Комунікативний складник у вимірах семіотики

Автор(и)

  • В. В. Георгієвська кафедра журналістики та нових медіа Інституту журналістки Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5848-957X
  • І. В. Погребняк кафедра журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5181-8561

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261679

Ключові слова:

семіотика, комунікація, текст, інтерпретація, культура, знак, прагматика, код, знакова система

Анотація

У статті окреслено різні підходи семіотичної теорії до акту комунікації, який розглянуто як обмін еквівалентними сутностями, знаками у структурі семіотичних спілкувань.
У контексті комунікації розуміємо тут поведінку, що вона впливає, формує, ви­значає настрої, очікування, сподівання інших. Визначено, що культура у внутрішньому русі постійно і цілеспрямовано примножує механізми, які уск­ладнюють процес передачі інформації. Розвиток культури здійснюється за прин­ципом діалогу і трактується як засіб передачі інформації між закодованими сис­темами. Аналіз дискурсу передбачає узагальнення текстів культури, визначення спільної, наративної граматики текстів, виявлення типових засобів вираження, джерел, чинної системи цінностей.

Посилання

Cutlip S. and others. Effective Public Relations. P. 230. URL: https://www.amazon.com/Effective-Public-Relations-Scott-Cutlip/dp/0130082007.

Encyclopedic dictionary of semiotics / Gen. ed. T.Sebeok. In 3 vol. Vol. 1: A — M. Vol. 2: N — Z. Vol. 3: Bibliography. Berlin, etc.: Mouton De Gruyter, cop. 1986. 452 p.

Hawkes T. Structuralism and semiotics. London, Berkeley : University of California press, 1977. 192 p.

Morris Ch. Writings on the general theory of signs. The Hague, Paris : Mouton, 1971. 486 p.

Pierce Ch. S. Chance, Love and Logic. New York. 1956. 307 р.

Weaver W. Mathematics of Communication // Communication and Culture: Reading in the Codes of Human Interaction / Ed. By A. G. Smith. N. Y., 1966. P. 17.

Williams R. Communications, London : Chatto and Windus, rev,edn, 1966. Рp. 19–20.

Wright Charles. Mass Communication: A Sociological Perspective. 1986. 223 p.

Балинська О.М. Семіотика права : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М. : Искусство, 1979. 423 с.

Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології. Львів : ЛНУ, 2000. 236 с.

Біблер В. Культура. Діалог культур. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 368 с.

Гибсон, Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы : Дж. Л. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Д. Х. Доннелли-мл.; Пер. с англ. 8-е изд. М. : ИНФРА-М, 2000. XXVI. 662 с.

Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник / За науковою редакцією В. В. Різуна. Київ : Центр Вільної Преси, 2010. 258 с.

Королько В., Некрасова О. Зв’язки з громадськістю. Наукові осно­ви, методика, практика: Підр. для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і переробл. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. С. 259–260.

Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с фр. М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 656 с.

Локк Дж. Сочинения : В 3-х т. Т. 1 / Под ред. И. С. Нарского. М. : Мысль, 1985. 623 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб : Искусство, 2000. 704 с.

Мельвиль Ю.К. Чарлз Пирс и прагматизм. М., 1968. С. 181–206.

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Под общ. ред. Ю. С. Степанова. М. : Радуга, 1983. С. 36–89.

Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубовича, К. Чухрукижзе, Т. Дмитрева. М. : Логос, 2000. С. 171.

Погребняк І. Семіотична традиція: ґенеза і тенденції розвитку // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса. № 26. Т. 1. 2017. С. 56–59.

Погребняк І. Семіотична ідея як наукова проблема: історична реконструкція // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 231. 2017. С. 184–186.

Почепцов Г. Теория коммуникации. М. : «Рефл-бук», Київ : «Ваклер». 2006. 656 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів : Сполом, 2001. 223 с.

Різун В. Теорія масової комунікації : підручник. Київ : Просвіта, 2008. 260 с.

Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. Київ : Основи, 1998. 324 с.

Степанов Ю. В мире семиотики // Семиотика / Под общ. ред. Ю. С. Степанова. М. : Радуга, 1983. С. 5–36.

Токарев Г.В. Введение в семиотику : учеб. пособие. 3-е изд., стер. М. : ФЛИНТА : Наука, 2014. 160 с.

Труды по знаковым системам. III / Ученые записки ТГУ. Вып. 198. Тарту, 1967. С. 127.

Шелестюк, Е.В. Семиотика : учеб. пособие. Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2006. 160 с.

REFERENCES

Cutlip, S. and others. (2005). Effective Public Relations, 230. URL: https://www.amazon.com/Effective-Public-Relations-Scott-Cutlip/dp/0130082007.

Encyclopedic dictionary of semiotics (1986). Gen. ed. T.Sebeok. In 3 vol. Vol.1: A — M. Vol.2: N — Z. Vol. 3: Bibliography. Berlin, etc.: Mouton De Gruyter, 452 p.

