Сучасні інструменти промоції Івана Франка як живого «цілого чоловіка» (на прикладі діяльності Дому Франка у Львові)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297737

Ключові слова:

Дім Франка, Іван Франко, музей, соціальні мережі, сайт, вебпортал, Facebook, Instagram, Youtube, «Бібліотека Дому Франка», «Франко: Наживо»

Анотація

У статті коротко охарактеризовано сучасні інструменти промоції Івана Франка як живого «цілого чоловіка», тобто різнобічно розвиненої людини, яка цікавилась багатьма речами, які її оточували. У сучасному світі із шаленим розвитком диджиталізації та штучного інтелекту варто використовувати всі наявні інструменти промоції та комунікації. Найбільш популярні зараз — це соціальні мережі, які активно використовуються і в музейній діяльності. Наприклад, за останніми даними сайту Datareportal, найбільше музеїв представлено у мережі Facebook (94 %), на другому місці Youtube (41 %) і завершує цю трійку Instagram (36 %) [16]. В усіх цих трьох соціальних мережах має сторінки й Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, або ж просто Дім Франка, про який і йдеться у статті. 

 

Посилання

Авторський проєкт Наталі та Богдана Тихолозів «Франко: Наживо»: frankolive.wordpress.com/ (дата звернення: 07.12.2023).

Бєлофастова Т. Музей у системі сучасних комунікацій. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2010. №1. С. 36–38.

Грамотенко А. Потенціал соціальних медіа для розвитку інформаційного простору музеїв // Гуманітарний корпус: зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. 2020. Вип.31. C.22-23.

Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія : формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. Н. Котлер, Ф. Котлер, В. Котлер. К. : ВД «Стилос», 2010. 528 с.

Куценко С. Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України. Праці Центру пам’яткознавства. К., 2014. Вип. 26. С. 145-157.

Куценко С. Специфіка побудови комунікаційної стратегії музею у соціальній мережі Facebook. Праці Центру пам’яткознавства. 2018. Вип. 33. С. 186-194.

Маньковська Р. Музеї України в інформаційному просторі : досвід та перспективи. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 11. К., 2015. С. 214–221.

Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку. Краєзнавство. К. : Фоліант, 2013. Вип. 3. С. 75-84.

Оновлений вебпортал Дому Франка з цифровою базою даних: https://dimfranka.online/ (дата звернення: 07.12.2023).

Оновлений вебпортал Дому Франка з цифровою базою даних; Бібліотека Дому Франка: https://dimfranka.online/publications (дата звернення: 07.12.2023).

Сторінка Дому Франка у мережі Instagram: www.instagram.com/dim_franka/ (дата звернення: 07.12.2023).

Сторінка Дому Франка у мережі Facebook: www.facebook.com/dimfranka (дата звернення: 07.12.2023).

Сторінка Дому Франка у мережі YouTube: www.youtube.com/@dimfranka (дата звернення: 07.12.2023).

Франко І. Я. Зібрання творів у 50-ти томах / Т. 1. К. : Наукова думка, 1976. С. 29.

Червоний Є. Музеї та соціальні мережі: нові можливості та випробування. Музейний простір. 2013. № 2. С. 30–33.

Kemp Simon. Digital 2023: Ukraine. Datareportal: https://datareportal.com/reports/digital-2023-ukraine (дата звернення: 30.01.2024).

REFERENCES

Author’s project by Natalia and Bohdan Tukholoz «Franko: Live»: frankolive.wordpress.com/ (accessed 07.12.2023).

Belofastova T. Museum in the system of modern communications. Bulletin of the State Academy of Culture and Arts. 2010. №. 1. pp. 36-38.

Hramotenko A. Potential of social media for the development of the information space of museums. Humanitarian Corps: a collection of scientific articles on topical issues of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history. 2020. Issue 31. C.22-23.

Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Forming a Mission, Attracting the Public, Increasing Revenue and Resources. N. Kotler, F. Kotler, V. Kotler. K. : Stylos Publishing House, 2010. 528 p.

Kutsenko S. Possibilities of using social networks in the activities of museums in Ukraine. Works of the Center for Monument Studies. К., 2014. Issue 26. С. 145-157.

Kutsenko S. Specifics of building a museum's communication strategy on the social network Facebook. Proceedings of the Center for Monumentation Studies. 2018. Issue 33. С. 186-194.

Mankovska R. Museums of Ukraine in the information space: experience and prospects. History of Ukraine. Little-known names, events, facts. Issue 11. K., 2015. P. 214-221.

Mankovska R. Modern museum communications and prospects for their development. Local history. K. : Foliant, 2013. Issue 3. С. 75-84.

Updated web portal of the Frank House with a digital database: https://dimfranka.online/ (accessed 07.12.2023).

The updated web portal of the Franko House with a digital database; Frank House Library: https://dimfranka.online/publications (accessed December 07, 2023).

The Instagram page of the Franko House: www.instagram.com/dim_franka/ (accessed on December 07, 2023).

The Facebook page of the Franko House: www.facebook.com/dimfranka (accessed on 07.12.2023).

The YouTube page of the Franko House: www.youtube.com/@dimfranka (accessed on December 07, 2023)/

Franko I. Y. Collected works in 50 volumes. Vol. 1. K. : Naukova Dumka, 1976. P. 29.

Chervonyi E. Museums and social networks: new opportunities and challenges. Museum space. 2013. No. 2. P. 30-33.

Kemp Simon. Digital 2023: Ukraine. Datareportal: https://datareportal.com/reports/digital-2023-ukraine (accessed January 30, 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02

Як цитувати

Ковалишин, А. С. (2024). Сучасні інструменти промоції Івана Франка як живого «цілого чоловіка» (на прикладі діяльності Дому Франка у Львові). Обрії друкарства. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.1(15).297737

Номер

Розділ

Статті