Логічний аспект перекладу та редагування прізвищ

Л. М. Гриднєва

Анотація


У статті здійснено спробу побороти необізнаність або байдужість редакторів до логічного аспекту редагування, на прикладі дотримання закону тотожності в написанні та під час перекладу прізвищ. Стаття містить аналіз значної кількості помилкових або спірних випадків перекладу, транслітерації прізвищ (на прикладі кількох наукових словників). Наголошується на потребі однозначного витлумачення лексичних одиниць, які нині різночитаються і відповідно — різнографічно фіксуються в науковій літературі.

 


Ключові слова


закон тотожності, омоніми, власні імена, прізвище, транскрипція

Повний текст:

PDF

Посилання


Зелінська Н. В. Логічна культура медіапродукту: «Риторичне запитання, яке потребує негайної відповіді» / Н. В. Зелінська // Наукові записки Української академії друкарства: наук. вид. — Серія «Соціальні комунікації». — Київ, 2015. — Вип. 1 (50). — С. 21–29.

Гриднєва Л. М. Логічні помилки в дипломних роботах редакторів / Л. М. Гриднєва // Наукові записки Інституту журналістики: наук. вид. / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — Квіт.–черв. — Т. 55. — С. 120–125.

Англо-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) // English-Ukrainian-English Dictionary of Scientific language (Physics and related sciences) // Укладачі Ольга Кочерга, Євген Мейнарович. — Вінниця: Нова книга, 2010 — 1390 с.

Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики // Укладачі В. Мозирський, В. Шендеровський. — Київ: Рада, 1996. — 932 с.

Тофтул М. Г. Логіка : підруч., 2-ге вид. / М. Г. Тофтул. –Київ : Академія, 2008. — 400 с.

Свинцов В. И. Логика : учебник / В. И. Свинцов. — М. : Высш. шк., 1987. — 287 с.

Сухотин А. К. Парадоксы науки / А. К. Сухотин. — М. : Молодая гвардия, 1978. — 240 с.

Білецький А. О. Про мову і мовознавство: навч. посіб. / А. О. Білецький. — Київ: АртЕк, 1996. — 222 с.

REFERENCES

Zelins’ka N. (2015), Lohichna kul’tura mediaproduktu: „Rytorychne zapytannya, yake potrebuye nehajnoyi vidpovidi” [Logical culture of media product: „A rhetorical question that needs an immediate answer”], Naukovi zapysky Ukrayins’koyi akademiyi drukarstva, Vol. 1 (50), pp. 21–29.

Hrydnyeva L. (2014), Lohichni pomylky v dyplomnyx robotax redaktoriv [Logical errors in editors’ thesis], Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, Vol. 55, pp. 120–125.

Kocherha O. & Mejnarovych, Y. (compliers) (2010), Anhlo-ukrayins’koanhlijs’kyj slovnyk naukovoyi movy (fizyka ta sporidneni nauky) [EnglishUkrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences)], Vinnycya, Ukraine, Nova knyha, 1390 p.

Mozyrs’kyj V. & Shenderovs’kyj V. (compliers) (1996), Ukrayins’ko-anhlijs’konimec’ko-rosijs’kyj slovnyk fizychnoyi leksyky [Ukrainian-English-GermanRussian dictionary of physical vocabulary], Kyiv, Ukraine, Rada, 932 p. 5. Toftul М. (2008), Lohika [Logic], Kyiv, Ukraine, Akademiya, 400 p.

Svyncov, V. (1987), Lohika [Logic], Мoscow, Vysshaya shkola, USSR, 287 p.

Suhotyn A. (1978), Paradoksi nauky [Paradoxes of science], Мoscow, Molodaya hvardiya, USSR, 240 p.

Bilec’kyj A. (1996), Pro movu i movoznavstvo [About language and linguistics], Kyiv, Ukraine, Artek, 222 p.
Copyright (c) 2019 Л. М. Гриднєва

ISSN: 2522-1078 © ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра видавничої справи та редагування