Hawkes, T. (1977). Structuralism and semiotics. London, Berkeley : University of California press, 192 р.

Morris, Ch. (1971). Writings on the general theory of signs. The Hague, Paris: Mouton, 486 р.

Pierce, Ch. S. (1956). Chance, Love and Logic. New York. 307.

Weaver, W. (1966). Mathematics of Communication, Communication and Culture: Reading in the Codes of Human Interaction, Ed. By A. G. Smith. N., 17.

Williams, R. (1966).Communications, London: Chatto and Windus, rev,edn, рр. 19-20.

Wright, Ch. (1986). Mass Communication: A Sociological Perspective, 3rd Editio. 223 р.

Balynska, O. (2013). Semiotyka prava: monohrafiia. Lviv: LvDUVS, 416.

Bakhtin, M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva, Sost. S. G. Bo­charov, primech. S. S. Averintsev i S. G. Bocharov. M. : Iskusstvo.

Batsevych, F. (2000). Osnovy komunikatyvnoi deviatolohii F. Bat­sevych. Lviv : LNU, 236 р.

Bibler, V. (2018). Kultura. Dialoh kultur. K. : DUKh I LITERA, 368 р.

Gibson, Dzh. (2000). Organizatsii: povedenie, struktura, protsessy [Elektronnyy resurs] : Dzh. L. Gibson, D. M. Ivantsevich, D. Kh. Donnelli ml.; Per. s angl. 8-e izd. M.: INFRA-M, XXVI. 662 р.

Ivanov, V. (2010). Osnovni teorii masovoi komunikatsii i zhur­na­listyky: Navchalnyi posibnyk / Za naukovoiu redaktsiieiu V. V. Rizuna. K.: Tsentr Vilnoi Presy, 258 р.

Korolko, V., Nekrasova, O. (2009). Zviazky z hromadskistiu. Nau­kovi osnovy, metodyka, praktyka: Pidr. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / 3-te vyd., dopovn. i pererobl. K. : Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», рр. 259–260.

Kristeva, Yu. (2004). Izbrannye trudy: Razrushenie poetiki. Per. s frants. M. : «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 656 р.

Lokk, Dzh. (1985). Sochineniya : V 3-kh t. T. 1. Pod red. I. S. Narskogo. M. : Mysl, 623 р.

Lotman, Yu. (2000). Semiosfera. SPB. : Iskusstvo. SPB, 704 р.

Melvil, Yu. (1968). Charlz Pirs i pragmatizm. M., pp. 181–206.

Morris, Ch. (1983). Osnovaniya teorii znakov. Ch.U. Morris. Semiotika. Pod obshch. red. Yu.S. Stepanova. M. : Raduga, pp. 36–89.

Pirs, Ch. S. (2000). Izbrannye filosofskie proizvedeniya. Per. s angl. K. Golubovicha, K. Chukhrukizhze, T. Dmitreva. M. : Logos, p. 171.

Pohrebniak, I. Semiotychna tradytsiia: geneza i tendentsii rozvytku. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho universytetu Seriia «Filolohiia». Odesa. № 26. T. 1, 2017. Pp. 56–59.

Pohrebniak, I. (2017). Semiotychna tradytsiia: geneza i tendentsii rozvytku. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho uni­ver­sytetu Seriia «Filolohiia». Odesa. № 26. T. 1, pp. 56–59.

Pocheptsov, G. (2006). Teoriya kommunikatsii M. : «Refl-buk», K. : «Vakler», 656 p.

Radevych-Vynnytskyi, Ya. (2001). Etyket i kultura spilkuvannia / Ya.K. Radevych-Vynnytskyi. Lviv : Spolom, 223 p.

Rizun, V. (2008). Teoriia masovoi komunikatsii : Pidruchnyk. K. : Prosvita, 260 p.

Sossiur, F. de. (1998). Kurs zahalnoi linhvistyky. K. : Osnovy, 324 p.

Stepanov, Yu. (1983). V mire semiotiki. Yu.S. Stepanov. Semiotika. Pod obshch. red. Yu.S. Stepanova. M. : Raduga, pp. 5–36.

Tokarev, G. (2014). Vvedenie v semiotiku : ucheb. Posobie. G. V. To­ka­rev. 3-e izd., ster. M. : FLINTA : Nauka, 160 p.

Trudy po znakovym sistemam. (1967). III. Uchenye zapiski TGU. Vyp. 198. Tartu, p. 127.

Shelestyuk, Ye. (2006). Semiotika: Ucheb. Posobie. Ye.V. Shelestyuk. Chelyabinsk : Chelyab. gos. un-t, 160 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Георгієвська, В. В., & Погребняк, І. В. (2022). Комунікативний складник у вимірах семіотики. Обрії друкарства, (1(11), 42–56. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261679

Номер

Розділ

Статті