 16. (n.d.). URL: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/funny_old_game/2260280.stm (access date: 01.11.2023)

Harets, V. (2021, November 21). Anthology of football television: UT-1 1990s, Serie A on STB, Megasport, Poverkhnost, Futboly vs. Plus. ua.tribuna.com. URL: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/voliatv/2987272/ (date of access: 01.11.2023)

Hemerling K. (1900). Gazeta Sportowa: pismo ilustrowane dedicated to all sports, nr 17

Żuliński T (1881). Przewodnik Gymnastyczny. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Kraków;

Veroutsos E. (2023, September 13). The most popular sports in the world. WorldAtlas. URL: https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html (access date: 01.11.2023)

UA-Reporter.com. (2022, August 17). Where to watch football online in Ukraine: the main broadcasters. Reporter UA. URL: https://ua-reporter.com/uk/news/de-dyvytysya-futbol-onlayn-v-ukrayini-golovni-translyatory (date of access: 01.11.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02

Як цитувати

Локшин, П. С., Грисюк, В. П., & Єфімова, М. П. (2024). Особливості спортивної журналістики в Україні: історія становлення, проблеми та основні тенденції розвитку. Обрії друкарства. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297736

Номер

Розділ

Статті